Najnovije vesti
Početna » Agroekonomija » Spas za uzgajivače, muka za državu, do sledeće krize …

Spas za uzgajivače, muka za državu, do sledeće krize …

Spas za uzgajivače, samo dokle? Najzad je stigla dobra vest za uzgajivače svinja – da će država im pomoći. Još da se tu pridruže i prerađivači…

Republička direkcija za Robne rezerve uputila je poziv klanicama za prikupljanje pismenih ponuda za klanje i preradu tovnih svinja vlasništvo Direkcije.

Predmet poziva je prikupljanje ponuda zainteresovanih klanica za klanje do 15.000 tovnih svinja vlasništvo Direkcije i preradu u mesne konzerve – mesni narezak i pašteta.

Kvalitet tovnih svinja u svemu mora da odgovara odredbama Pravilnika o kvalitetu zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa težine od 95-110 kg. Tovne svinje koje se prerađuju, nalaze se kod skladištara Direkcije, na farmama (privredna društva) i mini farmama (individualna gazdinstva) i moraju biti u dobroj kondiciji, čiste i bez povreda na telu i propisno obeležene ušnim markicama.

Utvrđeni paritet kod razmene je:

  • 4 kg tovnih svinja za 1 kg mesnog nareska
  • 2,75 kg tovnih svinja za 1 kg paštete

Plaćanje: Kompenzacijom nakon isporuke navedenih roba koje su predmet prerade.

Preuzimanje tovnih svinja sa mini farmi (individualna gazdinstva) vršiće se na registrovanim stočnim pijacama uz poštovanje svih zdravstvenih mera i sa pratećom veterinarskom dokumentacijom, a sa farmi (privredna društva) na samim farmama uz poštovanje svih zdravstvenih mera i sa pratećom veterinarskom dokumentacijom.

Krajnji rok preuzimanja tovnih svinja je do 20.06.2021. godine.

Spas za uzgajivače?

Klanici se priznaje 5% od ulazne težine tovnih svinja u depou klanice. U 5% od ulazne težine tovnih svinja u depo klanice, uključena je usluga klanja i prerade u konzerve (mesni narezak i pašteta). Pre početka preuzimanja tovnih svinja, klanica sa Direkcijom potpisuje ugovor o preradi tovnih svinja u mesne konzerve (mesni narezak i paštetu) i čuvanju, skladištenju i zanavljanju mesnih konzervi iz sopstvene proizvodnje, uz dostavljanje 5 (pet) blanko potpisanih i overenih sopstvenih menica sa meničnim ovlašćenjem, dokazom o registraciji menica i kopijom kartona deponovanih potpisa

Uslovi koje mora da ispunjava ponuđač:

  1. Pravo na učestvovanje u javnom pozivu imaju pravna lica koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 1011 – prerada i konzervisanje mesa.
  2. Pravna lica iz prethodnog stava, koja nemaju finansijska dugovanja i koja nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve.

Ponuda  treba da sadrži sledeće podatke i dokaze:

  • Osnovne podatke o podnosiocu zahteva (pun naziv privrednog subjekta, PIB, matični broj, tačna adresa, lice za kontakt, sa brojem telefona);
  • Rešenje o ispunjenosti uslova za preradu mesa metodom kuvanja izdato od strane Uprave za veterinu, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ponude učesnika javnog poziva koji su u sudskom sporu sa Direkcijom, koji imaju neizmirene dospele obaveze prema Direkciji, neće se uzeti u razmatranje.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do petka, 23.04.2021. godine, do 10 časova. Ponude se dostavljaju na mejl adresu office@rdrr.gov.rs

Pročitaj i ...

TOPLI TALAS nove cene na berzi cena manjak vode prva soja protekcionizam trgovanju izveštaj korona virus dobar rod nova cena na berzama berze bogata žetva manje soje cena pšenice usevi setva napreduje ječam promena cena uljarice cene za evropa seje cena na takse ukinute durum dolar slabi zalihe rastu trgovinski rat setva na cena uljane soja izvoz cene prate cene brinu pad cena manje pšenice cena raste zalihe manje berze evrope Berze rast cena ide cene na jesen cene trgovanje ZALIHE MANJE cene pale cene opet berza miruje cene evropa berza zalihe prinosi manji stanje useva cene uljane euro slabi cene sad tržište cene na berzama cene na berzi cene poljoproizvoda berza cene na svetskom cene na svetskim berze u svetu cene svetsko berza poljoproizvoda cene poljoprivrednih cene rastu cene soje padaju cene idu cene berze izvoz kukuruz cena trgovina pšenicom kiša kvalitet pšenice cena izvoz rekordan novi pad cena berze testiraju pad cena uljane

Zalihe kukuruza manje, soje isto na zalihama u SAD – u

Zalihe kukuruza u SAD - u manje od očekivanja, cena odmah viša. Setva tek sledi.