Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Hlor dioksid protiv ervinije, botritisa i fuzariuma

Hlor dioksid protiv ervinije, botritisa i fuzariuma

Još jedno efikasno sredstvo protiv gljiva, virusa, štetnika u zemljištu, na semenu i rasadu, sadnicama – hlor dioksid. Moćno sredstvo koje možete upotrebljavati bez bojazni za zdravlje ljudi.

Hlor dioksid je sve popularniji izbor za biocidne aplikacije u različitim industrijama širom sveta, pa odatle i njegova široka primena u voćarstvu i povrtarstvu, odnosno poljoprivredi. Izvorno, to je mali, isparljiv, vrlo jak molekul koji se sastoji od jednog atoma hlora i dva atoma kiseonika, a skraćeno, njegov simbol je ClO2.
Superioran u poređenju sa ostalim preparatima iz oblasti dezinfekcije, odlikuje se sledećim karakteristikama:

– EKOLOŠKI PRIHVATLJIVA FORMULACIJA PREPARATA ZA DEZINFEKCIJU
– SIGURAN ZA PRIMENU, NEMA OPASNOSTI OD TROVANJA LJUDI I ŽIVOTINJA
– BRZO I EFIKASNO UNIŠTAVA SVE VRSTE PATOGENIH ORGANIZAMA (BAKTERIJE, VIRUSE, GLJIVICE, ALGE)
– PRILIKOM PRIMENE NIJE POTREBNA ZAŠTITNA OPREMA APLIKATORA
– NE POKAZUJE ABRAZIVNOST NITI OŠTEĆUJE MATERIJALE KOJI SU ISTIM TRETIRANI
– NEMA OGRANIČENJA U POGLEDU VREMENSKOG PERIODA ULASKA NA TRETIRANE POVRŠINE NITI KARENCE
– NAKON PRIMENE NE ZAHTEVA PONOVNO SPIRANJE TRETIRANIH MATERIJALA I POVRŠINA

Ukoliko govorimo o dobroj poljoprivrednoj praksi, gde sve to preparat Dioxy Activ Supra Agro može pronaći svoju primenu? Navešćemo neke od primera iz dugogodišnje prakse.

Hlor dioksid za dezinfekciju zemljišta

Proizvodnja povrća, jagodastog voća i ukrasnog bilja u zaštićenim prostorima tipa plastenika je ograničena na istu površinu zemljišta dugi niz godina. I pored adekvatne smene biljnih kultura, nakon određenih ciklusa proizvodnje potrebno je izvršiti dezinfekciju zemljišta kako bi se eliminisali neki od uobičajenih problema kao što je npr. poleganje rasada. U tom slučaju neophodno je nakon pripreme zemljišta ga preprskati ovim preparatom u razblaženju 1l/500l vode. Nakon tretiranja zemljišta nema nikakve potrebe za izolacijom ili zatvaranjem plastenika, već se odmah može početi sa setvom ili sadnjom. Dezinfekcija zemljišta predstavlja neophodnu aktivnost u svim slučajevima kada se na istom mestu tokom godina organizuje proizvodnja samo jedne kulture (monokultura), kao što je npr: jagoda, paprika, paradajz i sl.

U slučaju jagode, nakon adekvatne pripreme zemljišta i postavljanja folije, preparat se može primeniti putem sistema za navodnjavanje. Kod ostalih biljnih kultura kod kojih nije potrebno zastiranje zemljišta folijom i gde nije instaliran sistem za navodnjavanje tipa kap po kap, preparat se primenjuje prskanjem površine zemljišta. Kod ovakvog načina primene preparat treba razblažiti u koncentraciji 1l/500l vode, a nakon sprovedene dezinfekcije zemljište je odmah spremno za sadnju.

