Najnovije vesti
Početna » konkursi » Opremanje farmi – Konkurs AP Vojvodina do 5. marta 2021.

Opremanje farmi – Konkurs AP Vojvodina do 5. marta 2021.

Opremanje farmi uz bespovratna sredstva – Konkurs AP Vojvodina u vrednosti od 90 miliona dinara, ukupno. Maksimalan iznos po jednoj prijavi 2 miliona dinara, minimalan iznos 60.000 dinara. Konkurs je otvoren do 05. marta 2021. godine ili do utroška sredstava.

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OPREMANJE STOČARSKIH FARMI U AP VOJVODINI U 2021. GODINI CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2021. godini. Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje: opremanja govedarskih farmi, opremanja svinjarskih farmi, opremanja ovčarskih farmi, opremanja kozarskih farmi, opremanja živinarskih farmi, nabavke opreme za mužu, nabavke opreme za hlađenje i skladištenje mleka, nabavke opreme za izđubravanje, nabavka opreme za pripremu, rukovanje i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu.

Visina i namena podsticajnih sredstava

Za realizaciju Konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za opremanje stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2021. godini predviđen je ukupan iznos do 90.000.000,00 dinara. Za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od prihvatljivih troškova investicije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 60.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 100.000,00 dinara bez PDV-a. Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – NULTA KONTROLA.

NULTOM KONTROLOM se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu. Investicije započete pre nulte kontrole se ne prihvataju. Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01. 01. 2021. godine.

Bespovratna sredstva po ovom Konkursu namenjena su za nabavku nove opreme:

Sektor mleko:

Oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka Mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu; Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade

Pročitajte i: Tečni stajnjak – prednosti i mane

Sektor meso i jaja Mašine i oprema za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka (transporteri za stajnjak; uređaji za mešanje polutečnog i tečnog stajnjaka; pumpe za pražnjenje rezervoara; separatori za polutečni i tečni stajnjak; mašine za punjenje tečnog stajnjaka

 • Opremanje objekata za gajenje krmača i proizvodnju prasadi za tov
 • Mašine i oprema za skladištenje i pripremu stočne hrane, za hranjenje i pojenje životinja (mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane; oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu; ekstraktori; transporteri; miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu
 • Oprema za smeštaj kvočki, specijalizovani/posebno opremljeni kavezi
 • Oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade
 • Nabavka opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih jaja Nabavka opreme za sortiranje, pakovanje i čuvanje konzumnih jaja
 • Opremanje objekata za manipulaciju, odlaganje i obradu stajnjaka Nabavka opreme za rukovanje, sakupljanje i korišćenje životinjskog đubriva; posebna oprema za transport đubriva

Opremanje farmi – Konkurs AP Vojvodina

KORISNICI SREDSTAVA

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

fizičko lice:

• nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava;

• preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava; pravno lice:

• privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

Više informacija: Opremanje farmi – konkurs AP Vojvodina

Na Konkursu mogu da učestvuju RPG koja imaju :

SEKTOR MLEKO Poljoprivredna gazdinstva koja poseduju u svom vlasništvu RPG 1 – 19 mlečnih krava. 

Poljoprivredno gazdinstvo mora imati potvrdu za mlečne krave izdatu od nadležne veterinarske službe. Za investicije u sektoru proizvodnje ovčjeg, odnosno kozijeg mleka, nema specifičnih kriterijuma prihvatljivosti.

SEKTOR MESO

Poljoprivredna gazdinstva sa

 • manje od 20 grla kvalitetnih priplodnih goveda tovnih rasa ili
 • manje od 150 grla priplodnih ovaca ili koza, ili
 • manje od 30 priplodnih krmača, ili
 • manje od 100 tovnih svinja, ili
 • od 1.000 – 3.999 brojlera.

Sektor proizvodnje konzumnih jaja nema specifičnih kriterijuma prihvatljivosti. Poljoprivredno gazdinstvo mora imati potvrdu za odgovarajuću kategoriju životinja izdatu od nadležne veterinarske službe. 5. VREMENSKI OKVIR KONKURSA Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 05.03.2021. godine.

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijavu na Konkurs s traženom dokumentacijom dostavljati POŠTOM NA ADRESU: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo 21000 Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina broj 16 s naznakom: „KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA OPREMANJE FARMI U 2021.GODINI” ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade AP Vojvodine, svakog radnog dana od 9.00 do 14.00 časova.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 021/4881-852 od 10-12 časova

Pročitaj i ...

kozarstvo jarenje koza organska kozje mleko ishrana koza organska farma kozje mleko donosi

Kozje mleko donosi profit na gazdinstvo

Kozje mleko je dobrobit za zdravlje, prilika za dobar posao. Počnite sa manjim brojem.