Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Tritikale kvalitet zrna koji dobro podnosi sušu

Tritikale kvalitet zrna koji dobro podnosi sušu

Sušna leta su sve češća, gajite kulturu koja se uspešno bori sa njom – tritikale kvalitet zrna podnosi sušu. Nastao kao mešanac pšenice i raži preuzeo je sve najbolje od roditelja (proteina ima više za 2 % nego u pšenici i 4% više u raži). Dobro podnosi sušu i nisku temperaturu. Može se koristiti i za pravljenje hleba i kao visokovredna stočna hrana.

Više o tritikale Vam donosi dipl.ing.Miodrag Simić, PSSS Srbija.

Tritikale kao vrsta u našoj zemlji se seje na sve većim površinama, te je s toga ušao u red važnijih gajenih ratarskih biljaka.

Sorte tritikalea su dostigle po prinosu zrna komercijalne sorte pšenice, a premašile sorte raži, ječma i ovsa.

Pozitivne osobine koje ga preporučuju u proizvodnji bile bi:

  • Tritikale ispoljava visoku tolerantnost prema kiselim zemljištima koja su u našoj zemlji vrlo česta.
  • Tritikale je ispoljio visoku prilagodljivost našim agroekološkim uslovima jer se dobijaju stabilni rezultati u proizvodnji.
  • Moćni korenov sistem tritikalea pokazuje prednosti i na peskovitim zemljištima kao i otpornost na sušu, koja je česta pojava i problem u većini proizvodnih područja u našoj zemlji.
  • Tritikale je od roditelja nasledio veoma dobru otpornost prema važnim bolestima strnih žita i visoku tolerantnost prema važnim štetočinama.
  • Tritikale ima visok sadržaj proteina u zrnu (2-3 % iznad pšenice), a vrlo povoljan aminokiselinski sastav omogućava mu vrlo uspešnu primenu u ishrani stoke.
  • Pokazao se kao pogodan za izradu hleba i peciva kao i u industriji piva i alkohola.

 Za ocenu kvaliteta zrna siguran i pouzdan partner METRONGROUP

Brz porast i razviće s jeseni i rano u proleće omogućavaju tritikaleu visoku takmičarsku sposobnost prema važnim korovima, tako da ako je ostvaren optimalni sklop biljaka nije neophodna hemijska zaštita protiv korova,što ga čini poželjnim za proizvodnju tzv. zdrave hrane i organske proizvodnje.

PSSS Jagodina

dipl.ing.Miodrag Simić

TRITIKALE kvalitet zrna koji dobro podnosi sušu

Tritikale je hibrid pšenice i raži koji objedinjuje pozitivne osobine i jednog i drugog žita. Posebna vrednost tritikalea se ogleda u većem sadržaju proteina u zrnu (13,5-16 %) u poređenju sa zrnom pšenice i raži, posebno u većim količinama lizina koji je za 20% veći nego kod pšenice. Tritikale ima veliki genetski potencijal rodnosti i hranljivu vrednost, a svoju najveću primenu nalazi u ishrani stoke, za industrijsku preradu, a upotrebljava se i u ljudskoj ishrani (u različitim odnosima pšeničnog i brašna tritikalea).

Odlikuje se visokom otpornošću prema niskim temperaturama i suši. Bolje prezimljava od pšenice, otporniji je na nagla otapanja snega i pojavu ledene kore.

Zahvaljujući izraženoj sposobnosti ćelija da u citoplazmi zadržavaju vodu, prisustvu voštane prevlake na biljkama i dobro razvijenom korenovom sistemu tritikale ima veliku otpornost prema suši. Za njega je karakteri-stično da polako fiziološki odumire, pa je funkcionalnost lisnog aparata znatno duža od pšeničnog, što rezultira dugotrajnom odvijanju procesa formiranja i nalivanja zrna. Zbog toga tritikale u zrnu nakupi za 1-2% više belančevina od pšenice i 3-5% više od raži.

Najbolje uspeva na černozemima, ali daje dobre rezultate na lakim peskovitim zemljištima i tresetištima, tako je pogodan za gajenje u onim rejonima gde pšenica daje konstantno niske prinose i loš kvalitet zrna, a posebno na većim nadmorskim visinama, gde pšenica ne uspeva, (i do 1.200 m) na atarima gde potpuno naliva zrno što nije odlika u ravničarskim predelima.

Ljiljana Vuksanović

 

Pročitaj i ...

 Sintetičko azotno đubrivo đubrenje pred setvu osnovno đubrenje prihrana pšenice

Osnovno đubrenje na jesen za pšenicu

Za 110 kilograma pšenice u žetvi potrebno je 2,0-3,4 kg azota, 1.2-1.85 kg fosfora i 1.5-2,8 kg kalijuma.

Leave a Reply