Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Sovica gama se pojavila na usevima soje

Sovica gama se pojavila na usevima soje

Veliki napad na biljke soje vrši Sovica gama Autographa gamma L. koja napada useve. Treba svakodnevno obilaziti useve i kontrolisati brojnost.

Na sredini prednjih krila nalazi se karakteristična srebrnasta pega, u vidu grčkog slova gama, po čemu je ova vrsta dobila svoje ime. Gusenica je zelene boje, kada sasvim odraste duga je 40-45 mm.

Razmnožavanje Sovica gama

Tokom godine razvija dve generacije, prezimljava u stadijumu odrasle gusenice ili lutke. Kod nas odrasli insekti najintenzivnije lete tokom juna i jula. Sovica gama je migratorna vrsta i njene populacije, u srednjoj Evropi, u najvećem broju predstavljaju potomstvo leptira koji su migrirali iz područja Mediterana.

Ženke polože oko 500 jaja, obično po jedno, a ređe po 2-3, na donju stranu lista. Preobražaj gusenica u lutke odvija se na biljkama, a u jesen ispod biljnih ostataka. Za čitavo razviće od jajeta do imaga je neophodno do 45 dana. Položena jaja sovice treba prskati insekticidima.

Štete su velike. Sovica gama je česta vrsta u našoj zem­lji, ubraja se u povremenu opasnu polifagnu štetočinu na oranicama.

Higrofilna je vrsta pa zahteva vlažnije stanište, dok se u suvim rejonima koncentriše na lokalitete gde se izvodi navodnjavanje useva. Gradacije u većini slučajeva nastaju iznenada (usled masovnog doletanja leptira iz Mediterana) i neregularno. Masovne pojave traju 1-2 godine, posle toga nastaje jako snižavanje brojnosti za duži vremenski period. Takve pojave zabeležene su u Banatu 1946. i 1949, zatim 1962. u brojnim zemljama, itd.

Parazitoidi i oboljenja (gljivična i naročito virozna) imaju velikog značaja u dinamici populacije ove vrste.

Sovica gama se pojavila na usevima soje

Gusenice su veoma polifagne i mogu se hraniti na 390 biljnih vrsta, svrstanih u preko 60 porodica. Od brojnih kultura naročito oštećuju lan, konoplju, duvan, šećernu repu, lucerku, detelinu, grašak, krompir i dr.

Zakorovljeni usevi su više napadnuti. Guse­nice oštećuju lišće, a najveće štete pričinjavaju jedinke prve generacije.

Za sovicu gama izrađuje se kratkoročna prognoza pojave na osnovu praćenja dinamike leta odraslih insekata pomoću svetlosnih klopki i feromona. Kritičan broj za šećernu repu u našoj zemlji isti je kao i za kupusnu sovicu (8-10 gusenica po m2). Na lucerki i crvenoj detelini kritičan broj mogao bi odgovarati ekonomskom pragu štetnosti.

Suzbijanje sovice gama

Od agrotehničkih mera za suzbijanje sovice gama značajno je uništavanje korova. Na jako zakorovljenim usevima, po jednoj biljci šećerne repe, suncokreta ili krompira, sreće se 8-15 gusenica, odnosno ne više od 1-2 jedinke na poljima gde je malo korova (Pavlov I.F.).

Za hemijsko suzbijanje u nas je registrovan insekticid beta-ciflutrin, u Rumuniji se koriste deltametrin, dimetoat, lambda cihalotrin, malation, trihlorfon i dr., u Rusiji fenitrotion, fosalon, hlorpirifos, permetrin i trihlorfon.

Preuzeto iz knjige „Integralna zaštita ratarskih kultura od štetočina“,
Autor: dr Dušan Čamprag, Novi Sad, 2000.  Priredio: V. Lazić

Zaštita – PIS Vojvodina

U slučaju da se utvrdi da je na njivama došlo do masovnije pojave pomenutih štetočina i većih oštećenja lisne mase soje potrebno je izvršiti tretman insekticidima kao što je Nurell D ili Konzul (a.m. hlorpirifos i cipermetrin).

Vizuelnim pregledom useva soje registrovana je izuzetno visoka aktivnost odraslih jedinki stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui). Napad ove štetočine naročito je izražen na zakorovljenim parcelama, s obzirom da se larve prvenstveno hrane raznim korovskim vrstama (palamida, čičak, stričak i dr.) a kasnije prelaze na gajene useve (soju, boraniju i dr.).

Pored hemijskih mera zaštite, naročito je bitno suzbijanje korovskih biljaka kao domaćina pomenutim štetočinama.

Pročitaj i ...

sumpor kaljenje azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema vlatanje pšenice pšenica tokom koliko azota seme sa tavana

Sejalica podešavanje za siguran rod pšenice

Sejalica podešavanje – Sopstveni rezultati i rezultati drugih istraživača ukazuju na neophodnost prilagođavanja režima rada …

Leave a Reply