Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Dnevne potrebe krava za vodom od 80 – 150 litara

Dnevne potrebe krava za vodom od 80 – 150 litara

Velike su vrućine i zato je potrebno mnogo tečnosti tokom dana za krave – voda i dnevne potrebe krava su ključne za normalno odvijanje fizioloških funkcija organizma. Njen nedostatak može da ugrozi proizvodnju mleka, porast i utiče na celokupno zdravlje.

Zbog toga je za uspešnu proizvodnju mleka neophodno da krava bude obezbeđena dovoljnim količinama vode dobrog kvaliteta.

Kod krava u laktaciji veoma su velike potrebe vode. Ukupne potrebe vode zavise od telesne mase, uzrasta i fiziološkog stanja jedinke, a zatim od visine proizvodnje i sastava mleka, osobenosti korišćenih hraniva (svarljivost, zastupljenost proteina i soli) kao i ambijentalnih uslova.

 U organizmu krave voda se koristi za:

 • obezbeđivanje normalnog metabolizma u buragu
 • protok hrane kroz digestivni trakt,
 • varenje i apsorpciju hranljivih materija,
 • održanje normalne zapremine (gustine) krvi
 • zadovoljenja potreba ćelija u organizmu.

Treba računati da za svaki litar mleka kravi treba 4,5-5 litara vode. U ovaj obračun treba uključiti i vodu koja je zastupljena u hrani. Ako konzumiranje vode odstupa od očekivanog za 15-20% to se mora tretirati kao problem. Potrebe u vodi se povećavaju sa temperaturom vazduha.

Tabela: Dnevne potrebe vode za kravu od 600 kg u zavisnosti od proizvodnje mleka sa 4% mlečne masti i temperature ambijenta.

Temper. ambijentaProizvodnja mleka lit
0       10     20     30
Potreba za vodom lit
10 C 37     47     63     77
15 C46     65     81     97
30 C    62     83     99     113

                                            

Voda dnevne potrebe krava od 80 – 150 litara

Sveža i zdravstveno ispravna voda je uslov razvoja.

Dnevne potrebe vode mogu se izračunati pomoću jednačine:

Voda (L/dan)= 35,2 + 1,58 u SM + 0,90 u M + 0,11 u Na + 2,64 x T,

gde je SM – kg konzumirane suve materije na dan; M – kg mleka koje krava proizvede na dan; Na – g natrijuma koga krava unese na dan; T – prosečna nedeljna temperatura vazduha.

Znaci smanjenog (nedovoljnog) unošenja vode su:

 • čvrst i nedovoljno vlažan izmet (balega),
 • smanjeno lučenje urina,
 • smanjena količina mleka.

Znaci povećanog (preteranog) unošenja vode su:

 • obilno lučenje urina,
 • suviše vlažan izmet (proliv),
 • nadut stomak.

Voda dnevne potrebe krava od 80 – 150 litara

U oba slučaja mora se reagovati što je brže moguće, ustanoviti razlog zbog koga je došlo do poremećaja u konzumiranju vode. Prekid u napajanju vodom se koristi kao tehnološka mera pri zasušivanju krava na kraju laktacije.

Najbolje je da voda bude kravama stalno na raspolaganju (po volji). Smatra se da su potrebe krave za vodom zadovoljene sa 4-6 litara po kg konzumirane suve materije (SM) obroka što kod visokoproizvodnih grla u laktaciji iznosi oko 80-150 L na dan.

Značajno je da voda bude odgovarajućeg kvaliteta. Problemi često nastaju pri korišćenju površinskih voda, ali i bunara. Povećana osetljivost visokoproizvodnih krava nastaje usled toga što su njihove potrebe značajno povećane.

Pored pomenutih preporuka o količini vode za visokoproizvodne krave potrebno je:

 • Obezbediti oko 4l vode na svaki kg proizvedenog mleka ili 4-6l vode po kg konzumirane suve materije (zavisno od temperature vazduha).
 • Analizu kvaliteta vode obavljati najmanje jednom u 6 meseci.
 • Prisustvo azota iz nitrita mora biti ispod 100 mg/kg (veći nivo izaziva trovanje i abortus).
 • Minerali rastvoreni u vodi (salinitet) treba da iznosi do 3.000 mg/kg, a količina sulfata ispod 350 mg/kg.
 • pH pijaće vode treba da bude 5,5-8,3
 • Voda mora biti bez koliformnih bakterija koje su indikator prisustva drugih bakterija opasnih po zdravlje.
 • Svakodnevno čišćenje pojilica.
 • Proveravati prisustvo slobodnog elektriciteta koji takođe utiče na smanjenje uzimanja vode.

Literatura: Ishrana visokomlečnih krava
Pripremio: Aleksandar Repček, dipl. inž.

Pročitaj i ...

ispaša

Ispaša tokom sezone i električni čuvar

Ispaša na obroncima planina i travnjacima u niziji je ekonomični vid tova stoke.