Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Ispaša tokom sezone i električni čuvar

Ispaša tokom sezone i električni čuvar

Ispaša tokom sezone je ekonomičan način uzgoja stoke. I zato treba te pašnjake negovati i tokom cele godine, evo i kako. Mineralna đubriva se primenjuju na prirodnim travnjacima u različito vreme vegetacionog perioda. Vreme primene đubriva zavisi od statusa travnjaka, florističkog sastava, ekoloških uslova, načina njegovog iskorišćavanja kao i od vrste đubriva. Sam tip zemljišta i njegova adsorptivna sposobnost u velikoj meri diktiraju kada i kako će se unositi đubrivo. U principu, lako rastvorljiva đubriva se unose predsetveno i tokom vegetacije kao prihrana, a teže rastvorljiva đubriva u predzimskom periodu đubrenja i u rano proleće.

U vlažnim regionima NPK đubriva se unose u dve etape: prve 2/3 od predviđenih količina u proleće, a 1/3 posle prvog otkosa ili posle drugog turnusa ispaše travnjaka. Za naše travnjake u našim ekološkim uslovima najbolje se pokazalo unošenje samo azotnih đubriva u jednom ili dva navrata posle prvog i drugog otkosa, ili posle druge i treće ispaše. Fosforna i kalijumova đubriva treba uglavnom unositi u jesen (septembar – oktobar) ili rano u proleće (februar – mart). Prirodne travnjake treba đubriti svake godine.

Đubrenje travnjaka se vrši organskim i mineralnim đubrivima.

Od organskih se koriste :

  • stajnjak,
  • osoka,
  • kompost i
  • zelenišno đubrivo,

a od mineralnih đubriva

  • NPK đubriva,
  • krečna đubriva i
  • azotna đubriva.

Krečna đubriva se upotrebljavaju radi popravke fizičko-hemijskih i mikrobioloških osobina zemljišta, radi popravke strukture, pH zemljišta, vodnovazdušnog i toplotnog režima. Zemljišta sa niskom pH vrednošću obično oskudevaju u hranjivim elementima, naročito u fosforu, zato se vrši meliorativno đubrenje stajnjakom i krečnjakom.

PSSS Jagodina

dipl. ing. Milanka Miladinović

ISPAŠA tokom sezone i električni čuvar

sistem krava - tel

Da bi se “bezbrižno” mogla čuvati stoka na okupu najefikasniji sistem je električni pastir. Upravo to Vam nudi firma “Clair” – Novi Sad. U njihovoj bogatoj ponudi su aparati koji čuvaju sve vrste domaćih životinja. Jedan od aparata je i Pastir Ranger N60 (230V). Ukupna moguća dužina ograde je 100 KILOMETARA! Napajanje je na napon 220-230V, napona 8.500 volti.

Pogledajte ponudu na www.clair.si i pozovite “CLAIR”- Novi Sad tel: 021/65-199-65 e-mail: clair@eunet.rs

Imanja koja se nalaze na velikoj nadmorskoj visini mogu uzgajati samo prirodne travnjake i travnjake sa detelinsko-travnim smešama. Zato je od posebno velikog značaja pravilno iskorišćavanje prirodnih potencijala trave. Postavlja se pitanje kako to u praksi sprovesti i obezbediti za stado, tokom cele pašne sezone dovoljno mlade i kvalitetne paše, a ujedno za zimski period osigurati dovoljne količine kvalitetnog sena, a imamo u vidu da intenzitet rasta trava nije isti tokom celog letnjeg perioda.

U maju i početkom juna dolazi do „eksplozije“ rasta trava, a u drugoj polovini jula i avgusta, zbog sušnog perioda trave značajano usporavaju rast. Odgovor na postojeće činjenice moguće je rešiti pravilnim organizovanjem i vođenjem paše i košenjem travnjaka. To je moguće organizovanjem paše u sistemu pregona ili organizovanjem paše na pašnjacima sa električnom ogradom.

Organizovanjem ispaše na pregonima moguće je pravilno iskoristiti travnjake pod sledećim uslovima:

  • Tokom maja do sredine juna pašu treba organizovati na jednoj trećini travne površine, koja treba da bude razdeljena na 3-4 pregona primarne veličine broju stada na paši, poštujući normativ da za jednu kravu treba obezbediti 50 kg paše, za junad prosečno 25 kg, za ovcu prosečno 7 kg paše po pašnom danu.
  • U periodu druge polovine juna do druge polovine jula potrebno je pašu organizovati na 6-8 pregona koji čine dve trećine svih pašnih površina.
  • U periodu od druge polovine jula do kraja pašne sezone pašu organizovati na celom imanju. Tokom prvog i drugog pašnog perioda nepašene površine se kose dva puta odnosno jedanput.

Korišćenjem električne ograde lakše je ispoštovati gore navedene principe dobro organizovane paše, sa tim da je pašu potrebno voditi na jednom pregonu koji pomoću pomeranja električne ograde možemo povećavati ili smanjivati. Pri vođenju paše na ovaj način potrebno je svaki drugi dan meriti visinu paše, a ona u proseku treba da je visoka 9-12 cm.

Dipl.ing.stočarstva Zumreta Trtovac

Pročitaj i ...

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza kukuruzna siva divlji sirak kukuruz kvalitet tržište

Koncentrati njihov sastav i vrste

Koncentrati njihov sastav i vrste prema grupama.Smeše koncentrata za goveda (ali ostale vrste životinjâ) možemo podeliti na: kompletne,

Leave a Reply