Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Uticaj klime na orah – cvetanje, plodnost i randman

Uticaj klime na orah – cvetanje, plodnost i randman

Sadite orah jer to postaje profitabilno, ali pratite uticaj klime na orah da bi na kraju sezone imali kvalitetan i bogat rod oraha. Obratite pažnju na tlo i njegovu pH vrednost, vetar, temperaturu vazduha tokom sezone i pravac sadnje sadnica.

Klimatski činioci koji utiču na gajenje oraha – Živomir Nikolić, dipl.inž

Rast i plodonošenje oraha zavisi od više klimatskih činilaca. Ako klimatski uslovi nisu povoljni, orah se razvija ali slabo plodonosi. Klimatski faktori koji imaju najveći uticaj na uspevanje oraha su:

  • temperatura,
  • svetlost,
  • vlažnost zemljišta i
  • vetar.

Temperatura je najbitniji činilac za uspešno gajenje oraha, a na nju utiču geografska širina, nadmorska visina, reljef, kao i blizina vodenih tokova. Temperatura utiče na sve biohemijske procese u biljci i intenzitet fotosinteze. Optimalna temperatura za razvoj oraha je 28 C, a sa njenim daljim rastom intenzitet fotosinteze opada. Temperatura preko 35 C na plodovima i mladarima izazivaju ožegotine.

Pročitajte i: Broj sadnica oraha po hektaru

Na uspevanje i rodnost oraha veliki uticaj imaju i pozni prolećni mrazevi koji su radijacionog karaktera. Oni nastaju pri naglom hlađenju zemljine površine, kada je vreme vedro i tiho, a najčešće se javljaju u depresijama i kotlinama. Orah je najotporniji na niske temperature u fazi mirovanja, a vrhovi grana mogu da podnesu temperaturu od -20 C. Mladi plodovi su najosetljiviji i mogu da stradaju na temperaturi od -1 C, pa bi trebalo izbegavati položaje na kojima se javljaju rani jesenji i pozni prolećni mrazevi. Na većim nadmorskim visinama pogodniji su južni položaji, a u nižim predelima treba birati severne ekspozicije, zbog manjih temperaturnih kolebanja i kasnijeg kretanja vegetacije. Orah najčešće uspeva tamo gde i hrast. Najbolje mu odgovara umereno toplo područje, takozvano vinogradarsko.

Uticaj klime na orah

Svetlost je važan ekološki faktor. Da bi se pravilno razvila kruna, orahu je potrebno da ima dovoljno svetlosti. Zbog toga treba obaviti sadnju uz veće rastojanje da bi se izbeglo zasenjivanje, jer od osvetljenosti krune zavisi i obrazovanje cvetnih pupoljaka odnosno rodnost. Voda je neophodna za fiziološke i biohemijske procese koji se odvijaju u biljnom tkivu. Orahu pogoduju umereno vlažna zemljišta, a može da raste i u sušnim reonima jer ima dobro razvijen koren koji mu omogućava snabdevanje vodom iz dubljih slojeva, ali u takvim uslovima manje rađa. Ako ima manje vlage u zemljištu, porast mladara je manji, oplodnja i zametanje plodova je slabije i usporen je porast plodova. Plodovi pre vremena opadaju, slabo je formiranje i diferenciranje cvetnih pupoljaka, čime se smanjuje rod u narednoj godini.

Ako u junu nastupi suša, orah obrazuje sitne plodove, ako je avgust sušan plodovi imaju niži radman jezgra. Velika količina vode u zemljištu je štetna jer otežava dotok vazduha do korena koji se slabo razvija i dolazi do uginuća žila.

Zemljište pogodno za orah

Orah uspeva na zemljištima različite plodnosti, ali za uspešno gajenje najpogodnija su duboka, plodna, rastresita zemljišta sa dobrim vodnim i vazdušnim režimom.

Uticaj klime na orah

U pogledu reakcije zemljišta orah je vrlo tolerantan. Orah uspeva na kiselim zemljištima čija je vrednost pH 4,5 kao i na alkalnim zemljištima sa pH većim od 8, ali ipak za dobar razvoj i plodonošenje najpogodnije zemljište je neutralne do slabo alkalne reakcije sa pH 6,5-7,5.

Vetar – s obzirom da se orah oprašuje anemofilno posredstvom vetra, česti povetarci u vreme cvetanja su korisni. Takođe, na promajnim mestima gde je stalno strujanje vazduha ređe dolazi do gljivičnih i drugih oboljenja oraha. Olujni vetrovi praćeni jakom kišom imaju negativno dejstvo naročito na mlada stabla, koja se pod njihovim uticajem krive i lome. Suvi vetrovi u vreme cvetanja isušuju žig tučka i nepovoljno deluju na oplodnju.

Pročitaj i ...

orah plodonosi orahova muva

Orahova muva napada plodove – jul i avgust

Nova štetočina na našem orahu - orahova muva. Ako sadite orahe ove jeseni oprez sledećeg leta, zaštitite ih.