Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » PAPRIKA kukuruzni plamenac je napada

PAPRIKA kukuruzni plamenac je napada

PAPRIKA  kukuruzni plamenac je napada – on je polifagna štetočina koja napada preko 240 različitih biljnih vrsta ali najveće štete pričinjava na kukuruzu. U povrtarskoj proizvodnji ekonomski značajne štete nanosi paprici i paradajzu.

Larva kukuruznog plamenca ubušuje se u plodove uz peteljku, gde pravi otvore pored kojih se primeti i njen izmet. Za ishranu koristi seme i meso ploda pa pri jačem napadu na oštećenom plodu ostaje samo pokožica. Napadnute plodove naseljavaju fitopatogeni mikroorganizmi i takav plod ubrzo truli i propada i nema upotrebnu vrednost. U slučajevima jačeg napada i do 50% plodova bude oštećeno od ove štetočine. Na osnovu podataka sa lampe, koji su veoma važni za praćenje pojave i maksimuma brojnosti, može se dati pravovremeni signal za primenu insekticida u cilju suzbijanja ove šteto?ine.

   OPIS  ŠTETOčINE  I  RAZVIćE:
Kod kukuruznog plamenca je karakterističan jasno izražen polni dimorfizam.Ženke su krupnije (oko 15 mm) i svetlije. Telo i krila su kod ženke bledožuta i imaju smeđe poprečne talasaste pruge uz ivicu krila. Mužjaci su sitniji, svetlosmeđe boje i imaju žute poprečne pruge.
Položena jaja su svetla, u grupicama od 15-45, najčešće na naličju gornjeg lišća i više na gornjim delovima biljaka.

Embrionalni razvoj traje 5-7 dana. Ispilele larve prolaze kroz 5 larvenih stadijuma i svoj razvoj završavaju za 3-5 nedelja. Larve se ubušuju u plodove koje izgrizaju, zaga?uju izmetom i takve plodove naseljavaju različiti mikroorganizmi koji izazivaju truljenje i potpuno propadanje plodova

PAPRIKA  kukuruzni plamenac je napada

MERE SUZBIJANJA


1. Plodored
Za proizvodnju paprike birati parcele na kojima kao predusev nije bio kukuruz jer prezimljava u ostacima kukuruzovine.

Takođe voditi računa o prostornoj izolaciji i odvojiti parcele planirane za proizvodnju paprike od površinana kojima je prethodne godine bio kukuruz.


2. Agrotehničke mere
Kukuruzovinu i druge žetvene ostatke zaorati. Ako se obrada zemljišta obavi na dubinu od 30 cm, a da pri tom na parceli nema žetvenih ostataka, može se potpuno eliminisati ova štetočina      Ostatke kukuruzovne na parceli zaorati najkasnije do 15. maja .

3. Primena insekticida
Da bi se pravilno i pravovremeno primenili insekticidi potrebno je pratiti pojavu i brojnost pomoću svetlo sne lampe kao i vizuelnim pregledima ustanoviti prisustvo položenih jajnih legala. Položena jajna legla tražiti na naličju listova kao i na vršnim listovima.
Prvi tretman na paprici se izvodi 7-10 dana posle po?etka leta druge generacije [1]. Za tretman se mogu koristiti piretroidi sa ovicidnim i larvicidnim delovanjem. Prilikom primene voditi ra?una o karenci insekticida.

 4. Biološko suzbijanje
Za suzbijanje se koriste parazitoidi (Trichogramma evanescens) kao i bioinsekticidi na bazi bakterije Bacillus thuringiensiskurstaki


ZAKLJUčAK:

S obzirom da prinos paprike usled oštećenja od larvi kukuruznog plamenca može da se smanji i do 50% potrebno je pratiti pojavu i brojnost ove štetočine i to prvenstveno na osnovu podataka sa svetlosne lampe i na osnovu vizuelnih pregleda useva u polju.
Prema podacima koje imamo sa svetlosne lampe na lokalitetu Sombor druga generacija je brojnija. Oštećenja koja prouzrokuje larva druge generacije je veća, kvalitet oštećenih plodova je manji pa je i samim tim prihod koji donose povrtarske kulture manji.
Suzbijanje usmeriti na momenat polaganja jaja kada je potrebno primeniti insekticide ovicidnog delovanja i početak piljenja larvi kada se primenjuju insekticidi larvicidnog delovanja.


Prilikom odabira insekticida za suzbijanje kukuruznog plamenca Ostrinia nubilais voditi računa o karenci insekticida.

 Autori:Tatjana Veselinović,dipl.ing., Gordana Mrdak,dipl.ing.

Pročitaj i ...

folijarna ishrana kelj pupčar kupusnjače

Kelj pupčar tokom kasne jeseni i zime

Bogatstvo vitamina i minerala kelj pupčar, pravi izbor za gajenje u Vašoj bašti. Dobar izbor da ostvarite prihod u kasnu jesen i zimu.

Leave a Reply