Najnovije vesti
Početna » konkursi » Konkurs mladi u poljoprivredi AP Vojvodina

Konkurs mladi u poljoprivredi AP Vojvodina

Konkurs mladi u poljoprivredi na teritoriji AP Vojvodina traje do 5. marta 2021. godine. Ukupno je na raspolaganju 200 miliona dinara. Maksimalan iznos je 1,5 miliona dinara – minimalni iznos 500.000 dinara.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2021. GODINI 1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova. Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, njihovom razvoju i unapređivanju kroz podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, podsticanje prerade na gazdinstvu kao i podsticanje osnivanja malih pivara.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini predviđeno je ukupno 200.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

1) Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

2) Podrška preradi na gazdinstvu

3) Podrška malim pivarama.

Lista prihvatljivih investicija prikazana je u članu 3. Pravilnika o dodeli sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini. Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu i za jednu vrstu proizvodnje. PRILIKOM RAZMATRANJA PODNETIH PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA, NEĆE SE PRIZNAVATI INVESTICIJE I KUPLJENA OPREMA PRE DONOŠENJA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – nulta kontrola za investicije:

  • Podizanje novih višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze;
  • Podizanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju;
  • Podizanje sistema protivgradne zaštite u voćnjacima i višegodišnjim zasadima i
  • Podizanje žičanih ograda oko višegodišnjih zasada. Nultom kontrolom se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu.

3. KORISNICI

Pravo na podsticaje za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.01.2020. godine.

Pravo na podsticaje za Podršku preradi na gazdinstvu i Podršku malim pivarama ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.01.2020. godine i koji će se kao preduzetnik ili pravno lice registrovati u Agenciji za privredne registre i kao takvi upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava do momenta potpisivanja ugovora. Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor – Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007, 18/2016 i 47/2018).

Konkurs mladi u poljoprivredi

4. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine u mestu prebivališta podnosioca prijave ili u mestu susedne jedinice lokalne samouprave;

2. podnosilac prijave mora imati objekat za smeštaj životinja u vlasništvu ili zakupu u periodu od najmanje pet godina (ugovor o zakupu može biti nakon 01.01.2021. godine) – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavka priplodnih grla i opremanje farmi); 3. podnosilac prijave mora imati poljoprivredno zemljište u vlasništvu ili zakupu u periodu od najmanje pet godina (ugovor o zakupu može biti nakon 01.01.2021. godine) – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (plastenici, navodnjavanje i oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade) odnosno poljoprivredno zemljište u vlasništvu ili zakupu u periodu od najmanje deset godina (ugovor o zakupu može biti nakon 01.01.2021. godine) – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (višegodišnji zasadi);

4. podnosilac prijave mora imati objekat u kojem će se vršiti prerada ili proizvodnja piva u vlasništvu ili zakupu u periodu od najmanje pet godina (ugovor o zakupu može biti nakon 01.01.2021. godine)

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2021. GODINI” ili dostaviti lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

KONTAKT Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4430 od 13 do 15 časova.

Više informacija : Konkurs za mlade AP Vojvodina

Pročitaj i ...

plastenici u smeru provetravanje tople leje

Plastenici staklenici uz pomoć fonda AP Vojvodine

Konkurs plastenici staklenici - maksimalno 40.000 evra.