Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Mašinska muža greške i kako ih otkloniti

Mašinska muža greške i kako ih otkloniti

podsticaji
Mašinska muža

Mašinska muža je neophodan uslov modernog mlekarstva, ali je potrebno pravilno primeniti, jer štete usled nepravilne primene mogu biti značajne. Pogrešna priprema muže može izazvati štetne posledice na zdravlje krava, trajnost i ispravnost aparata, kvalitet mleka i ekonomičnost proizvodnje.

Najčešće greške koje se dešavaju pri mašinskoj muži i ostavljaju posledice su:

 1. Muža uz prevelik vakuum, nedovoljni ili prerani pripremni radovi,
 2. Nepodesno ili bezosećajno postavljanje muzne garniture,
 3. Nedovoljni nadzor muže,
 4. Preduga mašinska muža (“slepa muža”),
 5. Površna ili prekasna završna kontrola vimena rukom
 6. Sve nepravilnosti u pogledu vremena muže, toka mleka i rada pulsatora.

Pogrešna primena aparata za mužu izaziva oštećenja, tj. zapaljenje vimena koje uzrokuje smanjenje količina i kvaliteta mleka. To ukazuje na potrebu kontrole pravilne primene mašinske muže, u okviru koje treba redovito kontrolirati i zdravlje vimena.Stručna instalacija muznih postrojenja je prvi preduslov za njihovo dobro funkcionisanje.

Posebnu pažnju treba obratiti pri montaži postrojenja da svi delovi koji zahtevaju kontrolu i održavanje budu postavljeni na pristupačno mesto.

Mašinska muža greške i kako ih otkloniti

Najčešće pogreške kod muznih postrojenja su posledica njihovog nepravilnog održavanja, a to su:

 1. Neprecizni i zaprljani vakuummetar,
 2. Nepravilno podešen ili zaprljan pulsator,
 3. Taloženje prljavštine u vakuum vodu,
 4. Blokiran ili zaprljan regulacijski ventil,
 5. Zastarele sisne gume i gumene cevi,
 6. Neredovna promena ulja u vakuum pumpi,
 7. Neredovito dolevanje ulja u vakuum pumpi i
 8. Začepljen prolaz vazduha u kolektor.

Kako otkloniti greške?

Prljavi vakuum vodovi mogu uzrokovati zastoj i smetnje u radu tj. do kolebanja vakuuma i time negativno utiču na vime (stvaranje novih infekcija vimena). U cilju sprečavanja i otklanjanja štetnog delovanja zaprljanog vakuumskog cevovoda najmanje dva puta godišnje ga je potrebno dobro očistiti. U slučaju da mleko dospe u vakuumski cevovod mora se odmah izvršiti njegovo ponovno čišćenje.
Efekt pranja je slabiji ukoliko se uređaj za ispiranje muzne garniture nepravilno održava tj. ukoliko se upotrebljavaju neodgovarajuća sredstva za čišćenje, slabe koncentracije istih, kao i suviše hladan rastvor. U okviru pravilnog održavanja uređaja za ispiranje nužno je jednom nedeljno obaviti njegovo temeljito čišćenje kiselim, a zatim alkalnim sredstvom za pranje. Isto tako, jednom mesečno treba izvršiti demontažu i kontrolu uređaju.

Na sisnim gumama ne sme se štedeti već ih treba obavezno zamenjivati novim. Posle šestomesečne upotrebe sisnih guma, iako nije prsla, dobiva bezbroj pora iz kojih se ni pri besprekornom pranju ne mogu otkloniti ostaci mleka. Tako istrošena sisna guma postaje izvor zaraze za vime i mleko.
Takva sisna guma ne funkcionira pravilno, učinak masaže je lošiji, a time i sama muža (pražnjenje vimena i trajanje muže).
I ispravnost četki za čišćenje ima uticaja na kvalitet mleka. Dotrajalost (istrošenost) četki za čišćenje utiče na prodiranje velikog broja mikro – organizama u mleko. Sve to iz razloga što takve četke nisu u stanju prihvatiti otopinu sredstva za pranje i samim tim se ne izvrši adekvatno pranje i čišćenje aparature.

Pravilna primena aparata muže je od velikog značaja za očuvanje zdravlja pesak prostirkavimena. To je bitno jer samo neoštećena sluznica vimena i sisa može biti prirodna prepreka za sprečavanje prodiranja mikroorganizama u vime. Oštećenja otvora sise, sisnog kanala i kružnog mišića za zatvaranje povećavaju mogućnost oboljenja od mastitisa, a pored toga utiču i na muznosti i produktivnost.

Pogreške pri primeni mašinske muže i njihove posledice po zdravlje vimena, tj. pojavu mastitisa, možemo podeliti u dve kategorije:
1. Kada aparati putem traumatskih efekata stvaraju povoljne uslove za nastajanje infekcija i
2. Kada aparati deluju kao prenosioci mikroorganizama.

Oštećenje sise se ispoljava u vidu crvenila i trajne promene boje, rana, izliva krvi, sužavanja sisnog kanala i po bradavičastim izraslinama na epitelu sisnog kanala, koje pogoršavaju protok mleka i povoljno deluju na širenje infekcije.

Slepa muža


Upravljačka stakla služe za praćenje protoka mleka. Ako muzna garnitura stavljena na nepripremljeno vime ono će biti izloženo delovanju vakuuma, ali neće odmah doći do isticanja mleka. To se događa i na kraju muže, kada je prestao protok mleka iz sise, a nije zaustavljeno delovanje vakuuma. Ove faze tzv. “slepe muže” povećavaju rizik od mastitisa i utiču na produženje vremena muže. Da bi se izbegla “slepa muža” potrebno je sisnu garnituru staviti na prethodno pripremljeno vime tj. kada je ono “nalilo” mleko. U vezi sa “slepom mužom” pojavljuje se i problem postavljanja muzne garniture ovisno o obliku glave sisne gume i oblika sise. Pri stavljanju treba voditi računa da sisa uđe dublje u sisni čašu kao i da ne dođe do uvrnuća sise što izaziva teži protok mleka.

Priredio: Zlatković Goran, dipl.inž. stočarstva

Pročitaj i ...

kozarnik

Kozarnik je uslov za dobre rezultate u gajenju koza

Pravo mesto za gradnju kozarnika vas rešava naknadnih problema. Dovoljno prostora za životinje je uslov uspeha.

Leave a Reply