Najnovije vesti
Početna » konkursi » Konkurs – podsticaji za mlade u poljoprivredi 2019. godine

Konkurs – podsticaji za mlade u poljoprivredi 2019. godine

Prilika da do kraja godine podnesete dokumentaciju za konkurs podsticaji za mlade da pokrenu ili usavrše proizvodnju na gazdinstvu, nabave novu opremu i nabave nova grla kvalitetne stoke.

Prijava na Konkurs podnosi se od 17. oktobra do 31. decembra 2019. godine Ministarstvu poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja. Pravo na podsticaj ima punoletni mladi poljoprivrednik, nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, ukoliko je kao nosilac, odnosno član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva prvi put upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) počev od 1. januara 2018. godine i nalazi se u aktivnom statusu.

Na dan podnošenja prijave na Konkurs poljoprivrednik mora da ima navršenih 18, a u kalendarskoj godini u kojoj podnose prijavu najviše 40 godina života. Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 75% od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari je 1.500.000 dinara. Informacije u vezi sa raspisanim Konkursom dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i na telefon Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 i 011/30-20-101 svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Konkurs podsticaji za mlade

UVODNE ODREDBE Predmet Konkursa Član 1. U skladu sa članom 11. Pravilnika o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima („Službeni glasnik RS“, broj 46/18, 50/18 i 35/2019), u daljem tesktu: Pravilnik, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2019. godini (u daljem tekstu: Konkurs).

Konkurs sadrži obrazac prijave na konkurs, uslove za ostvarivanje prava na podsticaje, dokumentaciju, elemente rangiranja, način utvrđivanja rang liste, rok za podnošenje prijave na konkurs, kao i drugu dokumentaciju i ostale informacije.

Definicije Član 2. pojedini izrazi upotrebljeni u ovom Konkursu imaju sledeća značenja:

1) dobavljač jeste pravno lice i preduzetnik koji obavlja trgovinu, kao i poljoprivrednik koji je registrovan u skladu sa propisom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i koji u pogledu poljoprivrednih proizvoda koji su predmet registracije ima status trgovca u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina;

2) kvalitetna priplodna grla jesu grla goveda, ovaca, koza, svinja i selekcionisanih pčelinjih matica koja ispunjavaju propisane uslove u pogledu porekla, eksterijera, rasnih i proizvodnih osobina, uslove za uvođenje u priplod, kao i druge propisane uslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje stočarstvo;

3) mašine jesu mašine i mehanizacija sa kardanskim vratilom, odnosno drugom pripadajućom opremom neophodnom za njihovu redovnu upotrebu u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;

4) nova oprema i mašina jeste oprema, mašina i mehanizacija koja se prvi put stavlja u upotrebu i čiji su svi sastavni delovi novi;

5) pedigre jeste dokument o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetne priplodne domaće životinje u skladu sa zakonom koji uređuje stočarstvo;

6) povezana lica jesu nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;

7) predračun jeste profaktura, predugovor, ponuda ili druga vrsta predračuna koja sadrži: naziv i sedište dobavljača, datum izdavanja predračuna, naziv proizvođača, godinu proizvodnje i tip, odnosno model mašina i opreme, ime, prezime, prebivalište i broj poljoprivrednog gazdinstva poljoprivrednika dobavljača kvalitetnog priplodnog grla i starost životinja, ukupnu vrednost predmeta investicije, iznos poreza na dodatu vrednost, način i rok isporuke kao i druge podatke koji se odnose na nabavku predmeta investicije;

8) primarna biljna proizvodnja jeste proizvodnja biljnih kultura u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava, i to: žitarica, industrijskog bilja, krmnog bilja, aromatičnog i lekovitog bilja, povrća, cveća, voća i grožđa;

9) primarna stočarska proizvodnja jeste proizvodnja mleka (kravljeg, ovčijeg i kozijeg), mesa (tov junadi, proizvodnja junećeg/goveđeg mesa u sistemu ,,krava -tele”, proizvodnja prasadi za tov, tov svinja, uzgoj ovaca, koza, brojlera i tovnih ćurki u svrhu proizvodnje mesa), konzumnih kokošijih jaja, meda i drugih pčelinjih proizvoda;

10) realizacija investicije jeste izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta investicije, osim pribavljanja predračuna, i to: zaključenje kupoprodajnog ugovora, promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti, kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;

11) član uže porodice jeste bračni drug, dete rođeno u braku i van braka, usvojeno dete i pastorak, koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem prijave na konkurs.

II Vrste podsticaja

Vrste programa Član 3. Podsticaji obuhvataju podršku programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, i to:

1) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;

2) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;

3) podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla
na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika. Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika

Član 4.

Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika obuhvataju nabavku:

1) nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju biljaka u zaštićenom prostoru;

2) nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju voća i grožđa;

3) nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;

4) nove opreme i mašina za ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;

5) nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;

6) nove opreme i mašina za obradu zemljišta, zaštitu biljaka (od bolesti, korova i štetočina), prihranjivanje/đubrenje i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;

7) nove opreme i mašina za navodnjavanje useva u primarnoj biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika

Član 5.

Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika obuhvataju nabavku:

1) nove opreme i mašina za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;

2) nove opreme i mašina za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka;

3) nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja;

4) nove opreme za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja;

5) nove opreme za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja;

6) nove opreme i mašina za pčelarstvo. Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika

Član 6.

Podsticaji programu za podršku investicijama za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika obuhvataju sledeće prihvatljive investicije za nabavku:

1) grla goveda, i to: (1) junica mlečnih i kombinovanih rasa starosti od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci, (2) junica tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci, (3) bikova tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci;

2) grla ovaca i koza, i to: (1) ovaca – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa onabavci, (2) koza – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci, (3) dvizaca ovaca, odnosno koza starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;

3) grla svinja, i to: (1) nazimica starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci, (2) suprasnih nazimica od devet do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci, (3) nerastova starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci; 4) selekcionisanih pčelinjih matica.

Tekst Konkursa možete preuzeti ovde

Pročitaj i ...

podsticaj obnovite mehanizaciju

Konkurs Beograd – traktori i priključne mašine do 30. juna

Povoljna vest za poljoprivrednike na teritoriji Beograda - do milion dinara podsticaja za kupovinu traktora i priključnih mašina.