Najnovije vesti
Početna » konkursi » Konkurs APV sufinansiranje sistema za navodnjavanje

Konkurs APV sufinansiranje sistema za navodnjavanje

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za NAVODNJAVANJE i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka u AP Vojvodini u 2024. godini.

Određeno je za sufinansiranje 60% realnih troškova. Moguće je bespovratno dobiti do maksimalno 7 miliona dinara po prijavi. Minimalno do 21.000 dinara.

Konkurs je otvoren do 24.05.2024. godine

Cilj konkursa jeste povećanje obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini, kao i zaštita zemljišta od mraza i korova, uz poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje, opremanje bunara, nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija, materijala za pokrivanje povrtarskih i voćarsko – vinogradarskih kultura i cveća u cilju zaštite od mraza i korova – agrotekstili, agril, malč folije i drugo.

Visina dodele sredstava

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno 370.000.000,00 dinara.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 7.000.000,00 dinara odnosno 7.700.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 21.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 35.000,00 dinara, ili veća od tog iznosa.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za NAVODNJAVANJE

Način dodele sredstava

Sredstva iz stava 1. ovog člana dodeljivaće se putem konkursa koji se objavljuje na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata, kao i u „Službenom listu AP Vojvodine“, a obaveštenje o raspisanom Konkursu u jednim dnevnim novinama sa kojima Pokrajinski sekretarijat ima zaključen ugovor o objavljivanju akata (u daljem tekstu: Konkurs).

Konkurs je otvoren do 24.05.2024. godine.

Dokumentacija podneta na Konkurs se ne vraća. Na zahtev podnosioca prijava, koji nisu ostvarili pravo na bespovratna sredstva, moguće je vraćanje dokumentacije.

Sredstva za podršku investicija – prema Pravilniku i po Konkursu – dodeljuju se bespovratno.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2024. godine. Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava, zemljoradničke zadruge, fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije).

U cilju udruživanja poljoprivrednih gazdinstava, bolje iskorišćenosti izgrađenih sistema za navodnjavanje u AP Vojvodini i zalivanja velikih površina upotrebom samohodnih automatskih širokozahvatnih uređaja za zalivanje, predviđena je mogućnost da više registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, za realizaciju investicije u sisteme za navodnjavanje u tipu „rendžer”, „centar pivot”, „korner pivot“ i „linear”, zajednički podnesu jednu prijavu, kojom se određuje poljoprivredno gazdinstvo – nosilac zajedničkog ulaganja.

Ostvaruje se pravo na podsticaje za investicije u sledećim sektorima:

  1. Sektor voće,
  2. Sektor povrće,
  3. Sektor vinove loze,
  4. Sektor cveće,
  5. Sektor ostalih useva.

Više na : https://psp.vojvodina.gov.rs/

Pročitaj i ...

samooplodne sorte

Konkurs – bespovratna sredstva AP Vojvodina

Konkurs se raspisuje u cilju: stabilnosti dohotka poljoprivrednih gazdinstava; povećanja proizvodnje, poboljšanja produktivnosti ,