Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Paradajz virusi koji napadaju biljku i plodove

Paradajz virusi koji napadaju biljku i plodove

Paradajz je biljka koja se gaji na velikim površinama i zato je često meta brojnih štetnika. Virus bronzavosti, Virus mozaika krastavca na paradajzu (Cucumber mosaic virus) i žuto uvenuće paradajza su najčešći.

Kakvi će se simptomi javiti na biljkama paradajza zavisi od virulentnosti virusa, vremenskih prilika, sorte paradajza i starosti biljaka. Na mladim biljkama nastaje mozaik na listovima a listovi postaju duži i šiljasti. Na starijim listovima paradajza pojavljuje se mozaik bez deformacije listova. Promene su izraženije tokom leta kada je povišena temperatura i ima dovoljno svetlosti. Sa starenjem biljke izgledaju kao da se oporavljaju, medjutim, one su i dalje zaražene što utiče na smanjenje prinosa. Nekada se može desiti da dodje do pojave nekroze u vidu nekrotičnih crtica i pega i izumiranja tkiva biljaka, što zavisi od soja virusa.

Kako suzbiti pojavu virusa?

 – Za setvu koristiti dezinfikovano seme (dezinfekcija se postiže potapanjem semena u 2% rastvor sone kiseline (HCl) u trajanju od 24 časa ili izlaganja semena dejstvu temperatura od 82-85ºC u trajanju od 24 časa;

– Gajenje otpornih sorti i hibrida paradajza;

– Paradajz gajiti u plodoredu i plodosmeni;

– Koristiti dezinfikovan supstrat, dezinfikovan pribor za rad, alat (10% rastvor natrijum-trifosfata (Na3PO4);

– Ne pušiti tokom nege rasada, ruke obavezno prati sapunom;

– Obolele biljke čupati, iznositi i spaljivati;

Paradajz NE gajiti na površinama gde su gajeni duvan, krompir, paprika, kao i drugi domaćini ovog virusa. Najbolje je zemljište gde se ranijih godina gajio kukuruz i pšenica.

Virus mozaika krastavca na paradajzu (Cucumber mosaic virus)

Na obolelim biljkama dolazi do blagog šarenila koje postaje sve izraženije razvojem bolesti. Biljke dobijaju končast, nitav izgled, biljke zaostaju u porastu, kržljave su, a kolenca zbijena. Dolazi do nekroze duž nerava, crtičastih nekrotičnih pega duž stabla i plodova. Ponekada se javlja i izumiranje lastara. Oboleli plodovi mogu biti sitni, čvrsti i slabog kvaliteta.

Suzbijanje:

  • Primeniti plodored i plodosmenu, najbolje je gajiti paradajz iza kukuruza i strnih žita;
  • Izbegavati površine pored višegodišnjih leguminoza (lucerke i deteline);
  • Uraditi dezinfekciju zemljišta za proizvodnju rasada;
  • Ukloniti biljne ostatke i njihovo spaljivanje;
  • Suzbiti korovske biljke koji su domaćini virusu, a nalaze se u blizini gajenih biljaka;
  • Redovno suzbijati vaši koji su vektori virusa.

Virus bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus)

Korovske biljke su osnovni izvor zaraza. Tripsi (Trips tabaci) je vektor – prenosilac virusa. Jednom zaraženi trips do kraja svoga života je virus paradajza crna pegavost stenica nezera virusi u bolesti povrća grinje virusi na paradajzuprenosilac zaraze. Kod obolelih biljaka nekada dolazi do pojave zadebljanja nerava na mladom lišću na kome se mogu pojaviti nekrotične prstenaste pege. Mlado zaraženo lišće se uvija naviše ili naniže i postaje krto. Stablo se savija i skraćuje, tako da biljka dobija žbunast izgled i uvenuće na vrhu.

Tipična promena obolelih biljaka je bronzana boja koja se javlja na osnovi naličja lista, a potom se širi po čitavoj liski. Na plodovima dolazi do pojave žutih, bledocrvenih ili belih zona oivičenih koncentričnim krugovima, koji u zavisnosti od soja virusa nekada mogu biti nekrotični.

Žuto uvenuće paradajza (Stolbur)

Javlja se obično krajem jula i početkom avgusta. Na preseku stabla obolele biljke paradajza nema promena kao kod zelenog uvenuća. Kada je jaka zaraza dolazi do pojave žutila i uvelosti biljaka. Cvet obolelih biljaka dobija zelenu boju i uspravan položaj, cvetovi zakržljavaju i postaju sterilni, peteljka zadebljava. Ukoliko se plodovi formiraju, oni zaostaju u porastu u odnosu na zdrave plodove. Oboleli listovi su žuti, sitniji ne napreduju u razvoju i rastu, ivice listova su povijene na gore. Vršni delovi biljaka zaostaju u porastu, biljka žuti i pre vremena izumire.

Suzbijanje:

  • Kako su vektori fitoplazmi cikade jedina mera u suzbijanju fitoplazmi jeste primena insekticida u cilju suzbijanja vektora;
  • Sledeća mera u cilju suzbijanja mikoplazmi jeste uništavanje korova koji su domaćini fitoplazme.

Mr Gordana Jovanović

Saveti PIS Vojvodina

U prirodnim uslovima virus mozaika krastavca i virus bronzavosti paradajza održavaju se u velikom broju kako jednogodišnjih, tako i višegodišnjih kulturnih biljaka i korova. Sa ovih biljaka, rezervoara virusa, virus mozaika krastavca na biljke paprike prenose lisne vaši, a virus bronzavosti paradajza tripsi.

Pročitaj i ...

žičnjaci skočibube korovi u

Korovi u organskoj proizvodnji, kako protiv njih?

Korovi u organskoj proizvodnji se "drže na uzdi", ne dozvoljava se njihov razvoj preventivnim merama.

Leave a Reply