Najnovije vesti
Početna » konkursi » Organskim farmama bespovratno do 700.000,00 dinara

Organskim farmama bespovratno do 700.000,00 dinara

Organskim farmama bespovratna sredstva – do 700.000,00 dinara. Novi konkurs u AP Vojvodini kao deo pomoći povećanja površina pod organskim načinom gajenja i olakšanje rada uz pomoć mehanizacije i opreme. Konkurs traje do 12. marta 2021. godine.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA NABAVKE PRIKLJUČNE MEHANIZACIJE, MAŠINA I OPREME ZA ORGANSKU PROIZVODNJU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2021. GODINI CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2021.godini (u daljem tekstu: Konkurs) jeste unapređenje organske proizvodnje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2021.godini.

NAMENA I VISINA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za sledeće investicije:

1. nabavka priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno – 9.000.000,00 dinara. Sredstva za podršku investicija po Konkursu – dodeljuju se bespovratno.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 700.000,00 dinara. Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava priznavaće se jedino priključna mehanizacija, mašine i oprema kupljene posle 01.01.2021. godine, što mora biti dokumentovano avansnim računom, računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, jedinstvenim carinskim ispravama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, kao i drugim dokazima koji nose datum nakon 01.01.2021. godine.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, za više namena u okviru konkursa.

PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, nalaze se u aktivnom statusu, koji su sertifikovani za organsku proizvodnju ili se nalaze u postupku sertifikacije, odnosno ukoliko su u sistemu organske proizvodnje, i to:

1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:
– privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
– zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
– složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Organskim farmama do 700.000 dinara

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Za fizička lica i pravna lica:

1. Podnosilac prijave mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu;

2. Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave ‒ pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;

3. Podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 31.12. 2020.godine;

4. Podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 31.12.2020. godine;

5. Podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,sa 31.12.2020.godine, ukoliko je korisnik istog;

6. Podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi zahtev ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;

7. Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;

8. Podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica ‒ u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14, 5/15, 44/2018, 95/2018 i 91/19);

9. parcele na kojima se postavlja oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Ukoliko je parcela u zakupu, potrebno je da je do isteka ugovora o zakupu preostalo najmanje pet godina; Dodatni uslovi za preduzetnike i pravna lica:

10. Podnosilac prijave – preduzetnik i pravno lice mora biti upisan u registar privrednih subjekata i mora da se nalazi u aktivnom statusu;

11. Prema podnosiocu prijave – pravnom licu ne sme biti pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;

12. Podnosilac prijave –pravno lice mora biti razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo („Službeni glasnik RS“, broj 73/2019); 13. Zadruge moraju imati obavljenu zadružnu reviziju.

VREMENSKI OKVIR KONKURSA Konkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 12.03.2021. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Za fizička lica i pravna lica:

1. čitko popunjen obrazac prijave;

2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili ovlašćenog lica u pravnom licu;

3. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama, ne stariji od 30 dana);

4. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „Vode Vojvodine“) zaključno sa 31.12.2020. godine za podnosioca prijave;

5. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama zaključno sa 31.12.2020. godine za podnosioca prijave (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prebivališta, odnosno sedišta podnosioca prijave, kao i nadležnog organa lokalne samouprave gde se nalazi predmetna investicija, ukoliko se predmetna investicija nalazi na teritoriji druge lokalne samouprave, na teritoriji APV);

6. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (potvrda nadležnog organa, ili fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dokaz o izvršenom plaćanju);

7. za investicije koje su preko 300.000,00 dinara, može se podneti predračun sa specifikacijom opreme, a konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme;

8. original račun za nabavku predmetne investicije sa specifikacijom opreme koja sadrži osnovne karakteristike konstrukcije i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu);

9. otpremnicu za nabavku predmetne investicije;

10. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to izvod overen od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak (fiskalni računi sa naznakom „ček“ neće se uzimati u razmatranje);

11. fotokopija ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;

12. fotokopija garantnog lista za mašine i opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;

13. jedinstvena carinska isprava (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik) – ne starija od 01.01. 2021. godine;

14. fotokopija diplome o stečenom višem i visokom obrazovanju;

15. ako je član zadruge- dostaviti potvrdu o članstvu;

16. važeću kopiju sertifikata za organsku proizvodnju;

17. ugovor između proizvođača i ovlašćene kontrolne organizacije o kontroli ili sertifikaciji organske proizvodnje;

18. kopija Rešenja o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2020. godinu, koje je izdalo Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republike Srbije, za kontrolnu organizaciju koja kod proizvođača sprovodi sertifikaciju organske proizvodnje.

Više informacija možete na naći na sajtu www.psp.vojvodina.gov.rs

Pročitaj i ...

plastenici u smeru provetravanje tople leje

Plastenici staklenici uz pomoć fonda AP Vojvodine

Konkurs plastenici staklenici - maksimalno 40.000 evra.