Dezinfekcija semena i biljaka

Seme svih poljoprivrednih kulturaprimingovano poljska klijavost premingovano seme klijavost semena đubrenje depozitorima ph vrednost organsko seme (krompir, pšenica, paradajz, kornišon i sl.) može se dezinfikovati preparatom Dioxy Activ Supra AGRO. Dezinfekcija svih biljaka, a posebno onih koje pokazuju simptome poput zakržljalosti, klonulosti, određenih bolesti i sl., može elininisati faktore koji su doveli do takvih pojava.

DEZINFEKCIJA ZAŠTIĆENIH PROSTORA, SUPSTRATA I OSTALIH MATERIJALA KOJI SE KORISTE ZA UZGOJ POLJOPRIVREDNIH KULTURA: Plastenici, staklenici, hladne i tople leje, svi tipovi supstrata, saksije, police, stolovi, palete od stiropora, kao i svi ostali materijali i oprema koji se koriste u produkciji voća i povrća mogu se dezinfikovati primenom ovog preparata. Takođe, ovaj preparat se može koristiti u dezinfekciji prostora, opreme i supstrata koji svoju primenu nalaze u produkciji različitih vrsta gljiva. Primena je veoma jednostavna, a preparat treba razblažiti u odnosu 1:500 i detaljno isprskati željene površine i materijale.

Primeri gde je ovaj preparat posebno primenljiv kod dezinfekcije biljaka su sledeći: u slučaju plantaža MALINE gde su biljke zaražene bolešću poznatom kao trulež korena (tzv. fitoftora), zatim u slučaju poleganja rasada, plamenjače na jabučastim vrstama voćaka (tzv. ervinija), sušenja zimzelenih hortikulturnih biljaka i sl. Prilikom primene preparat razblažiti u koncentraciji 1:1000, i u zavisnosti od potreba i vrste bolesti, biljke preprskati preko listova ili zalivanjem ručno, kao i preko sistema za navodnjavanje. Oko detalja primene vas savetujemo da se obratite našoj stručnoj službi za savet, pomoć i detaljnu preporuku aplikacije preparata.

Hlor dioksid za dezinfekciju sadnica voća i povrća

Sadnice voća i povrća, kao i hortikulturnih biljaka, mogu se dezinfikovati primenom ovog preparata tokom ciklusa proizvodnje u rasadniku, ili pak potapanjem i zalivanjem neposredno tokom sadnje na mestu proizvodnje. Zdravstveno ispravne sadnice voća i povrća predstavljaju ključ uspeha u proizvodnji plodova. Bilo da se radi o sadnicama golih žila ili o sadnicama kontejnerskog tipa, iste se tokom ciklusa proizvodnje zalivaju, prskaju ili potapaju u rastvor ovog preparata sa vodom u odnosu 1:500. Takođe, preporučuje se potapanje sadnica kategorije golih žila u rastvor preparata naposredno pre sadnje.

Dezinfekcija vode za zalivanje

Izvorska, voda iz bunara, bušotina, kaptaža, a posebno ona iz površinskih vodotokova u sebi sadrži veliki broj mikroorganizama koji mogu dovesti do neželjenih posledica u poljoprivrednoj proizvodnji. Dezinfikovana voda korišćena za zalivanje biljaka ili pranje alata i opreme predstavlja jednu od bitnih karika u lancu poljoprivredne proizvodnje. Za dezinfekciju vode preparat dozirati u odnosu 1:10000 (100ml sredstva na 1000l vode).

Hlor dioksid za dezinfekciju alata i opreme u poljoprivredi

Dezinfekcija alata i opreme ima posebnu važnost u poljoprivrednoj proizvodnji. Makaze koje se koriste u rezidbi voćaka se, primera radi, obavezno moraju dezinfikovati prilikom prelaska sa jednog na drugo stablo tokom izvršavanja zahvata rezidbe. Veliki broj bolesti i štetočina upravo se prenosi putem alata i opreme. Preparat razblažiti sa vodom u odnosu 1:1000 do 1:500, te istim oprati ili u njega potopiti alat i opremu. Nakon tretiranja, ovako dezinfikovan alat i oprema se odmah mogu koristiti.

