Najnovije vesti
Početna » ORGANSKA » Organski način proizvodnje – uslovi i termini

Organski način proizvodnje – uslovi i termini

organski

Organski način proizvodnje je veliki izazov za proizvođače. U Evropi je značaj te proizvodnje dostigao potrošnju u milijardama evra. U Austriji 19% proizvodnje u poljoprivredi potiče sa gazdinstava koji poštuju pravila organske proizvodnje. Šta je potrebno ispuniti, koje uslove, da biste postali proizvođač organske hrane saznajte u ovom tekstu.

1. Šta je to sertifikat?

Potvrda ovlašćene organizacije, institucije da je proizvod, proces ili usluga usaglašen sa određenim standardima.

 2. Šta znači sertifikovani organski proizvod?

Sertifikovani organski proizvodi su oni koji su proizvedeni, skladišteni, pakovani, čuvani i deklarisani na način koji propisuju standardi i zakon o organskoj poljoprivredi i za koje je izdat sertifkat od strane sertifikacionog tela.

 3. Šta je sertifikaciono telo?

Sertifikaciono telo je institucija, organizacija ovlašćena za vršenje kontrole  i izdavanje sertifikata. Osim popunjene prijave za sertifikaciju, potrebno je staviti na uvid neophodnu i zakonom propisanu dokumentaciju kako bi sertifikaciona organizacija stekla uvid na najbolji način gde se nalazi vaša farma, šta i na koji način proizvodite i sl. Njeni inspektori će proveriti na licu mesta da li primenjujete u proizvodnji, preradi, pakovanju i skladištenju mere propisane standardima i Zakonom o organskoj poljoprivredi.

 4. Šta je to godišnji plan?

Sertifikacionoj organizaciji svake godine treba da podnesete godišnji plan proizvodnje (prerade, količina lekovitog bilja i šumskih plodova koje planirate sakupiti) a ona će izvršiti proveru proizvodnih kapaciteta i sistema proizvodnje koji primenjujete.

 5. Koliko važi moj sertifikat?

 Vaš sertifikat je validan godinu dana od momenta izdavanja.

 6. Koje beleške treba da vodi i čuva farmer koji se prijavio za sertifikaciju?

Farmer u procesu sertifikacije mora da vodi evidenciju o svojim aktivnostima na farmi (sadnja, đubrenje, zaštita, navodnjavanje, berba, prodaja) i naravno da za sve ima potrebnu dokumentaciju uključujući račune.

Organski način proizvodnje 

7. Šta je to logo?

Logo je oznaka na proizvodu koja je pokazatelj i potvrda da je proizvod sertifikovan organski u skladu sa određenim standardima. Na teritoriji EU na proizvodu se nalazi logo za organske proizvode Evropske unije na jezicima država članica i logo ili kod sertifikacione organizacije, institucije koja je izdala sertifikat za proizvod. Ukratko, za kupca to je informacija po kojim standardima je sertifikovan proizvod i ko je izdao sertifikat.

internet pijaca marketing u poljoprivredi austrija zemlja

 8. Ukoliko pređem na organsku poljoprivredu ko će kupiti moj proizvod?

Ovo je sigurno prvo pitanje koje ćete postaviti. Postati organski proizvođač ne znači da ćete odmah imati tržište za svoj proizvod. Morate istražiti – oslušnuti tržišne mogućnosti i proizvesti proizvod u skladu sa potrebama tržišta. Na domaćem tržištu u ovom trenutku postoji puno prostora za proizvođače organske poljoprivrede. Mala gazdinstva bi kao preporuku međunarodnog iskustva, usled usitnjenosti poseda, trebalo da nastupaju na tržištu u okviru udruženja, zadruga iz ekonomskih odnosno praktičnih razloga a to su: nemogućnost da pojedinačno isporučuju u kontinuitetu tražene količine robe, kao i podela troškova isporuke, angažovanja menadžera i sl .

