Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Skočibuba pravi velike štete na povrću

Skočibuba pravi velike štete na povrću

Žičnjaci (skočibube) Elateridae su polifagne štetočine široko rasprostranjene u našim krajevima. Razviće ove vrste je višegodišnje (razvoj jedne generacije traje 3-5 god). Prezimljava u stadijumu larve ili imaga.

žičnjaci

Jedna ženka položi i do 600 jaja. Štete na gajenim kulturama nanose larve (žičnjaci) koje žive u zemljištu. Najveće štete nanose larve veće od 1 cm (mogu narasti i do 3 cm) na okopavinama, krompiru i korenastom povrću. Štete nanose hraneći se korenjem biljaka, nekad oštećuju seme i pregrizu klicu, ubušuju se u krtolu krompira, koren šargarepe i drugog korenastog povrća. Tokom zime se zavlače dublje u zemljište i tu prezime.

Žičnjaci/skočibube

Mere suzbijanja se uglavnom zasnivaju na preventivnim merama kao što su:

  • plodored
  • suzbijanje korova radi sprečavanja širenja odraslih jedinki koje za ishranu koriste lišće korovskih biljaka
  • primena granulisanih insekticida u redove ili po celoj površini pre ili u toku sadnje

Obzirom da je razvoj ove vrste višegodišnji, veoma dobre rezultate daje prognoza pojave. Postoji nekoliko metoda prognoze, a najčešća je pregled parcela, kopanje rupa i utvrđivanje brojnosti po m2. Kritičan broj žičnjaka je 3-5 /m2.

Veselinka Čorbić dipl.ing zaštite bilja

Kako izgleda skočibuba?

Odrasli insekti dugi 7-10 mm. Larve skočibuba ili žičnjaci su izduženog, valjkastog tela obavijenog čvrstim jako hitiniziranim omotačem, glatkim i sjajnim, slamastožute do crvenkaste boje. One imaju tri para jednakih nogu. U zavisnosti od vrste, kada se sasvim razviju, duge su 14-35 mm.

U našoj zemlji skočibube su veoma rasprostranjene, a u važnije štetne vrste ubrajaju se Agriotes ustulatus, A. spulalor, A. lineatus, A. obscurus, Selatosomuslatus i Melanotus spp., naročito prve dve navedene. U području Vojvodine, na černozemu i livadskoj crnici, dominira A. ustulatus. Larve skočibuba spadaju u grupu najopasnijih štetočina raznih gajenih biljaka na oranicama, naročito okopavina.

Skočibuba – suzbijanje

Smanjivanju šteta doprinosi visok nivo primene agrotehničkih mera radi bržeg prolaženja kritičnog perioda u proleće: dobra priprema zemljišta, odličan kvalitet semena, setva u optimalno vreme i na odgovarajuću dubinu, veće doze đubriva itd. Upotreba mineralnih đubriva, pored toga što doprinosi smanjivanju šteta, koristi i suzbijanju larvi.

Unošenjem amonijačne vode, za prihranjivanje okopavina, smanjuje se brojnost larvi za 54-65% (Susidko P.I.). Bakar i nikl pokazali su se toksičnim za larve. Odnošenje žetvenih ostataka sa polja (bala slame, posle strnih žita, na primer), doprinosi smanjivanju šteta na sledećoj kulturi.

Biološko suzbijanje sastoji se u boljem korišćenju mehanizma prirodnog regulisanja brojnosti skočibuba, zatim u upotrebi bioloških sredstava putem dezorijentacije odraslh insekata, lovljenju imaga na feromone, sterilizaciji imaga, te korišćenju atraktanata (lizina, na primer) za odvlačenje larvi od posejanog semena, itd. Na jednu feromonsku lovku može se sabrati od nekoliko stotina do 1.800 imaga.

Hemijsko suzbijanje izvodi se putem tretiranja semena ili unošenjem insekticida u redove prilikom setve. Za tretiranje semena važnijih ratarsklh okopavina, u nas su registrovani preparati na bazi bifentrina, furatiokarba, imidakloprida i teflutrina (Mitić, 1998). Prednost imaju insekticidi sistemičnog delovanja, jer se umanjuje napad štetočina nadzemnih delova. Ova napomena prvenstveno se odnosi na insekticide koji se unose u zemljište.

Za suzbijanje larvi skočibuba, putem unošenja insekticida u zemljište, u nas se koriste sledeći insekticidi: bifentrin, fenitrotion+malation, forat, furatiokarb, heptenofos, hlormefos, hlorpirifos, hlorpirifos+lindan, imidakloprid, lindan, metiokarb, teflutrin i terbufos.

Preuzeto iz knjige „Integralna zaštita ratarskih kultura od štetočina“

 Autor: dr Dušan Čamprag, Novi Sad, 2000. Priredio: V. Lazić

Primidex Forte 6,5 G

AKTIVNA MATERIJA: hlorpirfos 50g/kg+ imidakloprid 15 g/kg

PRIMENA: Primidex forte je granulisani zemljišni insekticid namenjen za suzbijanje svih vrsta zemljišnih štetolina (grčice, rovci, žilari, sovice pozemljuše, larve kukuruzne zlatice…). Takođe, bitno smanjuje napad nadzemnih štetočina neposredno nakon nicanja useva (kukuruzna pipa, repina pipa, buvači, vaši…). U kukuruzu, šećernoj repi, crnom luku i kupusu u količini 10-12 kg/ha , primenom u redove na dubinu setve /sadnje. Najbolje rezultate daje za suzbijanje kukuruzne zlatice ako se primeni u fazi 4-6 listova kukuruza u dozi od 12 kg/ha primenom u redove zajedno sa međurednom kultivacijom

NAČIN DELOVANJA: Hlorpirifos deluje kontaktno, digestivno, i parama u zemljištu suzbija zemljišne štetočine. Imidakloprid deluje kontaktno i digestivno na mestu aplikacije u zemljištu i sistemično šireći se u nadzemne organe biljaka. Na taj način obezbeđuje suzbijanje grizajućih i sisajućih insekata na nadzemnim organima biljaka.

NAPOMENA: Treba znati da kod ekstremno jakog napada zemljišnih štetočina ni jedan zemljišni insekticid ne može da pruži potpunu zaštitu, pa u takvim slučajevima treba izbegavati gajenje osetljivih biljnih vrsta. Efekat preparata za suzbijanje štetočina nadzemnih organa je ograničen na umanjenje napada. Kod jakog napada moraju da se primene i dodatne mere zaštite.

DUŽINA DELOVANJA: preparata u zemljištu iznosi do 10 nedelja , što je uslovljeno pre svega količinom padavina nakon aplikacije. Insekticidno delovanje na nadzemnim delovima biljaka iznosi 4-8 nedelja, što najviše zavisi od biljne vrste u kojoj je primenjen ( kukuruz, šećerna repa, crni luk do 8 nedelja, krompir 4 nedelje).

PAKOVANJE: 10 kg, 20 kg

PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA, OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU.

Pročitaj i ...

biljna ulja salata tokom cele godine azot u povrtnjaku bolesti salate

Salata može da se gaji tokom cele godine na tržištu

Tokom cele godine salata može donositi prihod jer se gaji i na polju i u plasteniku - cele godine.

Leave a Reply