Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Žitni bauljar uništava listove i smanjuje prinos

Žitni bauljar uništava listove i smanjuje prinos

Žitni bauljar se javlja na parceli već u avgustu i septembru i treba zaštititi buduću pšenicu i druge strnine pre setve na jesen. Štetne su larve koje oštećuju mlade useve ozimih žita od septembra do kraja aprila. Najveće štete nastaju na ozimoj pšenici i ječmu i to prvenstveno tokom jeseni, a ponekad i krajem zime i početkom proleća. Larve pored strukova žita buše vertikalni hodnik dubine do 40 cm u kome provode veći deo vremena. One, najčešće tokom noći, izlaze na površinu, te uvlače i uništavaju oskudnu lisnu masu i od oštećenog lišća ostaje samo suva zgužvana nervatura. Veće štete nastaju naročito ako je jesen lepa i duga. Ishranu i razviće nastavljaju u proleće do maja, kada se larve povlače u zemljište gde se na dubini od 15 do 20 cm pretvaraju u lutke. Posle 2-5 nedelja, u doba mlečne zrelosti, izlaze odrasli insekti. Tokom godine ima jednu generaciju i prezimljava u stadijumu larve.

Mere zaštite

Agrotehničke mere (obavezan plodored). Ako se na nekim poljima ipak planira setva ozimih žita, posle strnina, tada se naročito treba pridržavati napred navedenih preporuka. Dve nedelje pre setve na takvim poljima ne treba biti korova i samoniklih biljaka izniklih iz osutog semena, s tim da se setva obavi u sredini setvenog roka ili nešto kasnije.

Hemijske mere primenjivati ukoliko se strna žita moraju gajiti u monokulturi. Prskanje useva se preporučuje čim se posle nicanja ozimih strnih žita utvrdi u proseku 5-6 napadnutih biljaka po 1 m².

Hemijsko suzbijanje: Protiv ove štetočine može da se koristi insekticid na bazi bifentrina, cipermetrina, deltametrina, hlorpirifosa kao što su Pyrinex 1,5 l/ha, Cihlop 1,5 l/ha, Nurelle D 1,5 l/ha, Konzul 1,5 l/ha.

Goran Pavlović, PSSS Smederevo

Žitni bauljar

Faktori koji ograničavaju reprodukciju žitnog bauljara su niska temperatura i suša tokom polaganja jaja. Osnovna mera suzbijanja je pridržavanje plodoreda, odnosno izbegavanje ponovljene setve, blagovremena žetva sa sa što manjim rasturom zrna, iznošenje slame odmah sa parcele, rano ljuštenje strništa ili tanjiranje, uništavanje samoniklih biljaka i izbegavanje rane setve.

Ako se strnine ipak gaje u ponovljenoj setvi, preventivno suzbijanje imaga obavlja se krajem avgusta i tokom prve polovine septembra, nakon što imago napusti letnju dijapauzu. U tom trenutku pregledaju se sve površine gde se planira ponovljena setva, utvrdi se brojnost odraslih insekata i tamo gde je neophodno, vrši se suzbijanje pre nego što ženka odloži jaja sa praškovitim preparatima ili u trake ili po celoj površini u količini prema preporuci proizvođača.

Utvrđivanje brojnosti imaga vrši se:

  1. Otkrivanjem imaga na samoniklim biljkama (ako u večernjim satima ima prisutnih jedinki bauljara to je znak da treba izvršiti tretman).
  2. Postavljanjem bala slame koje imaju funkciju lovnog mamka (postavlja se 10 – 15 bala po dijagonali bez obzira na veličinu parcele sa 5 – 10 grama praškovitog insekticida i ako ima u proseku 3 i više imaga ispod svake bale, tretman je ekonomski opravdan).
  3. Pravljenjem lovnih kanala po dijagonali parcele (pregledom kanala u dva dana i to ujutro, ako se nadje jedan imago bauljara na rastojanju od deset metara u proseku, biće neophodno sprovesti mere suzbijanja).

Suzbijanje larvi žitnog bauljara preparatima za zaštitu bilja se izvodi tetiranjem u jesen ili u proleće kada se uoče prva oštećenja na parcelama. Od insekticida se mogu upotrebiti preparati na bazi sledećih aktivnih materija: fention (Lebaycid EC – 50) u dozi od 1l/ha, hlorpirifos (Pirinex 48 – EC), hlorpirifos + cipermetrin (Nurell – D, Konzul i dr.) u dozi od 1l/ha, bifentrin (Fobos – EC, Talstar 10 – EC i dr.) u dozi od 0,5 l/ha.

Živanka Špirić, dipl. ing.

Pročitaj i ...

pšenica spelta ekološki uzgoj sortna lista

Pšenica spelta nudi bolju zaradu ratarima

Stare sorte bolje podnose klimatske promene, imaju bolju cenu - pravi izbor za jesen.

Leave a Reply