Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Rezidba voća – osnovni razlozi vršenja rezidbe

Rezidba voća – osnovni razlozi vršenja rezidbe

Rezidba voća – Osnovni zadatak zimske rezidbe u zasadima jabuke je da ostvari optimalne uslove za formiranje kvalitetnih cvetnih pupoljaka, odnosno ograničenje trajanja vegetativnog rasta, puno i direktno osvetljenje i dobar energetski bilans u toku perioda akumulacije. Ograničavanje vegetativnog rasta postiže se optimalnim opterećenjem voćke rodom i ostavljanjem onolikog broja tačaka vegetativnog rasta a prema vegetativnom potencijalu voćke.

Rezidba voća – osnovni razlozi vršenja rezidbe

1./ Puno osvetljenje se postiže rasterećenjem vrhova skeletnih grana i proređivanjem obrastajućeg drveta. Ostvarenjem ova dva činioca stvararju se preduslovi za dobru akumulaciju i diferenciranje cvetnih pupoljaka.
Osnova za formiranje kratkih rodnih grana je jednogodišnje nerodno drvo sa vegetativnim pupljcima određenog kvaliteta. Na stablima jabuka sreću se dve grupe jednogodišnjih grana:
2SDC2.JPG

1,/  Umereno bujne grane (letorasti) koji su izbili iz dvogodišnjeg obrastajučeg drveta.  Zavisno od mesta u kruni voćke mogu biti većeg ili manjeg značaja. Vršni letorasti, kao jače razvijeni često su slični vodopijama pa njih uglavnom treba uklanjati iz razloga ometanja ishrane nižih delova i zasenjavanja unutrašnjosti krune. Najkvalitetniji letorasti za formiranje mladog rodnog drveta jabuke su umereno bujni letorasti duž skeletnih grana. Oni se prilikom rezidbe uglavnom samo proređuju odn. uklanjaju prekobrojni a ostavljeni se ne prekraćuju. Ostavljanje optimalnog broja ovakvih letorasta prilikom svake rezidbe garantuje normalnpodmlađivanje, redovno rađanje sa dobrim kvalitetom plodova.

Ovako ostavljeni letorasti 3SDC3.JPGtokom vegetacije formiraju na vrhovima nekoliko novih mladara a u srednjem i nižem delu kraće ili duže nove izbojke sa cvetnim pupoljcima na vrhu. Režu se tako što se na njima ostavljaju sve kratke rodne grane i samo jedan od novih letorasta ( izvrši se prekraćivanje odn. prevođenje). Ako ih ima u većem broju i samim tim konkurišu jedan drugom vrši se njihovo optimalno proređivanje prvenstveno slabije razvijenih da bi se iz njih razvili novi mladari koji će sledeće godine poslužiti za formiranje rodnih grana.

2,/ Bujne jednogodišnje grane (vodopije) koje su najčešće izbile iz spavajućih pupoljaka na skeletnim granama. One su dugo rasle i zbog toga su oskudno snabdevene rezervnim materijama a često i n4Slika4.jpgedovoljno zdrvljenjene. One u globalu nemaju proizvodni značaj pa se rezidbom uklanjaju do osnove.
Ukoliko su voćke bujnije sa razvijenim krunama rezi- dba je manje detaljna i svodi se na jače proređivanje ili rasterećenje vrhova grana. Kada se radi kod sorata sa izraženom vegetativnom aktivnošću i rađanjem na vršnim delovima krune pažnju treba posvetiti forsiranju obrazovanja kratkog obrastajućeg drveta na nižim delovima grana.
Kod sorata sa kratkim drvetom (uglavnom spur selekcije) koje obično idu u gustoj sadnji rezidba mora da bude detaljna sa prekraćivanjem, podmlađivanjem i proređivanjem kratkog starijeg drveta na kome se nalaze rodne grančice.
Rezidba – Kod rezidbe uopšteno da bi se obezbedila produktivnost i najnižih delova krune sa vrhova je potrebno uklanjati jače razvijeno jednogodišnje i starije drvo i time regulisati pojačani dotok vode sa hranivima i bolje osvetljenje nižih delova.  Što se tiče vremena rezidbe jabuke sa istom bi moglo početi od opadanja lista pa do kretanja vegetacije. U vreme mraznih dana treba je izbegavati jer je u to vreme drvo krto pa postoji opasnost od lakog odlamanja jače grane a i do mogu?nosti izmrzavanja ksilema i floema. Međutim kako je uglavnom reč o tanjem obrastajućem drvetu koje je podložno stalnom obnavljanju eventualna oštećenja praktično nemaju značaj.
Sve u svemu za agrotehničku meru rezidba može se reći da je jedna od najznačajnijih mera u savremenoj proizvodnji jabuke i jedan od osnovnih parametara koji nam diktira uspešno, kvalitetno i berićetno bavljenje ovom proizvodnjom. Iz tog razloga treba da joj se posveti izuzetna pažnja i da se što stručnije uradi sa jasnom vizijom narednih vegetacija.
Boban Marković dipl.ing.poljoprivrede
stručni saradnik za voćarstvo i vinogradarstvo
foto pixabay.com

Rezidba voća

Pročitaj i ...

nove sorte jabuka poljska izvoz jabuka novi klonovi

Nove sorte jabuka – Cosmic Crisp, Red Pop i Giga

Nove sorte nastaju kao plod želja potrošača i zahteva proizvođača za kvalitetom.