Najnovije vesti
Početna » konkursi » Nova oprema i mašine sa 50% sredstava iz budžeta

Nova oprema i mašine sa 50% sredstava iz budžeta

Nadam se da ste pripremili dokumentaciju jer nova oprema i mašine u primarnoj stočarskoj proizvodnji sa 50% novčanih sredstava jer toliko daje i država. Javni poziv je danas počeo, 01. juna, i traje 15 dana.

Izuzetno možete ostvariti bespovratna sredstva u visini od 65% investicije (prihvatljivih troškova) ako ste na teritoriji sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Sredstva koja se mogu iskoristiti su u visini od 130.000.000 dinara, ukupno za ovaj javni poziv.

Svako ko ispuni uslove može maksimalno da ostvari bespovratna sredstva u visini od 1,5 miliona dinara u ovoj kalendarskoj godini.

To se NE odnosi na investicije u nabavku novih mašina i opreme za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja (prilagođavanje zahtevima EU) i novoj zakonskoj regulativi. Maksimalan iznos za tu namenu je 3 miliona dinara.

Minimalni iznos za učešće je 80.000 dinara (osim za pčelare gde je minimalni iznos 50.000 dinara).

Nova oprema i mašine sa 50% sredstava

Podsticaji se daju za investicije u nabavku novih mašina i opreme:

1) za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;
2) za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka;
3) kojom se štiti dobrobit životinja;
4) za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja;
5) za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja;
6) za pčelarstvo;
7) za mužu;
8) za držanje, odgoj i tov živine.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) privredno društvo;
4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;
5) srednja škola;
6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede;
7) crkva i verska zajednica, registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

Neki od osnovnih uslova za konkurisanje su:

  • da je podnosilac zahteva u potpunosti realizovao investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara 2020. godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;
  • da je vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 80.000 dinara, odnosno ako je vrednost investicija za pčelarstvo za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 50.000 dinara;
  • da je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 25.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od 25.000 dinara, odnosno ako je za investicije za pčelarstvo iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 20.000 dinara;
  • da za investiciju za koju podnosi zahtev, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima…

Tekst i obrazac : Javni poziv za nabavku nove opreme i mašina

Pročitaj i ...

novac za sajmovi tanjiranje traktor oranje ili redukovana konkurs prosperitati mašinski prsten sremski poljoprivredni jesenje oranje

Nova mehanizacija – Fond za razvoj poljoprivrede APV

Konkurs Fonda za razvoj poljoprivrede AP VOJVODINE - TRAKTORI, DRLJAČE, PLUGOVI...