Najnovije vesti
Početna » IPARD » Turizam na selu – novi IPARD poziv do 300.000 evra

Turizam na selu – novi IPARD poziv do 300.000 evra

Prilika da turizam na selu bude osnov ekonomskog opstanka i pokazatelj dobrog života u ruralnim područjima. Pravilnik o podsticajima IPARD sredstvima za razvoj ove grane delatnosti na selu je objavljen, vreme je za akciju. Ako ste registrovani kao komercijalno gazdinstvo, preduzetnik ili malo ili mikro pravno lice već ste na dobrom putu. Prijave se podnose od 1. jula do 1. oktobra 2020. godine. Do vrednosti investicije od 50.000 evra je potreban Mali biznis plan, za ostale je potreban Veliki biznis plan. Ukupna vrednost za ovaj Javni poziv je skoro 20 milion EVRA (2,3 MILIJARDE DINARA).

Kako da konkurišete? Treba da ispunite uslove određene od strane Ministarstva, ali na kraju toga puta Vas čeka podsticaj do 65% vrednosti investicije. Minimalno se može konkurisati za 5.000 evra (bez obzira na ukupnu vrednost investicije) do maksimalne sume od 300.000 evra (po jednom zahtevu). Obavezni poslovni plan učestvuje takođe u podsticajnim sredstvima, ali do maksimalnih 2.000 evra vrednosti. Morate posedovati nekretninu, zemljište ili ste suvlasnik i sve to u ruralnom području Republike Srbije (sa gustinom naseljenosti manjom od 150 stanovnika po km² ).

Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje lice upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo koje je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Vrednost prihvatljivih opštih troškova ne može preći iznos od 12% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije.

ipard II rural ipard za mlade

Seoski turizam

IPARD PODSTICAJI

I UVODNE ODREDBE

Predmet uređenja

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslo-vanja (u daljem tekstu: IPARD podsticaji), u okviru IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine (u daljem tekstu: IPARD program), iznos IPARD podsticaja, kao i uslovi, način i postupak sprovođenja IPARD programa za IPARD podsticaje.

Značenje izraza

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenja:

1) opšti trošak jeste izdatak za konsultantske usluge, studije izvodljivosti i ostale usluge za pripremu, pribavljanje, odnosno izradu dokumentacije za ostvarivanje prava na odobravanje projekata, kao i ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja, koji su dati u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova (u daljem tekstu: Lista prihvatljivih investicija i troškova), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) nova oprema, mašina, odnosno mehanizacija jeste oprema, mašina, odnosno mehanizacija proizvedena najkasnije pet godina pre godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta i koja se prvi put stavlja u upotrebu;

3) izgradnja jeste izgradnja, građenje, dogradnja, rekonstrukcija, sanacija, adaptacija, odnosno investiciono održavanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

4) skriveni radovi jesu radovi koji se izvode tokom realizacije investicije i koji se u kasnijim fazama zbog prirode ili načina izvođenja ne mogu kontrolisati na licu mesta;

5) povezana lica jesu nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj i pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;

6) realizacija investicije jeste izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatljive investicije, i to: zaključenje kupoprodajnog ugovora, promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti, kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;

7) mesto investicije jeste mesto u ruralnom području u kojem se nalazi objekat koji je predmet investicije;

8) ruralna područja jesu područja naseljenih mesta na teritoriji Regiona Vojvodine, Beogradskog regiona, Regiona Šumadije i Zapadne Srbije i Regiona Južne i Istočne Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj, sa gustinom naseljenosti manjom od 150 stanovnika po km², koja se ne nalaze u Prilogu 2 – Lista naseljenih mesta izvan ruralnih područja, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

9) nosilac diverzifikovane aktivnosti jeste član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva podnosioca zahteva za odobravanje projekta, koji je i član porodičnog domaćinstva podnosioca zahteva, u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast ugostiteljstva.

vrt kamen

Lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje

Član 3

Pravo na IPARD podsticaje ostvaruje lice upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) kao komercijalno i nalazi se u aktivnom statusu, i to:

1) fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo koje je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Lice iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana ostvaruje pravo na IPARD podsticaje i ako:

1) je upisano u Registar privrednih subjekata i ima aktivan status;

2) nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;

3) računi kod poslovnih banaka nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva;

4) u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala;

5) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na IPARD podsticaje ako ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom.

