Najnovije vesti
Početna » Manifestacije » Seoski turizam je nova šansa za mlade na selu

Seoski turizam je nova šansa za mlade na selu

Seoski turizam je nova šansa? Da bi gazdinstvo ostvarilo više prihoda postoji mogućnost da to ostvari pružajući usluge turistima – domaćim i stranim. Možda je to šansa za ostanak većeg broja mladih na selu – kako onih koji bi pružali te usluge, tako i onih koji bi ih snabdevali proizvodima sa svoga praga. Mladima više nije problem strani jezik, upotreba IT tehnologija, internet je dostupan i sa “pametnih” uređaja. Takav način zapošljavanja bi mogao privući mlade ljude jer bi bili deo sveta, imali mogućnost da plasiraju svoje proizvode bez posrednika i zadovolje svoje potrebe za savremenim uslovima života.

Konkurs IPARD za ruralni razvoj traje do 31. oktobra 2020. godine. (to je novi rok za prijavu)  Informišite se na vreme, još ima dovoljno dana da konkurišete.

Šta je potrebno za početak? To Vas savetuje Igor Ristić, MA, PSSS Leskovac.

Pojam ruralnog turizma je najširi i odnosi se na sve aktivnosti u ruralnim područjima. Ruralni turizam je vrsta turizma u kome turisti idu na sela ili farme kako bi iskusili seoski život. Termin ruralni turizam koristi se u mnogim slučajevima kada je ruralna kultura ključna komponenta ponuđenog turističkog proizvoda.

Za turistički proizvod ruralnog turizma bitno je da se posetiocu obezbedi lični kontakt, osećaj za fizičko i ljudsko okruženje i da se pruži mogućnost da lično učestvuje u aktivnostima, tradiciji ili stilu života lokalnog stanovništva. S druge strane, ruralni turizam obezbeđuje dodatne prihode stanovnicima ruralnih predela plasmanom poljoprivrednih proizvoda na pijaci u sopstvenom dvorištu, kao i plasman proizvoda domaće radinosti.

permakultura

Ruralni turizam omogućava valorizaciju (vrednovanje) rada žena u seoskim domaćinstvima, ali i upošljavanje radno neaktivnih kategorija stanovnika.

Seoski turizam

Seoski turizam je uži pojam od ruralnog turizma. Seoski turizam vezan je za seoski ambijent i njegovu okolinu, kao i sve aktivnosti koje se odvijaju u njoj (gastronomiju, poljoprivredu, folklore, etnologiju, seoske  manifestacije i ostale privredne i preduzetničke aktivnosti). Zahvaljujući komunikaciji na relaciji domaćin – gost, prijateljskom odnosu prema gostu, personalizovanoj turističkoj usluzi i samom načinu života na selu ovaj vid turizma pruža jedinstven doživljaj.

Seosko turističko domaćinstvo je objekat ili grupa objekata u kojem se pružaju usluge smeštaja, ishrane ili samo ishrane i picća, koji se nalazi u ruralnom (seoskom) okruženju sa elementima lokalnog obeležja i nasleđa. Seoski turizam razvija se na način da se sa istim resursima razvija još jedna delatnost koja donosi nove prihode i novu energiju. Za razvijanje ove delatnosti neophodna je ponuda zdrave hrane i zdravog seoskog ambijenta i prirode. U tom smislu se može reći da je za razvoj seoskog turizma neophodan stabilan razvoj poljoprivrede, ali i zdrav socijalni ambijent sela. Neophodno je i da u domaćinstvu postoji zdrava atmosfera, perspektivnost i otvorenost prema saznanjima i svetu. Potrebno da razvoj poljoprivrede, turizma i ruralnog turizma bude strategijski definisan, ili naglašen kroz strategiju razvoja, a da istovremeno, seoska gazdinstva čine svoje napore za unapređenje imanja i svog domaćinstva, za šta postoje objektivne mogućnosti.

podsticaji 2019 manifestacija konkurs za turizam lorist sajam lorist novi sad turizam na selu ruralni razvoj

ZAKONSKA REGULATIVA, REGISTRACIJA I KATEGORIZACIJA OBJEKATA
Prvi korak u bavljenju seoskim turizmom jeste osnivanje poljoprivrednog gazdinstva u okviru kojeg će se odvijati i usluge seoskog turizma, dok objekti u kojima će se pružati ugostiteljske usluge u seoskom turističkom domaćinstvu moraju da budu kategorisani i da ispunjavaju minimalne tehničke i sanitarno-higijenske uslove.

Prema Zakonu o turizmu fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u seoskom turističkom domaćinstvu može da pruža turistima ugostiteljse usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane i pića u objektima smeštajnih kapaciteta do 30 ležajeva, a organizovanoj turističkoj grupi do 50 turista koja ne koristi usluge smeštaja, samo ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića.

Fizičko lice može da pruža usluge pripremanja, usluživanja hrane i pića koje je pretežno sam proizveo I mora da ispunjava zdravstvene uslove i redovno obavlja zdravstvene preglede u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita zdravlja.

Postoje zakonske procedure i postupci koji moraju biti ispoštovani i sprovedeni, ali radi se o procedurama koje nisu ni komplikovane ni skupe.

