Najnovije vesti
Početna » Konkursi » Silosi oprema za skladištenje – Konkurs AP Vojvodina

Silosi oprema za skladištenje – Konkurs AP Vojvodina

Silosi oprema za skladištenje – Sve veći prinosi po hektaru često pred poljoprivrednike postave problem – gde to sve spremiti? Ako prodaju u žetvi, cena je niska, ako proizvode skladištite možete prodati kada je cena povoljnija i obezbeđuje veći prihod. Nudi Vam se mogućnost da izgradite skladišta. Povoljni krediti Vam se nude – kamata 1,5% na godišnjem nivou (uz valutnu klauzulu). Maksimalni iznos je 40.ooo evra, minimalni 10.000 evra. Rok otplate je 36 meseci (uz 6 meseci počeka, bez kamate). Plaća se rata svakih 6 meseci.

KONKURS  za dodelu kredita za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2019. godini

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

 • maksimalan iznos kredita 40.000 evra,
 • minimalni iznos kredita 10.000 evra,
 • grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata – rok otplate 36 meseci,
 • otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču  koju bude odabrao učesnik konkursa.

Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2019. godini;

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

 1. originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu (Napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
 2. original lista nepokretnosti za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti založno pravo – izvršna vansudska hipoteka prvog reda u korist Fonda u jedan i po većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita. (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku);
 3. ukoliko je predmet obezbeđenja bankarska garancije potrebno je dostaviti pismo o namerama izdavanja garancije;
 4. original Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor, (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama, ne starije od 30 dana)
 5. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „VODE VOJVODINE”) ne starije od 30 dana; (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);
 6. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

Dodatna obavezna dokumentacija za pravna lica:

 1. izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
 2. potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije;

Silosi oprema, skladišta za veći prihod

Podnosilac prijave – na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkurs – treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkama 2, 4, 5 i 7 pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Fond, po službenoj dužnosti.

 • Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.
 • Krediti će se odobravti po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom.

Realizacija kredita vršiće se u skladu sa prilivom sredstava na račun Fonda.

Konkurs je otvoren od 23. februara 2019. godine do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede, 21001 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6, sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pročitaj i ...

ambrozija niče

Ambrozija niče, zaštitite se na vreme od štete

Ako se uništi u proleće, efekat je najveći. Tokom leta je kasno jer se polen već nalazi u vazduhu i izaziva reakcije kod ljudi.