Član 4

Lice iz člana 3. ovog pravilnika ostvaruje pravo na IPARD podsticaje za investicije i troškove u sektoru ruralnog turizma.

II USLOVI

Uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta

Član 5

Pravo na odobravanje projekta ostvaruje lice iz člana 3. ovog pravilnika ako:

1) se investicija nalazi u ruralnom području;

2) ukupan broj individualnih ležajeva u svim kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj koje ima na teritoriji Republike Srbije, nije veći od 30, za lica koja u momentu podnošenja zahteva za odobravanje projekta obavljaju ugostiteljsku delatnost, odnosno pružaju ugostiteljske usluge, u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo;

3) ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Beogradskog regiona, Regiona Vojvodine, Regiona Šumadije i Zapadne Srbije, odnosno Regiona Južne i Istočne Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj;

4) nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;

5) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

6) je katastarska parcela na kojoj se izgrađuje objekat koji je predmet investicije u njegovom vlasništvu, odnosno suvlasništvu;

7) je objekat koji je predmet investicije u izgradnju, odnosno izgradnju i opremanje u njegovom vlasništvu;

8) je objekat koji je predmet investicije u opremanje u njegovom vlasništvu, odnosno u slučaju preduzetnika i privrednog društva da nad tim objektom ima i pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem, odnosno sa ustupiocem – fizičkim licem, jedinicom lokalne samouprave, crkvom, manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata, s tim da ako je objekat predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;

9) nije preduzeo nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije koja je predmet zahteva pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak;

10) dobavljač i lice iz člana 3. ovog pravilnika ne predstavljaju povezana lica, odnosno dobavljači međusobno ne predstavljaju povezana lica, u skladu sa ovim pravilnikom;

11) ima tri prikupljene ponude za predmet investicije, odnosno prihvatljive troškove prema Listi prihvatljivih investicija i troškova za vrednost veću od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema mesečnom kursu Evropske komisije u mesecu koji prethodi mesecu u kome je objavljen javni poziv, odnosno jednu ponudu za predmet investicije za vrednost do 10.000 evra, a koje su nezavisno pribavljene i koje su uporedive po sadržaju i po specifikacijama i važeće na dan podnošenja zahteva, osim za realizovane opšte troškove za koje se dostavlja račun;

12) je okončan postupak za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po prethodno odobrenom projektu po osnovu ovog pravilnika, odnosno ako po prethodno odobrenom projektu u skladu sa ovim pravilnikom zahtev za odobravanje isplate nije podnet u roku određenom rešenjem o odobravanju projekta;

13) roba koja je predmet investicije potiče iz zemlje koja je data u Prilogu 3 – Lista prihvatljivih zemalja (u daljem tekstu: Lista prihvatljivih zemalja), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, osim kada je vrednost robe bez PDV-a ispod praga za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka1;

14) za objekat koji je predmet investicije u izgradnju ima odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

15) za ostvarivanje prava na odobravanje projekta nisu veštački stvoreni uslovi u cilju ostvarivanja prednosti suprotno IPARD programu;

16) ako predmet investicije nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja, odnosno ako nije u postupku za ostvarivanje finansiranja iz drugih javnih izvora finansiranja.

Ako je predmet zahteva oprema koja se ugrađuje u objekat, lice iz člana 3. ovog pravilnika ostvaruje pravo na odobravanje projekta ako taj objekat ima građevinsku dozvolu, odnosno rešenje za izvođenje radova ili dozvolu za upotrebu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

Ako je predmet zahteva investicija u izgradnju i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, lice iz člana 3. ovog pravilnika ostvaruje pravo na odobravanje projekta ako se energija iz obnovljivih izvora koristi za sopstvenu potrošnju u cilju obavljanja registrovane ugostiteljske, odnosno turističke delatnosti.

