Najnovije vesti
Početna » konkursi » Konkurs AP Vojvodina – opremanje farmi

Konkurs AP Vojvodina – opremanje farmi

Konkurs AP Vojvodina – traje do 5. aprila 2024. godine. Ukupno je predviđeno 115 miliona dinara, maksimalno po prijavi 2 miliona dinara, za pčelare do 350.000 dinara. Cilj Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti stočarske proizvodnje.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu, nabavka pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo (košnice i kontejneri).

Za realizaciju mere predviđeno je ukupno 115.000.000,00 dinara za aktivnosti:

Aktivnost 1: Sufinansiranje investicija u opremanje stočarskih farmi Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 150.000,00 dinara.

Aktivnost 2: Sufinansiranje investicija u nabavku novih pčelinjih društava i nabavku opreme za pčelarstvo (košnice i kontejneri) Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 350.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Pravilniku utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

• NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po konkursu namenjena su za: Aktivnost

1: Sufinansiranje investicija u opremanje stočarskih farmi

Sektor mleko: 1. Oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije 2. Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka

3. Mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja

4. Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade

5. Mašine za transport Sektor meso:

6. Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka

7. opremanje objekata za gajenje krmača i proizvodnju prasadi za tov

8. Mašine i oprema za skladištenje i pripremu stočne hrane, za hranjenje i pojenje životinja 9

. Oprema za smeštaj kvočki, specijalizovani/posebno opremljeni kavezi

10. Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade

11. Mašine za transport Sektor proizvodnje konzumnih jaja

12. Nabavka opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih jaja

13. Nabavka opreme za sortiranje, pakovanje i čuvanje konzumnih jaja

14. opremanje objekata za manipulaciju, odlaganje i obradu stajnjaka

15. Nabavka opreme za rukovanje, sakupljanje i korišćenje životinjskog đubriva; posebna oprema za transport đubriva

Podnosilac prijave za Aktivnost 1. može podneti samo jednu prijavu za jednu ili više investicija.

Aktivnost 2: Sufinansiranje investicija u nabavku novih pčelinjih društava i nabavku opreme za pčelarstvo (košnice i kontejneri) Sektor pčelarstvo 1

.nabavka novih pčelinjih društava

2.nabavka opreme za pčelarstvo

Podnosilac prijave za Aktivnost 2. može podneti samo jednu prijavu za jednu ili više investicija. Lista prihvatljivih investicija prikazana je u članu 4. Pravilnika o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu u AP Vojvodini u 2024. godini.

• KORISNICI

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

• fizičko lice:

• nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva,

• preduzetnik nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

• pravno lice:

• privredno društvo nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva,

• zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva,

• složena zadruga nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Pročitaj i ...

podsticaji 2019 manifestacija konkurs za turizam lorist sajam lorist novi sad turizam na selu ruralni razvoj

Konkurs ruralni turizam AP Vojvodine

Konkurs ruralni turizam AP Vojvodine vredan 20 miliona dinara. Maksimalni iznos bespovratnih sredstvava 2 miliona …