trijumf dunja berba dunja rezidba dunje dunja kraljica
Protiv ervinije

Dezinfekcija plodova i jestivih delova biljaka

Plodovi i drugi jestivi delovi biljaka predstavljaju pogodan medijum za razvoj različitih vrsta patogenih mikroorganizama. Preparat Dioxy Activ Supra AGRO ne poseduje ograničenja ni u ovom slučaju. Nakon berbe ovaj preparat primeniti u odnosu 1:300-500 (10 ml preparata na 3-5 litara vode).

Hlor dioksid za dezinfekciju materijala i opreme

Komore i police pre početka novog ciklusa proizvodnje (unos novog komposta) nakon adekvatnog čišćenja treba dezinfikovati preparatom Dioxy Activ Supra AGRO. Preparat razblažiti sa vodom u odnosu 1:500 i adekvatnom prskalicom tretirati zidove, podove, stropove i police tako da budu adekvatno nakvašeni. Folija na kompostu/briketima takođe se može dezinfikovati ovim preparatom neposredno pre unošenja u komoru, odnosno započinjanja novog ciklusa proizvodnje. Preparat razblažiti u odnosu 1:300, te istim pomoću adekvatne prskalice istretirati foliju. Kompost i supstrat na kome se organizuje proizvodnja gljiva takođe se može dezinfikovati primenom ovog preparata, kao i voda kojom se vrši zalivanje. Preparat razblažiti sa vodom u odnosu 1:100 i pomoću adekvatne prskalice istretirati kompost.

Dioxy_Suprat_malina_internet_Pag
Zaštitite plodove

Dezinfekcija prostora za skladištenje i preradu

Komore, hodnici, manipulativni prostori u hladnjačama, trapovi za skladištenje, pogoni u kojima se vrši kalibriranje, pakovanje finalnih proizvoda, oprema koja se koristi unutar istih (kalibratori, mašine za pakovanje), vozila za transport sirovine i finalnih proizvoda, kao i sve vrste ambalaže za poljoprivredne proizvode, mogu se dezinfikovati preparatom Dioxy Activ Supra AGRO. Nakon redovnog čišćenja preparat razblažen sa vodom u odnosu 1:500 adekvatno aplicirati na površinu navedenih prostorija, objekata i opreme.

Hlor dioksid za dezinfekciju ruku

Jedan od najčešćih medijuma putem kojeg se prenosi veliki broj patogenih mikroorganizama za biljke, ljude i životinje predstavljaju ruke. Zbog toga, ekološki prihvatljiv, sa visokim stepenom sigurnosti za upotrebu, bez izazivanja neželjenih reakcija, iritacija, opekotina, ukoliko se primeni prema uputstvu, preparat Dioxy Activ Supra AGRO predstavlja jedno od najboljih rešenja. Nakon redovnog pranja ruku iste je potrebno posušiti i zatim naneti preparat koji je razblažen u odnosu 1:1000 (1ml sredstva na 1l vode). Rastvor preparata je potrebno dobro utrljati rukama.

Područje delovanja preprata Dioxy Activ Supra AGRO je zaista široko. Među uzročnicima bolesti na koje uspešno deluje su bakterije (izazivači bolesti kao što su Ervinia, Agrobacterium, Xanthomonas, E. coli), zatim gljivica (Phytophthora, Fusarium, Verticillium, Botrytis), kao i različitih bolesti čiji izazivači su virusi. Za preciznija uputstva i preporuke primene ovog preprata obratite se našoj stručnoj službi.

Pročitaj i ...

azot donosi rezidba trešnja kordija trešnja pucanje ploda vreme berbe novi sistem

Trešnja – pucanje ploda izaziva štete do 100%

Kiša koja je najavljena može usloviti da se plodovi trešnje raspuknu i dovede do velike štete - trešnja pucanje ploda.