Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Setva semena – velika energija klijanja

Setva semena – velika energija klijanja

Setva semena koje je spremno da brzo klija i iznikne je osnov dobrog roda na leto sledeće godine. Kvalitetno seme ima veliki uticaj na prinos gajenih biljaka. Biljke proizvedene od kvalitetnog semena imaju brži porast, daju zdrave biljke koje su tolerantnije na razne stresne uslove (bolje se odupiru suši, niskim temperaturama, manje su podložne napadu bolesti i štetočina).

Ove sezone se pokazalo da kvalitetno seme donosi visoki prinos, nije retko da su ratari beležili prinose pšenice od 7 tona po hektaru. Veliki uticaj je imala setva kvalitetnog i pravilno zaštićenog semena. Tada i računica na kraju žetve drugačije izgleda – 7 tona po hektaru donosila je 210.000 dinara tako da ostane i zarada kada se podvuče crta.

Setva semena – velika energija klijanja

Setveni kvaliteti semena određuju se analizom prosečnih uzoraka koji se uzimaju iz partija pripremljenih za setvu (očišćenih, sortiranih i prosušenih semena). Partija semena se broji iz semena jedne kulture i sorte, jedne reprodukcije i kategorije sortne čistoće, iz semena gajenih u isto vreme i na jednom ili nekoliko polja sličnih po plodnosti i agro-tehnici. Svaka partija ima svoj broj i potvrđuje se jednim dokumentom. Pravilno uzimanje prosečnog uzorka obavezan je uslov za ocenu setvenih kvaliteta semena. Maksimalno dozvoljena veličina partije semena svake kulture i veličina prosečnog uzorka utvrđeni su Pravilnikom o kvalitetu semena i sadnog materijala.

Najvažnije osobine semena od kojih zavisi uspešnost i profitabilnost poljoprivredne proizvodnje su:

  • čistoća semena,
  • klijavost,
  • energija klijanja,
  • masa 1000 semena,
  • zdravstveno stanje.

Seme se može smatrati čistim ako u njemu nema nikakvih stranih primesa. Za svaku ispitivanu vrstu mogu se izdvojiti četiri frakcije i to je:

  1. čisto seme,
  2. oštećeno seme,
  3. seme u kojima ima semena drugih gajenih vrsta i
  4. semena u kojima ima mehaničkih primesa.

Pročitajte i: Pšenica spelta za veći prihod

Setva semena koje ima veliku energiju klijanja

Klijavost semena predstavlja sposobnost semena da klija u određenom vremenskom periodu i pod određenim uslovima. Cilj određivanja klijavosti je utvrđivanje količine semena sposobnih da obrazuju normalno razvijene klijance. Klijavost semena se utvrđuje testom klijavosti i izražava se u procentima. Ovo je jedna od najvažnijih bioloških osobina semena i na osnovu nje se može predvideti razvoj budućeg useva i njegova gustina. Klijavost je najvažniji parametar za određivanje količine semena za setvu. Postoje standardi kada je reč o granicama klijavosti ispod kojih se seme jedne vrste ne sme staviti u promet. Ako se seme ne iskoristi u jednoj godini, čuvanjem pod određenim uslovima, može sačuvati klijavost i nekoliko godina (npr. kukuruz i suncokret 4-5 godine, repe 4 …)

Energija klijanja je sposobnost da što više semena klija za što kraće vreme. Semena veće energije klijanja imaju brže nicanje, što znači da će u prvim fazama vegetativnog porasta ponići skoro istovremeno i ujednačeno. Na taj način usev će steći početnu prednost i biti spremnije za negativni uticaj klimatskih faktora.

Pri određivanju kvaliteta semena za setvu određuje se masa 1000 semena koja je u tesnoj vezi sa krupnoćom semena, jer obično krupnija semena imaju veću masu. Međutim, to ne mora uvek biti tako – masa 1000 semena zavisi i od nalivenosti, jedrine i zdravstvenog stanja. Semena veće mase imaju obično bolje razvijenu klicu i daju razvijenije i otpornije biljke u početnim fazama razvoja.

Semenski materijal mora da bude zdrav i neoštećen od štetočina. Seme zaraženo bolestima i štetočinama ne samo da ima smanjenu vrednost kao semenski materijal već se može preneti i na zdravo seme.

Izborom prinosnih sorata i hibrida, setvom kvalitetnog semena kao i pravilnom i blagovremenom primenom svih agrotehničkih mera, poljoprivredni proizvođači imaju preduslove za dobijanje visokih i stabilnih prinosa dobrog kvaliteta.

Ljiljana Vuksanović PSSS Srbija

Setva semena – velika energija klijanja

Pročitaj i ...

heljda gajenje rezistentnost zelenišno djubrenje heljda donosi

Heljda donosi zdravlje i ekonomsku dobit

Sada je vreme setve heljde u niziji, dok u brdovitim predelima se obavlja u junu mesecu.