Kako početi sa seoskim turizmom?

Da biste počeli da se bavite seoskim turizmom morate da:

 • Imate već registrovano poljoprivredno gazdinstvo
 • Priložite dokaz da vaši objekti ispunjavaju sanitarno-higijenske, kao i tehničke uslove
 • Izvršite kategorizaciju objekata

Za seoski turizam mogu se registrovati fizičko lice i ugostitelj.
Fizičko lice može imati objekat smeštajnog kapaciteta do 30 ležajeva da bi moglo da podnese zahtev za kategorizaciju seoskog turističkog domaćinstva.
Dokumenta potrebna za kategorizaciju seoskog turističkog domaćinstva su sledeća:

 • popunjen obrazac Zahteva za kategorizaciju,
 • dokaz o vlasništvu,
 • fotokopija lične karte podnosioca zahteva,
 • dokaz o uplati administrativne takse i dokaz o uplati lokalne administrativne takse,
 • punomoćje i fotokopija lične karte punomoćnika (ukoliko se preko njega podnosi zahtev),
 • lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ugostiteljske delatnosti za lice koje pruža ugostiteljske usluge, kao i za članove domaćinstva gde se nalazi smeštaj,
 • potvrdu ovlašćene zdravstvene ustanove da fizičko lice koje pruža usluge, kao i članovi domaćinstva gde se nalazi smeštaj, nisu evidentirani na kliconoštvo i parazite,
 • popunjen obrazac Izjave o ispunjenosti standarda propisanih za određenu vrstu i kategoriju ugostiteljsko objekta,
 • popunjen obrazac Izjave o ispunjenosti minimalnih tehničkih uslova,
 • popunjen obrazac Izjave o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova.

Nakon podnošenja zahteva, Komisija za kategorizaciju ugostiteljskih objekata Odeljenja za privredu i poljoprivredu grada Leskovca u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, postupa po zahtevu stranke,
utvrđuje ispunjenost uslova za traženu kategoriju i sačinjava zapisnik o zatečenom činjeničnom stanju.

Komisija donosi odluku i o njoj obaveštava podnosioca zahteva. U slučaju da je zahtev pozitivno rešen izrađuje se Rešenje o kategorizaciji.

Kategorija ugostiteljskog objekta vrste seosko turističko domaćinstvo označava se nalepnicom petougaonog oblika sa zaobljenim uglovima koja sadrži u gornjem delu ucrtane šestokrake zvezde, čiji broj označava kategoriju objekta, a u donjem delu ispisan naziv vrste objekta na srpskom jeziku ćiriličnim pismom. Nalepnica ima dimenzije širine 16 centimetara i visine 15 centimetara. Oznaka za seosko turističko domaćinstvo postavlja se na vratima sa spoljne strane vrata ili na drugom vidnom mestu unutar objekta.

Objekat treba da ispunjava propisane standarde o kojima smo govorili, ali, smeštaj u objektima autentičnim za podneblje u kojem živite su upravo ono što gosti očekuju. Kuće izgrađene u stilu karakterističnom za kraj u kojem se nalaze upravo se mogu smatrati pravom ponudom seoskog turizma. Dakle, stare objekte ne treba rušiti, naprotiv, treba ih obnoviti, rekonstruisati i učiniti dostupnim.

investicije u preradu

Preporučljivo je da, u skladu sa prirodnim okruženjem, po nekom posebnom odredištu, nečemu što je karakteristično za domaćinstvo, vlasnik sam izabere ime po kojem će biti prepoznatljiv na tržištu i po kojem će se razlikovati od drugih. Tradicija i kultura života na selu su sastavni deo turističke ponude i upravo je to bogatstvo jedan od oslonaca razvoja turizma u ruralnim sredinama.
Hrana je vrlo povezana i veoma bitna u ukupnoj slici i pozicioniranju seoskog turističkog gazdinstva na turističkom tržištu. Proizvodnja zdrave, organske i tradicionalno proizvedene hrane i njena direktna prodaja turistima može poboljšati sliku o svim proizvodima i uslugama dostupnim na samom gazdinstvu. Organska proizvodnja ima značajnu ulogu u diverzifikaciji i podizanju konkurentnosti turističkog proizvoda, a samim tim utiče i na razvoj turističke ponude u ruralnim područjima.

Organska proizvodnja je kontrolisana proizvodnja poljoprivrednih i drugih proizvoda koja izbegava upotrebu proizvoda dozvoljenih u konvecionalnoj proizvodnji, kao što su sintetička đubriva i pesticidi, antibiotici I genetski modifikovani organizmi., pri čemu se izbegava zagađivanje životne sredine i čuva zdravlje ljudi I čitavog agro-sistema. Seosko turističko gazdinstvo koje se bavi organskom poljoprivrednom proizvodnjom predstavlja jedinstven spoj poljoprivrede, turizma i ekologije.

Pročitaj i ...

ribarske večeri bodrog fest manifestacija u baču

Ribarske večeri Apatin, 4 – 7. juli 2024.

Ribarske večeri Apatin, 4 - 7. juli 2024. godine. Prilika da se upoznate sa lepotama Dunava i Apatina. Brojna takmičenja u pecanju, uživanje