Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Krečnjak rešava probleme u razvoju biljaka

Krečnjak rešava probleme u razvoju biljaka

Veliki deo naših poljoprivrednih površina je kiselo po hemijskoj reakciji, tu krečnjak rešava probleme. Uzrok nedostatka kalcijuma kod biljaka je obično antagonizam između kalcijuma i drugih jona pri usvajanju ili disharmonija u ishrani. Brojna mineralna đubriva kalcijum sadrže prateći jon ili primese čime se podmiruju velikim delom potrebe biljaka u kalcijumu.

Kalcijumova đubriva su kalcijum nitrat, kalcijum sulfat i kalcijum hlorid.

 1. Kalcijum-nitrat je u vodi dobro rastvorljiv, Ca(NO3)2.
 2. Kalcijum-sulfat najčešće se koristi u obliku gipsa CaSO42H2O, sadrži 23% Ca i u vodi je slabo rastvorljiv, a koristi se za popravku zaslanjenih zemljišta.
 3. Kalcijum-hlorid, CaCl26H2O koji sadrži 18% Ca i u vodi je dobro rastvorljiv i zato se pre svega koristi za folijarnu primenu.

Kalcijumova đubriva se najčešće koriste za popravku kiselih i alkalnih zemljišta. Kod nas je veliki problem sa kiselim zemljištima, pH od 4.5-5.5 u 90% slučajeva. Za popravku takvih zemljišta koriste se kalcijumova đubriva i ona se mogu podeliti na :

 • prirodna krečna đubriva
 • industrijska krečna đubriva.

Krečnjak rešava probleme u razvoju biljaka

Od prirodnih krečnih djubriva najznačajnija su: krečnjak, dolomit, lapor, pečeni i negašeni kreč.

 1. Krečnjak CaCO3, sadrži od 85 do 95% CaCO3 i od 0.5 do 2% MgCO3. Krečnjak je najefikasnije sredstvo za neutralizaciju kiselih zemljišta. Posle unošenja u zemljištu pod uticajem kiselosti zemljišta ili ugljene kiseline koja nastaje razlaganjem organske materije u zemljištu nastaje kalcijum- karbonat. Kalcijum iz nastalog kalcijum-karbonata zamenjuje vodonikove jone na adsorptivnom kompleksu zemljišta, čime se neutrališe supstituciona kiselost i istovremeno smanjena hidrolitička kiselost zemljišta.
 2. Pečeni kreč CaO, sadrži od 75 do 90%CaO deluje brzo u zemljištu, ali se zbog njegove visoke cene retko koristi kao materijal za kalcifikaciju. Posle unošenja u kisela zemljišta prelazi u kalcijum-hidroksid, koji zatim reaguje sa vodonikom vezan za adsorptivni kompleks zemljišta.
 3. Dolomit sadrži oko 54% CaCO3 i oko 46% MgCO3, a lapor od 40 od 75% CaCO3 i kao primesu glinu, pesak i 0.5% P2O5. Ovim prirodnim krečnim đubrivima istovremeno u zemljište se unosi i značajna količina Mg.

Industrijska krečna đubriva su većinom sporedni proizvodi određenih industrijskih tehnologija.

 1. Saturacioni mulj je sporedan proizvod industrije šećera, sadrži od 21-50% CaO i druge primese.
 2. Kalcijum sulfat CaSiO3 je otpadni materijal železara i sadrži oko 47%CaO i druge sastojke. Samo lako razgradljivi kalcijum silikati nakon unošenja podležu hidrolizi pri čemu nastaje kalcijum hidroksid.
 3. Pepeo drveta, zavisno od porekla biljne vrste sadrži od 10 do 30% CaO i druge za biljke neophodne elemente. Pepeo biljaka deluje fiziološki alkalno.

PSSS Negotin

dipl. ing. Vladica Stefanović

Pročitaj i ...

Kukuruzna siva pipa se pojavila na usevima

Kukuruzna siva pipa je na njivi, napada tek iznikli kukuruz.

Leave a Reply