Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Ishrana ovaca u stajskom periodu – kvalitet hrane najvažniji

Ishrana ovaca u stajskom periodu – kvalitet hrane najvažniji

ishrana ovaca u stajskom periodu ima svoje zakonitosti koje treba poštovati. Kvalitet hrane je osnovni uslov za postizanje dobre kondicije ovaca tokom zime.

ISHRANA I DRŽANjE OVACA U STAJSKOM PERIODU Pripremio: Janković Predrag, dipl.ing.stočarstva

Priprema ovaca za zimu

Uspeh u prezimljavanju ovaca zavisi najviše od kvaliteta pripremljene hrane i njenog pravilnog korišćenja.U toku zimskog perioda važno je sačuvati postojeći broj ovaca u stadu i ne smanjiti njihovu uhranjenost-kondiciju,pri racionalnom trošenju hrane.

Ovce pri dobroj ishrani lako podnose hladnoću pa i veći mraz, ali su veoma osetljive na vlagu u ovčarniku,kako u vazduhu, tako u i prostirci. Kako bi objekat bio ugodan za zimski boravak ovaca u njemu, neophodno je da tokom letnjih meseci izvršimo pripremu koja se sastoji u:popravci krova, zidova, podova, prozora, vrata, dotrajale opreme poput pregrada, jasala, pojilica,itd.

Posle toga treba izvršiti izđubravanje i detaljno čišćenje,a na kraju obaviti dezinfekciju svih zidova,podova i opreme.

ovčarnik stajnjak mikroklima staja gde

Pod ovčarnika se obilno zastire slamom u količini od 5 kg po m2, preko koje se kasnije talože ovčiji brabonjci, čime se stvara debeo sloj koji dobro upija mokraću, te u ovčarniku nema vlage.

Pre uzimljavanja ovaca potrebno je obezbediti dovoljne količine svih hraniva,za sve kategorije i faze proizvodnje,uzimajući u obračun dužinu stajskog perioda.

ishrana ovaca u stajskom periodu

Prelaz ovaca sa pašnjačkog na stajski period ishrane

Prelaz ovaca sa pašnjački na stajski način ishrane mora biti postepen iz prostog razloga,što je organizam životinja u pašnom periodu naviknut na svežu biljnu hranu. U novijim stajskim uslovima nova hrana je suva i ima drugačiju fizičku formu, pa je životinji potreban period prilagodjavanja od 7-10 dana.

Priprema se sastoji u tome, da ovce tokom prvih nekoliko dana ujutru dobiju malo sena pa se tek onda izgone na pašnjak. Pred kraj perioda prilagodjavanja, zadnjih par dana seno se daje i posle paše, povećanjem količina iz dana u dan,da bi nakon desetak dana ovo hranivo došlo kao glavno jelo u obroku ovaca,čime se sa pašom prestaje.

Voda za ovce

Ovca obezbedjuje vodu putem hrane koja u sebi sadrži odredjenu količinu vode i putem direktnog uzimanje vode.

Na žedj ili količinu vode koju ovca popije u toku dana,utiču mnogi faktori.Povećanjem suve materije obroka,naručito visoko proteinskih hraniva i soli, po pravilu izaziva povećanu potrebu za vodom. Potrebe za vodom zavise takodje i od temperature vazduha, temperature same pijaće vode ,fiziološkog stanja organizma itd.

Utvrdjeno je da ovce u prvom mesecu bremenitosti trebaju 1.8-2.0 litara vode na 1 kg suve materije, u drugom 2.2-2.6, u trećem 2.8-3.3,u četvrtom 3.4-3.8 i u petom mesecu 4.0-4.4 litara vode.P odmladak ovaca u toku stajskog držanja uzima od 1.5-2.0 litara,a tokom perioda paše 3.0-3.5 litara vode po 1 kg suve materije hrane.

Smatra se da zavisno od pomenutih uslova ovci u toku jednog dana treba obezbediti od 2-5 litara vode za piće. Ovcama treba omogućiti da vodu uzimaju po volji.Ukoliko takvi uslovi ne postoje,onda u toku pašnog perioda treba vršiti napajanje 3 puta na dan, a u toku stajskog perioda 2 puta dnevno.Pri deficitu vode za piće mladi organizam ne napreduju u razvoju, a odrasle životinje ne proizvode u meri koja je sadržana u njihovom genetskom potencijalu. Pored toga nedostatak vode za piće vodi ka opštem slabljenju organizama i otvaranju vrata za pojavu bolesti. Optimalna temperatura vode za ovce je 12-18 stepeni,a takodje mora biti higijenski ispravna,u granicama gde nitrati ne prelaze 40 mg/l,bez nitrita ili samo u tragovima.

Pravilna ishrana ovaca utiče na nivo proizvodnje,ali i na smanjenje utroška hrane po jedinici proizvoda,što u konačnom vodi ka većoj produktivnosti i održivosti. Ovce daju vrlo značajne i kvalitetne proizvode u skromnim uslovima ishrane i gajenja. Njihovo mesto u stočarskoj proizvodnji je uslovljeno time što za ishranu mogu da koriste pašnjake kojim su drugim životinjama nedostupni, kao i hraniva koje druge vrste ne mogu da iskoriste.I pored toga od ukupnih troškova proizvodnje 50-80 % otpada na hranu. Ovce mogu sve svoje potrebe da zadovolje pašom, medjutim u uslovima intenzivne proizvodnje, neophodno je u odredjenom periodu vršiti prihranu koncentrovanim hranivima

.Intenzivna proizvodnja zahteva veoma ozbiljan pristup organizaciji ishrane tokom celog proizvodnog ciklusa. Pri tome ne treba se zadovoljiti samo pažnjom prema plotkinjima,već prema svim kategorijama ovaca.

Samo integralnim pristupom ishrani i nezi ovaca na jednoj farmi ili gazdinstvu,moguće je ostvarivati pozitivne rezultate.Ishranu treba planirati dugoročno i čitavu organizaciju prilagoditi projektovanom sistemu proizvodnje.

Pročitaj i ...

vitamin a tov junadi izbor ishrana teladi stočni kvasac pravilnik podsticaji

Tov junadi izbor najboljih prema rasi, vrsti hraniva

Tov junadi  izbor najboljih – Tokom decenija Srbija nije uspevala da izveze dovoljno junećeg mesa …