Najnovije vesti
Početna » konkursi » Konkurs – bespovratna sredstva AP Vojvodina

Konkurs – bespovratna sredstva AP Vojvodina

Konkurs se raspisuje u cilju: stabilnosti dohotka poljoprivrednih gazdinstava; povećanja proizvodnje, poboljšanja produktivnosti i kvaliteta proizvoda, smanjenja troškova proizvodnje; unapređenja tehničko-tehnološke opremljenosti; održivog upravljanja resursima i zaštite životne sredine; rasta konkurentnosti uz prilagođavanje zahtevima domaćeg i inostranog tržišta i usklađivanja sa pravilima Unije, njenim standardima, politikama i praksama. Ukupna sredstva su 392 miliona dinara. Konkurs traje do 5. aprila 2024. godine.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke:

mehanizacije u sektoru voće, grožđe i hmelj i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja;

konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru i opreme – linija u sektoru voće, grožđe, povrće i nabavku priključne mehanizacije u sektoru povrće i ostali  usevi.

VISINA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Za realizaciju mere predviđeno je ukupno 392.000.000,00 dinara za aktivnosti:

Aktivnost 1: Sufinansiranje investicija u nabavku mehanizacije u sektoru voće, grožđe i hmelj i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 4.100.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara. Aktivnost 2:

Sufinansiranje investicija u nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.310.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 100.000,00 dinara.

Aktivnost 3: Sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava za nabavku opreme – linija u sektoru voće, grožđe, povrće i nabavku priključne mehanizacije u sektoru povrće i ostali usevi Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 880.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi za investicije u sektoru voće, grožđe i povrće iznosi 100.000,00 dinara, a u sektoru ostali usevi iznosi 300.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Pravilniku utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

• NAMENA SREDSTAVA Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po konkursu namenjena su za:

Aktivnost 1: Sufinansiranje investicija u nabavku mehanizacije u sektoru voće, grožđe i hmelj i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja Sektor voće, grožđe, hmelj

1. Nabavka opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada

2. Podizanje/nabavka žičanih ograda oko višegodišnjih zasada

3. Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta

4. Oprema/mehanizacija za zaštitu od mraza

5. Mašine za dopunsku obradu zemljišta

6. Mašine za zaštitu bilja

7. Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva P

odnosilac prijave za Aktivnost 1. može podneti samo jednu prijavu i to za nabavku:

• opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada, za podizanje/nabavku žičanih ograda oko višegodišnjih zasada, nabavku sistema protiv smrzavanja „anti-frost“, može da aplicira za više investicija;

• mašina i mehanizacije može da aplicira samo za jednu investiciju.

Aktivnost 2: Sufinansiranje investicija u nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru Sektor povrće, cveće – proizvodnja u zaštićenom prostoru

1. Podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju

2. Mašine, uređaji i oprema za navodnjavanje useva

Podnosilac prijave za Aktivnost 2. može podneti samo jednu prijavu za jednu ili više investicija.

Aktivnost 3: Sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava za nabavku opreme – linija u sektoru voće, grožđe, povrće i nabavku priključne mehanizacije u sektoru povrće i ostali usevi Sektor voće, grožđe, povrće

1. Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda

2. Nabavka opreme – linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda

3. Nabavka opreme – linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda (pakerice, oprema za štampanje etiketa) Sektor povrće

4. Mašine za sadnju

5. Mašine za zaštitu bilja Sektor ostali usevi

6. Mašine za primarnu obradu zemljišta

7. Mašine za dopunsku obradu zemljišta

8. Mašine za đubrenje zemljišta

9. Mašine za setvu

10. Mašine za zaštitu bilja

11. Mašine za transport

12. Nabavka ostale opreme

Podnosilac prijave za Aktivnost 3. može podneti samo jednu prijavu i to samo za jednu investiciju. Lista prihvatljivih investicija prikazana je u članu 4. Pravilnika o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje biljnih kultura u AP Vojvodini u 2024. godini .

KORISNICI

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

• fizičko lice: • nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, • preduzetnik nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva. • pravno lice: • privredno društvo

VIŠE INFORMACIJA : psp. vojvodina

Pročitaj i ...

podsticaji 2019 manifestacija konkurs za turizam lorist sajam lorist novi sad turizam na selu ruralni razvoj

Konkurs ruralni turizam AP Vojvodine

Konkurs ruralni turizam AP Vojvodine vredan 20 miliona dinara. Maksimalni iznos bespovratnih sredstvava 2 miliona …