Najnovije vesti
Početna » Agroekonomija » Razmena kukuruz, pšenica za NPK

Razmena kukuruz, pšenica za NPK

Razmena kukuruz, pšenica za NPK (6:24:12). Određeno je 35.000 tona NPK đubriva . Razmena važi za fizička lica – nosioce aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, zemljoradničke zadruge, ovlaštene skladištare i druga pravna lica.

RAZMENU do 35.000.000 kg MINERALNOG ĐUBRIVA NPK (6:24:12) ZA MERKANTILNU PŠENICU RODA 2023. i 2024. godine, I MERKANTILNI KUKURUZ RODA 2023. i 2024. godine

Predmet oglasa: je razmena mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za merkantilu pšenicu roda 2023. i 2024. godine, i merkantilni kukuruz roda 2023. i 2024. godine, pod sledećim uslovima:

-1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,30 kg merkantilne pšenice roda 2023. godine;

-1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,40 kg merkantilne pšenice roda 2024. godine;

-1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,80 kg merkantilnog kukuruza roda 2023. godine;

-1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,90 kg merkantilnog kukuruza roda 2024. godine;

Pravo na razmenu imaju:

– fizička lica – nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

– ovlašćeni skladištari Direkcije;

– zemljoradničke zadruge,

– ostala pravna lica.

Pravo na razmenu imaju zemljoradničke zadruge i pravna lica koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

MINERALNO ĐUBRIVO NPK (6:24:12)

1. Količina: 35.000.000 kg

2. Kvalitet: Mineralno đubrivo NPK (6:24:12) koje se daje u razmenu je domaćeg porekla, upakovano u polietilenske vreće, egalizovane na 25/1 kg neto mase, na euro paletama, zaštićeno PVC folijom, koje u potpunosti odgovara standardu kvaliteta utvrđenog SRPS-om. Kvalitet mineralnog đubriva u svemu mora odgovarati odredbama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta (Sl.glasnik RS“, br. 41/2009 i 17/2019) i Pravilnika o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini deklaracije i načinu obeležavanja sredstava za ishranu bilja („Sl.glasnik RS“, br. 30/2017 i 31/2018).

3. Cena: u d/kg, se utvrđuje iz odnosa razmene.

4. Preuzimanje mineralnog đubriva: U skladištu ”Elixir Zorka-Mineralna đubriva” DOO Šabac.

Razmena kukuruz, pšenica za NPK

II MERKANTILNA PŠENICA I MERKANTILNI KUKURUZ RODA 2023. i 2024. GODINE

1. Kvalitet:

-Kvalitet merkantilne pšenice roda 2023 i 2024. godine, je zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%, sadržaj sirovih proteina min. 11,50% računato na suvu materiju.

– Merkantilni kukuruz roda 2023 i 2024. godine, je prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: do 14 % vlage, do 5 % lomljenih zrna, do 2 % defektnih zrna, do 2 % nagorelih zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih, do 0,03 mg/kg aflatoksina B1. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm. Merkantilni kukuruz je u rasutom stanju, uskladišten u silosu ovlašćenog skladištara Republičke direkcije za robne rezerve. 2. Pakovanje: u rasutom stanju.

3. Cena: u d/kg, se utvrđuje iz odnosa razmene.

4. Isporuka merkantilne pšenice i merkantilnog kukuruza: Kod ovlašćenog skladištara Direkcije za merkantilnu pšenicu odnosno merkantilni kukuruz.

5. Rok isporuke: Krajnji rok isporuke merkantilne pšenice roda 2024, do 15.08.2024. godine i krajnji rok isporuke merkantilnog kukuruza roda 2024, do 15.11.2024. godine. I

II Plaćanje:

Kompenzacijom nakon isporuke navedenih roba koje su predmet razmene.

IV Ugovaranje razmene mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za merkantilnu pšenicu i merkantilni kukuruz odobravaće se fizičkim licima, zemljoradničkim zadrugama, ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve i ostalim pravnim licima koji nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve.

V Količina mineralnog đubriva NPK (6:24:12) koja se odobrava u razmenu:

– jednom fizičkom licu – nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva, do 350 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) po ha, a najviše do 100 ha po poljoprivrednom gazdinstvu;

– zemljoradničkim zadrugama i ostalim pravnim licima do 500.000 kg.

– ovlašćenom skladištaru Republičke direkcije za robne rezerve, do 2.000.000 kg.

VI Sredstvo obezbeđenja isporuke merkantilne pšenice i merkantilnog kukuruza roda 2024. godine:

-za fizička lica – nosioce aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva – jedna blanko potpisana solo menica;

– za ovlašćene skladištare Republičke direkcije za robne rezerve – 3 (tri) blanko sopstvene menice;

– za zemljoradničke zadruge : – 3 (tri) blanko sopstvene menice i – dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu zemljoradničke zadruge, u vrednosti koja je za 20% viša od vrednosti ugovora ili

-dokaz o upisu hipoteke II reda ukoliko je na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu zemljoradničke zadruge upisana hipoteka I reda u korist Republičke direkcije za robne rezerve.Ukupna vrednost nepokretne imovine mora da pokrije vrednost upisane hipoteke prvog reda i vrednost hipoteke II reda, u vrednosti koja je za 20 % viša od vrednosti ugovora;

Direkcija će zahteve za ugovaranje robne razmene primati na Obrascu, koji je u prilogu, do konačne realizacije Zaključka,

-poštom na adresi: REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE, 11000 Beograd, ul. Dečanska br.8a,

ili putem elektronske pošte na jednu od sledeće dve e-mail adrese:

– e-mail: ljiljana.ilic@rdrr.gov.rs

– e-mail: helena.zugic@rdrr.gov.rs

Bliža obaveštenja mogu se dobiti preko sledećih brojeva telefona:

– 011/3239-992 , lice za kontakt Ljiljana Ilić, i

– 011/3349-831, lice za kontakt Helena Žugić

Razmena kukuruz, pšenica za NPK 

Pročitaj i ...

berze trgovanje silosi oprema kukuruz u zrnu razvoj poljoprivrede sačuvajte rod skladišta silos zagrevanje

Javni poziv za konkurentnu poljoprivredu

NOVI ROK DO KRAJA FEBRUARA 2024. Javni poziv za konkurentnu poljoprivreduod 4. decembra 2023. do 4. februara 2024. godine. Prilika za skladištare, prerađivače mleka, mesa, proizvođače vina, preradu pčelinjih proizvoda ...