Najnovije vesti
Početna » konkursi » Podsticaji za investiranje u biljnu proizvodnju 800.000,00 dinara

Podsticaji za investiranje u biljnu proizvodnju 800.000,00 dinara

Podsticaji za investiranje u novu opremu i mašine kada gajite ratarske biljne kulture, cveće , aromatično lekovito bilje, biljke u plasteniku, grožđe i voće, sredstva za berbu, transport … Rok za prijavu je od 1. januara do 28. februara 2022. godine. Pravo na podsticaje imaju nosioci gazdinstva, preduzetnici, privredno društvo i zemljoradničke zadruge. Investicija mora biti obavljena od 1. januara 2021. do najkasnije dana kada se podnosi zahtev za podsticaj. Vrednost investicije mora biti jednaka ili veća od 65.000,00 dinara . Pojedinačni računa mora biti jednak ili veći od 50.000,00 dinara. Maksimalan iznos podsticaja 800.000,00 dinara.

Oprema se ne može otuđiti tri godine nakon nabavke, mašine i mehanizacija pet godina nakon nabavke. Uprava za agrarna plaćanja vrši uplate sredstava nakon sprovedene procedure. Više informacija – UAP nacionalni program 011 30 20 100; 011 30 20 101; 011 30 20 118; e – mail: uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs. Rad sa strankama obavlja se u periodu od 11:00 do 12:00 časova i od 14:00 do 15:00 časova.

Na osnovu člana 34. stav 7. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura „Službeni glasnik RS“, br. 48 od 22. juna 2018, 29 od 19. aprila 2019, 78 od 29. maja 2020, 119 od 10. decembra 2021.

Član 1. Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Član 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

 • 1) biljne kulture jesu: žitarice, industrijsko bilje, krmno bilje, aromatično i lekovito bilje, povrće, cveće, voće i grožđe, u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se propisuje registar poljoprivrednih gazdinstava;
 • 2) mašine jesu mašine i mehanizacija sa kardanskim vratilom, odnosno drugom pripadajućom opremom neophodnom za njihovu redovnu upotrebu u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji biljnih kultura;
 • 3) nova mašina i oprema jeste mašina, oprema i mehanizacija koja se prvi put stavlja u upotrebu i čiji su svi sastavni delovi novi;
 • 4) povezana lica jesu: nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;
 • 5) realizacija investicije jeste izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatljive investicije (zaključenje kupoprodajnog ugovora, promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti), kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;
 • 6) dobavljač jeste lice koje ima svojstvo trgovca u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina i koje podnosiocu zahteva izdaje račun za nabavku predmeta investicije.

Član 3. Podsticaji iz člana 1. ovog pravilnika obuhvataju investicije u nabavku novih mašina i opreme za:

 • 1) primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru;
 • 2) primarnu proizvodnju voća i grožđa;
 • 3) primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
 • 4) ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
 • 5) primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
 • 6) obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti i grada, korova i štetočina, prihranjivanje/đubrenje, berbu i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;
 • 7) navodnjavanje biljnih kultura.
 • *Službeni glasnik RS, broj 29/2019 **Službeni glasnik RS, broj 78/2020

Član 4. Investicije za koje se odobravaju podsticaji iz člana 3. ovog pravilnika date su u Prilogu – Tabela – Podsticaji i prihvatljive investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura (u daljem tekstu: Tabela), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5. Podsticajima se NE nadoknađuju: 1) porezi, uključujući i porez na dodatu vrednost; 2) carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća; 3) troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slično; 4) troškovi prevoza, montaže i drugi operativni troškovi; 5) troškovi kupovine, odnosno zakupa zemljišta; 6) troškovi kupovine polovne opreme, mehanizacije i materijala; 7) doprinos u naturi (sopstveni rad i materijal); 8) nabavka predmetne investicije iz Tabele putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova.

Podsticaji za investiranje u novu opremu i mašine

Član 6.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to: 1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; 2) preduzetnik; 3) privredno društvo; 4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu; 5) srednja škola; 6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede; 7) crkva i verska zajednica, registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

Lice iz stava 1. tač. 2) – 4) ovog člana može da ostvari pravo na podsticaje ako je upisano u Registar privrednih subjekata i ako u Agenciji za privredne registre: 1) nije registrovano da mu je izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti; 2) nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa; 3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.

Privredno društvo i zemljoradnička zadruga iz stava 2. ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje i ako: 1) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo; 2) brisana je (vidi član 2. Pravilnika – 29/2019-21) 3) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica. Srednja škola iz stava 1. tačka 5) ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje ako: 1) se nalazi u aktu o mreži srednjih škola, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja; 2) ima rešenje o verifikaciji ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za obrazovni profil u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane. Naučnoistraživačka organizacija iz stava 1. tačka 6) ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje ako je upisana u Registar naučnoistraživačke organizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost. Lice iz stava 1. tačka 7) ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje ako je upisano u Registar crkava i verskih zajednica, u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

*Službeni glasnik RS, broj 78/2020

Lice iz člana 6. ovog pravilnika koje ispunjava opšte uslove iz člana 7. ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje iz člana 3. ovog pravilnika ako:

1) u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površine:

(1) do 0,5 ha povrća, voća ili cveća u zaštićenom prostoru,

(2) do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha ostalog voća,

(3) do 2 ha grožđa, a koje parcele su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;

(4) do 3 ha povrća (na otvorenom polju),

(5) od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju), (

6) do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja,

(7) do 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja;

2) je predmet investicije vezan za proizvodnju odgovarajuće vrste biljnih kultura. Lice iz stava 1. ovog člana, izuzetno ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u nabavku novih mašina i opreme za navodnjavanje biljnih kultura iz člana 3. tačka 7) ovog pravilnika, ako u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom žitarica, industrijskog i krmnog bilja površine do 100 ha. *Službeni glasnik RS, broj 78/2020

Član 11.

Za ostvarivanje prava na podsticaje potrebna je sledeća dokumentacija:

1) račun za nabavku predmetne investicije;

2) otpremnica za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice, odnosno međunarodni tovarni list ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrda o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;

4) garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne opreme, mašina i mehanizacije za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno izjavu dobavljača da ista ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista;

5) jedinstvena carinska isprava ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;

6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

7) potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

8) potvrda nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine. Dokumentacija iz člana 11. stav 1. tač. 1)–5) ovog pravilnika mora biti izdata u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Pročitaj i ...

Podsticaji za vinograde, voćnjake i hmelj u AP Vojvodini

Bespovratno do 60% (čak 70%) od investicije - maksimalno možete dobiti 7,3 miliona dinara.