Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Zeolit rešava probleme u bašti, na njivi i farmi

Zeolit rešava probleme u bašti, na njivi i farmi

Zeolit rešava probleme – U poljoprivredi prirodni ZEOLITI se primenjuju u povrtarstvu, ratarstvu za povećanje plodnosti zemlje, povećanje roda poljoprivrednih kultura, sniženje troškova za proizvodnju poljoprirednih proizvoda.

Opšte karakteristike minerala zeolita

Prirodni zeoliti obuvataju grupu minerala koji su po sastavu hidro alumosilikati alkalnih i zemnoalkalnih metala. Kristalnu rešetku zeolita izgrađuju silicijski tetraedri koji su povezani u lance i prstenove, pri tome je deo atoma silicijuma zamenjen sa aluminijom. Zbog takve građe, unutar kristalnog prostora zeolita, formira se sistem međusobno povezanih mikrošupljina u kojima su smešteni molekuli vode i izmenjujući katjoni. Ova otvorena – porozna mikrostruktura zeolita uslovljava i njihova izuzetno korisna svojstva: adsorpciona, izmene jona, katalitička, molekularnih sita i dr.

Zeolit rešava probleme

Ukoliko se zagrevanjem iz zeolita ukloni voda oni zadobijaju sposobnost absorpcije molekula različitih materija, koji po svojim dimenzijama ne prevazilaze prečnik pora – kanala koje povezuju intrakristalne mikrošupljine. U vodenoj sredini zeoliti lako razmenjuju svoje katjone sa onim iz rastvora. U procesu absorpcije i jonske izmene zeoliti ispoljavaju tendenciju selektivnosti prema samo nekim molekulima, oni uzimaju određene molekule ili jone, a odaju druge. Reakciona sposobnost mnogih molekula koje su zeoliti absorbovali naglo i selektivno se uvećava. Pri promeni uslova absorbovani molekuli se mogu udaljiti iz zeolita, a izmenjujući katjoni razmeniti sa drugim.

Uključivanje bentonita u obroke krava uticalo je na smanjenje kontaminacije mleka sa 137 Cs i 134 Cs za 50% do 80%. Bentonit absorbuje NH3 iz sadržaja buraga, kada je njegova koncentracija visoka, oslobađajući ga kasnije, kada mu se smanji koncentracija. To omogućava efikasnije iskorišćavanje azota iz amonijaka za sintezu mikrobijalnih proteina.

Na taj način se smanjuje resorpcija NH3 u krv, opterećenje jetre i utrošak energije za sintezu uree. Zahvaljujući sposobnosti bentonita da veže vodu, povećava se njegova zapremina, a time i zapremina digesta u probavnom traktu. Povećanje zapremine digesta utiče na smanjenje brzine njegovog prolaska kroz probavni trakt, što omogućava produženo delovanje digestivnih enzima i povećanje svarljivosti hranljivih materija. Bentonit utiče na smanjenje rastvorljivosti Cu u buragu i smanjenje sadržaja Cu u jetri što je od velike koristi za saniranje problema hroničnog trovanju životinja bakrom.

Zeolit je ekološki lek protiv zagadjenog i zatrovanog

Hidratisana glina pripada nano česticama, što je svrstava u najefikasnija sredstva za prirodno čišćenje organizma. Glina je poznat emulgator, tako da njena aktivacija u kiseloj sredini želuca utiče na pojačavanje emulgacionih sposobnosti u tankom i debelom crevu. Emulgaciona svojstva gline ubrzavaju degradaciju lipidnih masnih naslaga u crevima i na taj način sprečavaju njihov membranski prenos u krvotok

Zeoliti predstavljaju prirodan, čist ekološki lek protiv svega zatrovanog i zagađenog (voda, vazduh, zemlja, organizam) što čovek, kao najveći zagađivač čini. Zagađenje planete napreduje takvim tempom da će biti neophodno veće korišćenje zeolita kao ekološkog čistača u prirodi. Zeolita ima dovoljno u prirodi za takvu ulogu.

PSSS Srbija

Pročitaj i ...

paprika uticaj nekroza vrha ploda zeleno uvenuće mleko štiti organskapaprika vlažna paprika trips organska bakterioze paprike

Paprika trips siše sokove i “snagu” biljaka

Veoma opasan štetnik kod paprika je trips koji siše sokove i umanjuje rod. Kako se boriti?