Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Koncentrati njihov sastav i vrste

Koncentrati njihov sastav i vrste

kukuruz

Koncentrati njihov sastav – Savremeno stočarstvo se zasniva na intenvnom uzgoju i koriste se koncentrati njihov sastav – Koncentrati su hraniva sa visokim sadržajem energije i proteina, kao i niskimm sadržajem vlakana (celuloze). Energija je obično zastupljena u obliku skroba, šećera i drugih, lako dostupnih ugljenih hidrata, masti i ulja.

U koncentrovana hraniva koja se koriste u ishrani kravâ spadaju zrnasta hraniva i sporedni proizvodi prehrambene industrije, a njihovim mešanjem i dodavanjem mineralnih hraniva i različitih drugih dodataka, nastaju industrijski proizvedene smeše koncentrata.

U grupu zrnastih hraniva koja se koriste pri proizvodnji smešâ spadaju žitarice (kukuruz, sirak, ovas, ječam, pšenica i raž), leguminoze (soja, grašak, lupina, stočni bob, kikiriki), kao i druge biljne vrste (suncokret, pamuk, uljana repica i dr.).

Grupi sporednih proizvoda prehrambene industrije pripadaju sporedni proizvodi industrije ulja (uljane sačme i pogače soje, suncokreta i uljane repice), mlinske industrije (mekinje, obično pšenične, ređe drugih žitaricâ), industrije skroba (gluten, najčešće kukuruzni), industrije piva (pivski trop i pivski kvasac) i proizvodi industrije šećera (rezanci šećerne repe: sveži, suvi ili silirani i melasa).

Koncentrati njihov sastav i vrste prema grupama

Hraniva životinjskog porekla (kao sporedni proizvodi prehrambene industrije) su, u većini zemalja sa razvijenim stočarstvom, zabranjena u ishrani preživara zbog mogućnosti prenošenja opasne bolesti „ludih kravâ” ili BSE (Bovine spongiform encephalophaty). Iz istog razloga, zabranjena su i kod nas (Službeni list SR Jugoslavije, 2001). Izuzetak je mleko u prahu koje se koristi pri spremanju zamenâ za mleko za podmladak preživara.

Od mineralnih hraniva, pri spremanju smešâ koncentrata najviše se koriste stočna kreda (kalcijum – karbonat), mono – i dikalcijum – fosfat, a ostala jedinjenja ređe.

POWER MILK /  Sirovinski sastav: vitamini, mikro i makro mineralne materije, antioksidansi i biljni nosač. Očekivani hemijski sastav: magnezijum 6,70%, natrijum 1,27%, kalcijum 11,66%, fosfor 8,81%, vitamin A 900.000,00 IJ/kg, vitamin D3180.000,00IJ/kg, vitamin E IJ/kg 4.000,00, cink (E6) 6.399,91 mg/kg, gvožđe (E1) 833,58 mg/kg, mangan (E5) 5.400,03 mg/kg, bakar (E4) 1.099,95 mg/kg, jod (E2) 60,01mg/kg, selen (E8) 27,00 mg/kg, antioksidansi 3.600,00 mg/kg i arome 300,00 mg/kg. Antioksidansi : BHT i etoksikvin. Sadrži još kobalt (E3).

ISV  Subotica :  Tel/fax: +381 24 410 0027: www.isv.rse-mail: office@isv.rs

Kao dodaci smešama koncentrata koriste se materije sa hranljivim svojstvom (urea, vitamini, mikroelementi, protektirane aminokiseline i masti) i različiti dodaci u cilju preveniranja i optimiziranja fizioloških procesa (puferi i baze, anjonske soli, monensin, kvasci i gljivice, adsorbenti mikotoksina)

Smeše koncentrata za goveda (ali i ostale vrste životinjâ) možemo podeliti na: kompletne, dopunske-­proteinske smeše i predsmeše minerala i vitamina. Smeše koje se proizvode za ishranu kravâ i koje se mogu stavljati u promet prema Pravilniku o kvalitetu i drugim zahtevima za hranu za životinje (Službeni list SRJ, 2000) i Pravilniku o izmenama i dopunama pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za hranu za životinje (Službeni list SRJ, 2001) su:

 1. Potpuna smeša za krave muzare (12 % ukupnih proteina – UP)

2. Potpuna smeša za krave muzare do 20 litara mleka na dan (15 % UP)

3. Potpuna smeša za krave muzare iznad 20 litara mleka na dan (18 % UP)

4. Dopunska smeša za krave muzare (30 % UP) i

5. Potpuna smeša za visoko steone junice i zasušene krave (14 % UP).

Potpune smeše za goveda bi trebalo da svojim sastavom omoguće dopunu osnovnog obroka na bazi kabastih hraniva. Uloga dopunskih smeša je, da svojim hemijskim sastavom, odnosno, visokom koncentracijom proteina, vitamina i minerala, dopune osnovni obrok na bazi kabaste hrane i ugljenohidratnih (najčešće zrnastih) hraniva. Predsmeše (premiksi) služe za proizvodnju potpunih i dopunskih smešâ.

Proizvode se dve vrste predsmeša, kao 1 %-ne i 3%-ne. Prve obezbeđuju neophodne vitamine i mikroelemente, a druge vitamine, mikro i makroelemente u obrocima ili smešama.

Neđeljko Pipović, dipl.ing.

Pročitaj i ...

krpelj vreba piroplazmoza

Krpelj vreba iz trave – prenosi bolest

Krpelj je parazit toplokrvnih životinja, a i čoveka. Sezonska aktivnost počinje im u proleće i traje do kasno u jesen. Treba .

Leave a Reply