Najnovije vesti
Početna » IPARD » Novi traktor sa 60 procenata popusta – IPARD vraća novac

Novi traktor sa 60 procenata popusta – IPARD vraća novac

Mehanizacija u poljoprivredi je uslov produktivnosti, ali kako da kupite novi traktor i da vas košta samo 40 procenata njegove tržišne vrednosti? Novi Javni pozivi IPARD 4 i 5 Vam upravo to omogućavaju.

Da biste ostvarili povrat novca morate ispuniti određene uslove. Prvo da navedemo ko može da konkuriše:

1.Fizičko lice

 • nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

2. Preduzetnik

 • upisan u registar privrednih subjekata i ima aktivan status
 • nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije
 • račun kod poslovnih banaka nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva

3. Privredno duštvo

 • upisano u registar privrednih subjekata i ima aktivan status
 • nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije
 • račun kod poslovnih banaka nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva
 • u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala
 • razvrstano u mikro, malo i srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje
 • nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica
 • nije član holdinga ili koncerna

4. Zemljoradnička zadruga

 • upisano u registar privrednih subjekata i ima aktivan status
 • nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije
 • račun kod poslovnih banaka nisu bili u blokadi duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva
 • u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala
 • razvrstano u mikro, malo i srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje
 • nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica
 • nije član holdinga ili koncerna

Novi traktor za 40% od tržišne cene

Opšti uslovi

– neophodni za konkurisanje –

1) podnosilac nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda

2) podnosilac ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Srbije

3) investicija treba da se nalazi na teritoriji Srbije

4) podnosilac nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita

5) objekat i katastarska parcela koji su predmet investicije za koju se podnosi zahtev su u vlasništvu podosioca ili ako na njima ima pravo zakupa (ugovor o zakupu) na 10 i više godina

6) podnosilac nije preduzeo nijednu radnju vezanu za realizaciju investicije pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšti trošak

7) dobavljač i podnosilac ne predstavljaju povezana lica, odnosno dobavljačimeđusobno ne predstavljaju povezana lica

8) tri prikupljene ponude za nabavku investicije, vrednosti veće od 20 000€

9) investicija treba da se odnosi na proizvodnju poljoprivrednih proizvoda datih u listi prihvatljivih proizvoda

10) podnosilac poseduje iskustvo, odnosno znanje u oblasti poljoprivrede, i to:

 • srednjoškolsko obrazovanje u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili
 • da je upisan u svojstvu nosioca ili člana poljoprivrednog gazdinstva najmanje tri godine, ili
 • radno iskustvo u periodu od tri godine u oblasti poljoprivrede, ili
 • visoku stručnu spremu, ili
 • srednjoškolsko obrazovanje i izjavu da će pohađati obuku u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja u odgovarajućem sektoru do podnošenja zahteva za isplatu

11) okončan postupak (podneto rešenje o odobrenju) za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po prethodno odobrenom projektu po osnovu ovog pravilnika

12) roba koja je predmet nabavke potiče iz zemlje koja je prihvatljiva

13) roba koja je predmet nabavke potiče sa teritorije Kosova i Metohije

14) za objekat koji je predmet investicije ima dozvolu za izgradnju u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja

15) za ostvarivanje prava na odobravanje projekta nisu veštački stvoreni uslovi u cilju ostvarivanja prednosti suprotno IPARD programu. (Na primer da gazdinstvo nije podeljeno na više gazdinstava i tražio podsticaj za svako pojedinačno)

Više informacija o IPARD konkursima koje definišu uslove prijave i neophodne obrasce sa poslednjim izmenama OVDE

Pročitaj i ...

pdv u pravilnik o ipard program ipard na čekanju ipard izrada ipard II poljoprivreda zahteva razvoj poljoprivrede podsticaji ipard javni poziv ipard isplata

IPARD izrada biznis plana, potrebni parametri

IPARD je šansa da dobijete 60% troškova povrate i tako ćete kupiti traktor za višestruko manje novca.