Najnovije vesti
Početna » konkursi » Organski način gajenja stoke – više podsticaja iz budžeta

Organski način gajenja stoke – više podsticaja iz budžeta

Nova 2020. godina je počela sa dobrim vestima za stočare, organski način gajenja stoke će doneti uzgajivačima 200 miliona dinara za trud. Više se novca dobija za mleko, tov, posebni podsticaj za krave dojilje, kvalitetna priplodna grla, kvalitetne matice šarana i pastrmke i pčele.

Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju

Pravilnik o prestanku važenja pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju. Prestaje da važi Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju („Službeni glasnik RS”, br. 41/17, 3/18 i 31/18), osim odredaba koje se odnose na vrste podsticaja, uslove, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasce zahteva za ostvarivanja prava na podsticaje i maksimalan iznos podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere za premiju za mleko, krave dojilje i kvalitetna priplodna grla.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje i maksimalan iznos podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

Podsticaji za organsku stočarsku proizvodnju obuhvataju sledeće vrste podsticaja u odgovarajućim iznosima po vrsti pojedine mere, i to za: premiju za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje; tov junadi; tov jagnjadi; tov jaradi; tov svinja; krave dojilje; košnice pčela; proizvodnju konzumne ribe; krave za uzgoj teladi za tov; kvalitetne priplodne mlečne krave; kvalitetne priplodne tovne krave i bikove; kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve; kvalitetne priplodne krmače i nerastove; roditeljske kokoške teškog tipa; roditeljske kokoške lakog tipa; roditeljske ćurke; kvalitetne priplodne matice riba šarana i kvalitetne priplodne matice riba pastrmke.

Podsticaji se utvrđuju u odgovarajućem iznosu po vrsti pojedine mere koji se uvećava 40% od iznosa za podsticaje koji se za istu vrstu mere isplaćuju u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Pravo na podsticaje ostvaruje

  • pravno lice,
  • preduzetnik i
  • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

koje pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisima kojima se bliže uređuju uslovi za ostvarivanje prava na premiju za mleko, podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi, podsticaje u stočarstvu za krave dojilje, košnice pčela, proizvodnju konzumne ribe, krave za uzgoj teladi za tov i podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla, ispunjava i uslov da je sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključilo ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja, odnosno u slučaju grupne sertifikacije da je zaključilo ugovor o saradnji sa proizvođačem, kao i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje.

Organski način gajenja stoke

Zahtev za premiju za mleko podnosi se neposredno ili preko pravnog lica odnosno preduzetnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, i to za:

1) prvi i drugi kvartal (1. januar – 30. jun kalendarske godine) – od 1. jula do 15. jula tekuće godine,

2) treći kvartal (1. jul – 30. septembar kalendarske godine) – od 1. oktobra do 15. oktobra tekuće godine,

3) četvrti kvartal (1. oktobar – 31. decembar kalendarske godine) – od 1. januara do 15. januara naredne kalendarske godine.

Pročitajte i: Angus rasa za tov u organski zahtevnom uzgoju

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za tov junadi, jagnjadi, svinja i jaradi u organskoj stočarskoj proizvodnji podnosi se Upravi za svaku kalendarsku godinu do 31. decembra tekuće kalendarske godine.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za krave dojilje, podnosi se Upravi za svaku kalendarsku godinu od 3. maja tekuće godine do 31. januara naredne godine za grla uključena u proizvodnju od 01.01. – 31.12. tekuće godine.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela, podnosi se Upravi za svaku kalendarsku godinu, jedanput godišnje od 3. maja do 30. juna tekuće godine.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za proizvodnju konzumne ribe u organskoj stočarskoj proizvodnji podnosi se Upravi za svaku kalendarsku godinu do 31. decembra tekuće kalendarske godine.

Organski način gajenja ima prednosti

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov u organskoj stočarskoj proizvodnji podnosi se Upravi za svaku godinu od 3. maja do 30. septembra tekuće kalendarske godine, za krave oteljene u periodu od 1. septembra prethodne kalendarske godine do 31. avgusta tekuće kalendarske godine.

Zahtev za podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji za kvalitetna priplodna grla podnosi se Upravi, i to:

1) od 20. maja do 30. oktobra tekuće godine;

2) od 1. do 31. januara naredne godine – za grla uključena u proizvodnju od 15. oktobra do 31. decembra prethodne kalendarske godine.

Ukupno za sve vrste podsticaja korisnik podsticaja može da ostvari maksimalno 55.000.000 dinara

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2020. godine.

Pročitaj i ...

podsticaji za pčelare krediti pčelarima biodizel organska proizvodnja pčela leska u srbiji oksalna kiselina u smiraj dana

Varoa uništava legla pčele

Organski način uzgoja pčela je težak, ali cena meda može Vam nadoknaditi uloženi trud.