____________
1 Prag za korišćenje konkurentnog pregovaračkog postupka utvrđuje se u skladu sa Council Regulation (EEC) 24/14 na dan raspisivanja javnog poziva.

energetska efikasnost turizam na

Poslovni plan, elementi i pokazatelji za procenu ekonomske održivosti projekta

Član 6

Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove u skladu sa ovim pravilnikom, pravo na odobravanje projekata ostvaruje ako dokaže svoju ekonomsku održivost i održivost projekta na kraju investicionog perioda kroz poslovni plan.

Poslovni plan iz stava 1. ovog člana za investicije vrednosti do 50.000 evra podnosi se u elektronskoj i papirnoj formi, i to kroz Jednostavan poslovni plan koji je dat u Prilogu 4 – Jednostavan poslovni plan, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Poslovni plan iz stava 1. ovog člana za investicije vrednosti veće od 50.000 evra podnosi se u elektronskoj i papirnoj formi, i to kroz Složen poslovni plan koji je dat u Prilogu 5 – Složen poslovni plan, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Elementi i pokazatelji koji se koriste za procenu ekonomske održivosti podnosioca i projekta dati su u Prilogu 6 – Elementi i pokazatelji koji se koriste za procenu ekonomske održivosti podnosioca zahteva i projekta, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Iznos IPARD podsticaja

Član 7

IPARD podsticaji utvrđuju se u procentualnom iznosu do 65% vrednosti prihvatljivih troškova investicije, umanjenom za iznos poreza na dodatu vrednost.

Korisnik IPARD podsticaja (u daljem tekstu: korisnik) može da ostvari pravo na IPARD podsticaje u iznosu od najmanje 5.000 evra, a najviše 300.000 evra po zahtevu, bez obzira na ukupnu vrednost investicije.

Vrednost prihvatljivih opštih troškova ne može preći iznos od 12% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije.

Troškovi za izradu poslovnog plana prihvatljivi su do 5% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije, i to do 2.000 evra.

Korisnik može da ostvari ukupan iznos IPARD podsticaja, u skladu sa ovim pravilnikom, u vrednosti do 400.000 evra, i to kroz najviše tri projekta, u periodu sprovođenja IPARD programa.

Investicije i prihvatljivi troškovi

Član 8

Investicije u diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja i prihvatljivi troškovi za koje se odobravaju IPARD podsticaji dati su u Listi prihvatljivih investicija i troškova.

Troškovi iz stava 1. ovog člana koji se odnose na investicije u sektoru ruralnog turizma, smatraju se prihvatljivim, do tržišne vrednosti imovine, u skladu sa propisom kojim se propisuje metodologija za utvrđivanje referentnih cena investicija za obračun IPARD podsticaja i tri dostavljene ponude.

Pravo na IPARD podsticaje može se ostvariti isključivo za investicije koje su realizovane nakon donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak koji može da nastane u periodu važenja IPARD programa.

Neprihvatljivi troškovi

Član 9

Pravo na IPARD podsticaje ne može da se ostvari za:

1) poreze, uključujući PDV;

2) carine, uvozne i druge dažbine;

3) kupovinu, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati promenom vlasništva;

4) kazne, finansijske penale i sudske troškove;

5) troškove poslovanja;

6) polovne mašine, mehanizaciju i opremu;

7) bankarske troškove, troškove garancija i slične troškove;

8) troškove konverzije, troškove i gubitke u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i druge čisto finansijske troškove;

9) doprinose u naturi;

10) troškove održavanja, amortizacije ili zakupa;

11) troškove špedicije, puštanja u rad, kao i za druge operativne troškove;

12) nabavku predmeta investicije putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavku na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga;

13) nabavku predmeta investicije gotovinskim plaćanjem od strane preduzetnika, odnosno privrednog društva.

Izvor UAP

Pročitaj i ...

pdv u pravilnik o ipard program ipard na čekanju ipard izrada ipard II poljoprivreda zahteva razvoj poljoprivrede podsticaji ipard javni poziv ipard isplata

IPARD novac od aprila 2021. godine – prvo mehanizacija

Kasni raspisivanje konkursa IPARD u Srbiji - tek u aprilu 2021. godine. Ukupno 6.6 milijardi dinara.