Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Pšenica za razmenu – merkantilna za semensku

Pšenica za razmenu – merkantilna za semensku

Prilika da se obavi dobra razmena i obezbedi semenska pšenica na jesen ove godine, konkurs za razmenu – merkantilna za semensku pšenicu objavila je Direkcija za robne rezerve Republike Srbije.

Oglašava se prikupljanje pismenih ponuda za:

RAZMENU 10.000 TONA MERKANTILNE PŠENICE ZA 5.555 TONA SEMENSKE PŠENICE

Predmet oglasa je razmena merkantilne pšenice za semensku pšenicu roda 2019. godine u odnosu 1,8 kg merkantilne pšenice za 1 kg semenske pšenice.

Pšenica za razmenu

I Merkantilna pšenica

1. Količina: 10.000 tona.

2. Kvalitet: Merkantilna pšenica koja se daje u razmenu je domaćeg porekla, u rasutom stanju, na paritetu silos ovlašćenog skladištara Direkcije. Merkantilna pšenica je zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B1.200 i SRPS.E.B1.200/1. Traženi su sledeći elementi kvaliteta : hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%.

3. Pakovanje: u rasutom stanju.

4. Cena: 24,31 din/kg sa PDV-om, cena merkantilne pšenice sa Produktne berze Novi Sad, na dan 01.04.2019. godine. 

5. Isporuka: na paritetu silos ovlašćenog skladištara Direkcije

6. Kvantitativno i kvalitativno preuzimanje: po dobijanju sredstava obezbeđenje isporuke semenske pšenice, a vrši se kod Skladištara po nalogu Direkcije, gde se utvrđuje količina i kvalitet, a najkasnije do 15. 06. 2019. godine.

II Semenska pšenica rod 2019. godine

1. Količina: 5.555 tona, sertifikovanog semena prve generacije sledećeg sortimenta:

  • SIMONIDA u količini od 1.500t                 
  • ILINA u količini od 100t
  • ZVEZDANA u količini od 1.100t
  • NS 40 S u količini od 500t
  • RENESANSA u količini od 655t
  • ZEMUNSKA ROSA  u količini od 100t
  • AURELIJA u količini od 100t

2. Kvalitet: Semenska pšenica, koja se isporučuje iz razmene, je roda 2019. godine. U pogledu kvaliteta mora odgovarati odredbama zakona o semenu („Sl.glasnik RS“, br.45/05 i 30/10).

3. Pakovanje: Propisno upakovana u polipropilenske vreće koje su egalizovane na 50 kg neto mase sa propisanom deklaracijom ili u džambo vrećama sa propisanom deklaracijom.

4. Cena: u d/kg, se utvrđuje iz odnosa razmene.

5. Isporuka: na paritetu u skladište isporučioca.

6. Rok isporuke:  najkasnije do 15. 08. 2019. godine.

Obaveza isporučioca je da u svom skladišnom prostoru, u ime Direkcije, skladišti robu do 31.12.2019 godine.

Takođe, obaveza isporučioca je da prilikom isporuke semenske pšenice po nalogu Direkcije vrši utovar krajnjem korisniku.

III  Plaćanje: Kompenzacijom nakon isporuke navedenih roba koje su predmet razmene.  

IV Sredstva obezbeđenja:

– Na ime obezbeđenja isporuke semenske pšenice potrebno je obezbediti  dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu isporučioca semenske pšenice, a u ugovorenoj vrednosti uvećanoj za 20%, u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

– 2 (dve) blanko potpisane i overene sopstvene menice sa meničnim ovlašćenjem, dokazom o registraciji menica i kopijom kartona deponovanih potpisa. U slučaju da podnosilac zahteva odustane od zaključenja ugovora ili ne dostavi hipoteku I reda u ugovorenom roku, Direkcija ima pravo obeštećenja aktiviranjem dostavljenih menica u iznosu 1% vrednosti ponuđene količine merkantilne pšenice. Vrednost merkantilne pšenice računa se po ceni sa Produktne berze Novi Sad na dan 01.04.2019. godine.

 V Uslovi koje mora da ispunjava ponuđač:

  1. Pravo na učestvovanje u javnom pozivu imaju pravna lica koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111- gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica i koja su upisana u Registar dorađivača semena za delatnost dorade semena strnih žita (pšenica, ječam, ovas, tritikale).
  2. Pravna lica iz prethodnog stava, koja nemaju finansijska dugovanja i koja nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve.

VI   Ponuda treba da sadrži sledeće podatke i dokaze:

• Osnovne podatke o podnosiocu zahteva (pun naziv privrednog subjekta,  PIB, matični broj, tačna adresa, lice za kontakt, sa brojem telefona);

• Količina merkantilne pšenice;

• Količina i kvalitet semenske pšenice po sortimentu;

• Izvod o registraciji privrednog subjekta izdat od Agencije za privredne registre, ne stariji od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva;

• Rešenje o upisu u registar dorađivača semena poljoprivrednog bilja;

•  2 (dve) blanko potpisane i overene sopstvene menice sa meničnim ovlašćenjem, dokazom o registraciji menica i kopijom kartona deponovanih potpisa

Ponude učesnika javnog poziva koji su u sudskom sporu sa Direkcijom, koji imaju neizmirene dospele obaveze prema Direkciji, neće se uzeti u razmatranje.

Prednost će imati onaj ponuđač koji ponudi celokupnu količinu traženog sortimenta.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 18.04.2019. godine, do 11 časova. Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili u pisarnicu Direkcije u Dečanskoj ulici broj 8a, 6. sprat, Beograd, u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA ZA RAZMENU MERKANTILNE PŠENICE – NE OTVARATI“, na adresu – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE 11000 Beograd, Ul. Dečanska br.8a

Otvaranje ponuda će se obaviti 18.04.2019. godine u 12 časova, u sali br.654 na VI spratu.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

Bliža obaveštenja mogu se dobiti preko sledećih brojeva telefona:

011/3238-997 , lice za kontakt Zoran Mićić i 021/526-890, lice za kontakt Dragica Cajner

Ovo je prilika da se ostvari dobar posao i izvrši pšenica za razmenu – merkantilna za semensku pšenicu.

Pročitaj i ...

zdravlje iz prirode biljke indikatori

Biljke indikatori – pomoć kod različitih vrsta tla

Kopriva i mišjakinja ukazuju da je tle bogato humusom, ali podbel, vres "kažu" da je tle kisele pH reakcije.