Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Setva i sadnja povrća – predsetveno đubrenje

Setva i sadnja povrća – predsetveno đubrenje

Setva i sadnja povrća – Ukoliko je izostalo osnovno đubrenje u toku jeseni na parcelama predviđenim za setvu i sadnju povrtarskih kultura u proleće, posebnu pažnju trebalo bi posvetiti predsetvenom đubrenju kao i prihrani u kasnijem periodu.

Poznato je da je osnovno đubrenje u jesen nezamenljiva agrotehnička mera pre svega zbog sporije aktivacije fosfora i kalijuma, kao i poboljšane mineralizacije svih hranidbenih elemenata u zemljišnom kompleksu u prisustvu manje količine azota. Na ovaj način zemljišta ulaze u proleće bogata hranivima i spremna za intenzivnu proizvodnju.

Međutim, naši proizvodjači vrlo često izostavljaju ovu meru, uzdajući se samo u primenu kompleksnih đubriva predsetveno ili čak samo azotnih đubriva u prihrani. Ovakva praksa sigurno ne može doneti vrhunske rezultate u proizvodnji a naročito ne u očuvanju zemljišta. Zato je neophodno izvršiti hemijsku analizu zemljišta i na osnovu rezultata obaviti predstveno đubrenje kao i prihranu adekvatnim kombinacijama, kako u kvalitativnom tako i u kvantitativnom smislu.

Setva i sadnja povrća – predsetveno đubrenje

hrana baciti organsko povrtarstvo
Organsko đubrivo za bogati rod.

Tačno je da na parcelama gde se vrši intenzivna proizvodnja povrća često ima dosta hraniva zaostalih iz ranijih proizvodnih ciklusa, ali ona su obično u raskoraku sa potrebama gajene vrste, a moguće je i da su nagomilana do stepena fito-toksičnosti što se često događa sa fosforom u plastenicima i staklenicima. Iz ovih razloga treba obratiti pažnju na sledeće savete.

Pre svega – predsetveno đubrenje prednost treba dati kompleksnim đubrivima na organskom nosaču (npr. JARA i sl.) jer se bolje i brže rastvaraju i postepeno deluju. Takođe bolje je ova đubriva unositi u redove depozitorima, tako da su mladim biljkama odmah na raspolaganju.

Obzirom da su naša zemljišta najčešće dobro snabdevena kalijumom a slabije fosforom, velike uštede se mogu dobiti u količinama upotreblje-nih hraniva izborom odgovarajuće kombinacije ili primenom đubriva sa izraženom jednom komponentom (npr. MAP u slučaju većeg nedostatka fosfora) jednokratno zarad dovođenja osnovnih hraniva u pogodniju proporciju.

Što se prihrane tiče prednost dati KAN–u kao i folijarnoj prihrani mikroelementima ukoliko su osnovne hranidbene norme ispunjene.

Fiziološki kisela đubriva trebalo bi izbegavati, naročito južno od Save i Dunava, a poželjno je postepeno uvoditi i organska đubriva, kojih na našem tržištu sve više ima, zarad kompenzacije stajnjaka koji je sve više u deficitu. U poslednje vreme, tržište je preplavljeno bio-stimulatorima, aminokiselinama, hormonskim i drugim sličnim proizvodima. Ove preparate ima smisla koristiti samo ukoliko su svi ostali elementi moderne poljoprivredne proizvodnje i agrotehnike blagovremeno primenjeni, ili ukoliko je došlo do nepredviđenih stresnih uslova u proizvodnji, u suprutnom imaće samo kozmetički karakter.

Savetodavac Milan Damljanović dipl. ing.

Pročitaj i ...

trgovina na klik cink organsko rokovi sadnje biopesticidi folijarna prihrana organska djubriva povrtarstvo biofungicidi konkurs za sufinansiranje organska djubriva

Cink i ostali važni elementi za razvoj biljaka

Cink je elemenat koji ima veoma značajnu ulogu za odvijanje fizioloških procesa u biljci.

Leave a Reply