9. Koja je uloga prelaznog perioda?

Prelazni period kao prvo je propisan Zakonom o organskoj poljoprivredi i EU regulativom kojom se rukovodi organska poljoprivreda u Evropskoj uniji. Prelazni period predstavlja vreme koje je neophodno da uspostavite sistem rukovođenja farmom, izgradite plodnost zemljišta i njegovu biološku aktivnost i razvijete sve zajedno jedan održivi agro eko sistem. Tokom prelaznog perioda možete sakupljati  informacije, identifikovati tržište za svoje proizvode kao i promene nastale primenom novih metoda. Konverzija je i vreme koje je neophodno za reduciranje agro hemijskih sredstava odnosno njihovih ostataka – rezidia nastalih primenom metoda konvencionalne poljoprivrede. Prodaja proizvoda u periodu konverzije biće pomenuta u nekom od sledećih pitanja, a ovde treba napomenuti samo da je princip kojim se treba rukovoditi (kako smo već napomenuli) poštovanje vremena neophodnog za izgradnju i optimiziranje plodnosti zemljišta i njegove biološke aktivnosti i uspostavljanje održivog agroekosistema

10.Da li je potrebna analiza zemljišta?

Da, inače je analiza zemljišta preporučljiva kao elemenat poljoprivredne prakse. Ona će pomoći da se stvori slika o postojećem stanju i stvarnim potrebama zemljišta kao jednog proizvodnog i živog entiteta. Test će vam pomoći da samostalno ili uz stručnu pomoć planirate plodored – izmenu odnosno rotaciju useva i prevaziđete potencijalne nedostatke hranljivih elemenata. Analiza je neophodna i da potvrdi kao dokaz sertifikacionom telu nedostatak specifinih hranljivih elemenata kako bi vam odobrilo primenu đubriva čija je upotreba ograničena.

11. Koliko dugo traje prelazni period?

Prema zakonu, prelazni period traje dve godine ukoliko uzgajate jedno i dvogodišnje useve i tri godine za višegodišnje kulture. Najmanje prelazni period traje godinu dana kada je kompletnom dokumentacijom farme i procenom polja moguće demonstrirati da nedozvoljena sredstva nisu primenjena na zemljište. Upotreba hemijskih sredstava kao npr. atrazina, zbog ostataka u zemljištu može produžiti trajanje prelaznog perioda. Postoje brojni detalji vezani za ovu  tematiku pa je poželjno kontaktirati sertifikaciono telo jer ono na osnovu procene određuje navedeni period prelaska na metode organske poljoprivrede.

12. Najbolje doba godine za konverziju?

Prelazni period počinje od momenta podnošenja vaše prijave sertifikacionom telu, a neka od njih uvažavaju momenat zadnje primene nedozvoljenih sredstava.

13. Mogu li gajiti istovremeno organske i konvencionalne useve?

Možete. Ovaj slučaj kada se na jednom gazdinstvu primenjuju metode konvencionalne i organske poljoprivrede istovremeno naziva paralelna proizvodnja i dozvoljen je, međutim postoje određeni preduslovi za to. Kao prvo i najvažnije je da to maksimalno može trajati pet godina i uz to potrebno je odobrenje sertifikacionog tela. Plan prelaznog perioda mora jasno demonstrirati da su konvencionalna i organska proizvodnja jasno finansijski, fizički i operativno odvojene. Sve preduzete mere odvajanja moraju jasno biti demonstrirane sertifikacionom telu. U okviru već navedenog mora se napomenuti da paralelna proizvodnja nije primenjiva na jednogodišnje useve.

14. Mogu li prodavati proizvod za vreme prelaznog perioda?

Svakako. Cilj prelaznog perioda je već objašnjen, a tokom njega se naravno vodi računa i o proizvođaču i ekonomiji gazdinstva tako da je nakon 12 meseci prelaznog perioda proizvod moguće prodati kao “proizvod iz prelaznog perioda”.

Vladica Gavrilović

PSSS Negotin

Pročitaj i ...

prinosi kukuruza zatvaranje brazde

Konkurs APV za mašine u organskoj proizvodnji

Konkurs APV za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u AP

Leave a Reply