Najnovije vesti
Početna » IPARD » IPARD Mera 3 – milijarde za prerađivačke kapacitete

IPARD Mera 3 – milijarde za prerađivačke kapacitete

IPARD Mera 3 je namenjena za preradu voća, povrća, mesa, mleka, jaja i grožđa. Za ovo je predviđeno 3 milijarde dinara – Javni poziv je otvoren do 29. oktobra 2021. godine. Konkurisati mogu firme.

Ovo je mera – Investicije u fizičku imovinu u vezi sa preradom i marketingom poljoprivrednih proizvoda (izgradnju i opremanje mlekara, objekata za preradu mesa, izgradnja vinarija, objekata za preradu voća, povrća i jaja.)

Ovo je prilika za sve proizvođače jer prerada donosi dodatu vrednost (veći prihodi), poboljšava konkurentnost poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije.

IPARD Mera 3 – Prerada i marketing

Koliko se može dobiti sredstava? U sektoru prerade mleka od 10.000 do dva miliona evra (neki od posebnih uslova je kapacitet mlekare od 3.000 do 100.000 litara dnevno.) Posebni uslov za prerađivače mesa je kapacitet klanja od minimalno 10 goveda, odnosno 50 svinja, ovaca i koza ili 5.000 grla živine na dan.

Za ostvarenje investicije u preradne kapacitete u drugim granama (meso, voće, povrće, vino) sredstva su u visini od 10.000 do milion evra. Kada se investicija završi i odobri komisija moguće je dobiti 50% uloženih sredstava nazad.

Pročitajte i: IPARD izrada biznis plana

Treba iskoristiti ovu priliku za postizanje većih prihoda preradom, kako sopstvenih, tako i sirovina svojih kooperanata, komšija… Uz veći stepen prerade i profit je veći što samo rezultira boljim položajem na tržištu, kako Srbije tako i EU.

Uz zahtev iz člana 2. Javnog poziva dostavlja se sledeća dokumentacija:

1) poslovni plan u skladu sa članom 8. Pravilnika;

2) popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev;

3) ponude u skladu sa članom 5. tačka 8) Pravilnika;

4) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno sedištu podnosioca zahteva;

5) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;

6) izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre;

7) poslednji bilans uspeha za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;

8) poslednji poreski bilans – PB2 za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;

9) izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, odnosno prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti;

10) ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta na kojem se vrši izgradnja, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta, zaključen sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, s tim da ako je katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;

11) ako podnosilac zahteva nije vlasnik objekta koji je predmet investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog objekta zaključen sa zakupodavcem, odnosno ustupiocem, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev, s tim da ako je objekat predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja;

12) izjavu podnosioca zahteva da kao nezavisan privredni subjekat ili zajedno sa partnerskim ili povezanim privrednim subjektima, ima položaj malog ili srednjeg privrednog subjekta u skladu sa Pravilnikom – na Obrascu 3, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

Očekuje se raspisivanja poziva otvaranje IPARD javnog poziva za investicije u seoski turizam za koju je predviđeno 1,7 milijarda dinara.

Pročitaj i ...

pre sadnje sadnja voćnjaka ipard stubaste jabuke zaštita voćnjaka jesenja sadnja savetovanje novi sad đubrenje mladih zasada mladi voćnjaci sertifikacija sadnog

IPARD – kako napisati “mali” biznis plan ?

Mali biznis plan IPARD je dovoljan da ostvarite investiciju od 6 miliona dinara i dobijete 60 do 65% novca nazad.