Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Leukoza živine – pojava, simptomi, način lečenja

Leukoza živine – pojava, simptomi, način lečenja

Leukoza živine – U intenzivnom živinarstvu leukoze se često pojavljuju. One dovode do smanjenja proizvodnih sposobnosti obolele živine i do gubitaka u proizvodnji živinskog mesa i jaja. Priroda oboljenja leukoze su neoplastična oboljenja koja se karakterišu nekontrolisanim razvojem velikog broja nezrelih krvnih ćelija.

Zavisno od vrste ćelija koje se intenzivno razmnožavaju, nastaje eritroleukoza, mijeloidna leukoza, mijelocitomatoza ili limfoidna leukoza. Leukozama slična oboljenja su sarkomi, osteopetroza, bubrežni i drugi tumori.

Prvi podaci o leukozi živine potiču iz druge polovine 19. veka.

Početkom 20. veka na pilićima je eksperimentalno dokazano da je uzročnik leukoze virus. Na nastanak i razvitak ovih neoplastičnih oboljenja utiče veliki broj onkogenih činilaca. Pojedine jedinke i genotipovi kokoši su genetski otporniji na leukoze. Po pravilu, sa uzrastom pilića prijemčivost na infekciju se značajno smanjuje.

Leukoza živine – pojava, simptomi, način lečenja

U činioce koji utiču na pojavu leukoza uključeni su i ishrana, držanje, kao i neki biološki, fizički i hemijski činioci.

Širenje oboljenja – Limfoidna leukoza se često prenosi preko jaja obolelih kokoši. Nije dokazano prenošenje virusa preko petlova. Leukoze se prenose i direktnim kontaktom zdrave sa obolelom živinom i preko zaražene sredine (hrane, vode, stelje i vazduha zagađenim sekretima i ekskretima obolele, ubijene ili uginule živine).

Od nekih formi leukoza, osim kokoši, obolevaju, iako ređe, i ćurke, fazani, golubovi i druge vrste ptica.

Simptomi bolesti leukoze

U poodmaklom stadijumu bolesti, živina slabije uzima hranu, mršavi, apatična je, a kresta i podbradnjaci postaju bledi. Kod živine sa osteopetrozom cevaste kosti su vidljivo zadebljale.

Patološko-morfološke promene slede usled nekontrolisanog razmnožavanja eritro – blastičnih ćelija, unutrašnji organi, a posebno jetra i slezina živine obolele od eritroleukoze su nekoliko puta povećane, crvene boje poput trešnje. U nekim slučajevima slezina može biti i smanjena. Krv je bledocrvene boje, vodenastog izgleda i sporo se zgrušava. Kod mijeloidne leukoze jetra, slezina i bubrezi su jako povećani. Jetra je sivo crvene boje, zrnastog izgleda.

Mijelocitomatozu karakteriše pojava tumora bele boje na grudnoj kosti, rebrima, a neki put i na jetri i bubrezima. Kod difuzne forme limfoidne leukoze unutrašnji organi, a naročito jetra i slezina su nekoliko puta povećani, sivo do sivosmeđe boje, trošne konzistencije. U slučaju nodularnog oblika na unutrašnjim organima, koji su obično umereno povećani, nalaze se tumori bele boje. Slični tumori mogu se naći i u srcu, žlezdanom želucu, crevima, muskulaturi i koži.

Leukoza živine – Utvrđivanje oboljenja 

Na osnovu kliničkih znakova može se posumnjati na maligna i slična tumorska oboljenja. Ispitivanjem krvi i koštane srži može se postaviti dijagnoza, a upotrebom seroloških i virusoloških metoda, sa sigurnošću se može dokazati prisustvo virusa i antitela u oboleloj živini i bez kliničkih znakova ovih neoplazmi.

Suzbijanje i iskorenjivanje – Profilaksa leukoza se zasniva na primeni zoohigijenskih i sanitarnih mera i korišćenju živine genetski otporne prema ovim oboljenjima.

Za živinarsku proizvodnju je značajno da se formiranje roditeljskog jata vrši sa farmi živine slobodnih od leukoza, da se strogo sprovode sanitarne mere u inkubatoru i da se kontroliše mikroklimat u živinarnicima.

Izolovano držanje živine različitog uzrasta, takođe je značajna mera, s obzirom da su jednodnevni pilići znatno osetljiviji na onkogene viruse od starijih jedinki. Za zaštitu od leukoza kod živine ne postoji efikasna vakcina. Kada se leukoze pojave na farmi u visokom procentu, živina se uništi, a živinarnici, inkubator, inventar, zemljište i dr. se saniraju. Efikasnost sanacije u mnogome zavisi od uspešno izvršene dezinfekcije. Kao jednu od perspektivnih mera za sprečavanje pojave i širenje leukoza treba smatrati selekciju živine, i to ne samo na reproduktivna i produktivna svojstva već i na genetsku otpornost prema ovim malignim neoplazmama.

Stručni saradnik za stočarstvo Dipl. inž.Radiša Petrović

 Leukoza živine

Pročitaj i ...

masti u mleku uticaj hrane

Uticaj hrane na ukus i miris mleka

Neprijatan ukus mleku daju neke uljarice - uljana repica, zatim i lišće i glava šećerne repe, stočni kelj.

Leave a Reply