Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » ZRNASTA hrana i njen hemijski sastav

ZRNASTA hrana i njen hemijski sastav

ZRNASTA hrana U ovu grupu spadaju žitarice: kukuruz, sirak, ovas, ječam, pšenica i raž; leguminoze: soja, grašak, lupina, stočni bob, kikiriki kao i druge biljne vrste: suncokret, pamuk, uljana repica i dr. Zrnevlje žitarica može da se koristi u obliku suvog zrna ili kao visoko vlažno silirano zrno. Zrnevlje žitarica predstavlja najvažniji izvor energije pogotovo u obrocima za visokoproizvodne krave.

  Ono se obično ne daje celo već obrađeno, čime se poboljšava stepen njegovog iskorišćenja.Najčešći oblik obrade predstavlja mlevenje, čime se razbija omotač zrna i olakšava delovanje enzima. Grubo prekrupljeno zrnevlje krave najradije jedu. Suviše fino samleveno zrno može da prouzrokuje odre?ene probleme, kao što su: sniženje procenta masti i acidoza.

 Zrno kukuruza je najrasprostranjenije koncentrovano hranivo koje se koristi u ishrani krava kod nas. Ovo hranivo ima visok udeo energije i u tom pogledu je bogatije od bilo kog drugog zrna žitarica. Usled visokog udela skroba potrebno je pažljivo balansirati količinu zrna kukuruza u obroku, kako bi se izbegli problemi u varenju. Proteini kukuruza su teže razgradivi i imaju relativno nepovoljan amino-kiselinski sastav.
Klip kukuruza (zrno i kočanka) je bogat izvor energije u ishrani krava. Iako sadrži oko 10% manje energije nego zrno, veća zastupljenost vlakana ovog hraniva može da bude veoma korisna u nekim obrocima.

Zrno ovsa sadrži oko 15% manje energije ali ima 20-30% proteina više nego zrno kukuruza. Takođe, veći sadržaj vlakana u ovsu može da bude koristan pri formulisanju obroka za krave.

 Zrno ječma je dobar izvor proteina i energije. Ako se ječam više koristi u ishrani krava, potrebno je da se životinjama omogući period adaptacije. Najbolji vid obrade ječma je gnječenje. Ukoliko je zrno ječma finije mleveno, ne treba da bude zastupljeno sa više od 50% u koncentrovanom delu obroka.
Zrno pšenice takođe sadrži dosta energije. Ako se koristi za ishranu krava, ono NE treba da čini više od 50% koncentrovanog dela obroka. Pri njegovom uvođenju u obrok životinje treba da se postepeno prilagođavaju.

 ZRNASTA hrana  

 kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza kukuruzna siva divlji sirak kukuruz kvalitet tržišteSve pomenute žitarice mogu se koristiti i u obliku vlažnog siliranog zrna. Ta praksa ima nekoliko povoljnih strana: žetva vlažnog zrna je 2-3 nedelje ranije, smanjuju se gubici u zrnu u vreme berbe kao i gubici pri čuvanju i rukovanju hranivom, mogu se koristiti uređaji za automatsko hranjenje, nema troškova sušenja zrna, životinje veoma rado konzumiraju vlažno zrno, utrošak energije za mlevenje zrna je manji (Zeremski i sar. 1982). Vlažno zrno kukuruza, celo ili prekrupljeno, može da se silira sa udelom vlage od 25 do 30%.

 Prekrupljeni klip kukuruza silira se sa 28-32% vlage. Procesom mlečno-kiselinskog vrenja stvara se mlečna kiselina koja služi kao konzervans. Ukoliko se zrno ili klip silira u silo-trenčevima i drugim sličnim siloobjektima potrebno je da bude grubo prekrupljeno. Ako se raspolaže objektom koji obezbeđuje hermetičko zatvaranje može se koristiti i celo zrno. Propionska kiselina može da se koristi kao dobar konzervans za vlažno zrno žitarica.

  Zrno soje je veoma dobar izvor proteina i energije u ishrani krava. Zrno ima manji udeo proteina od sačme soje, ali sadrži oko 18% ulja. Dnevna količina koja se kravama preporučuje je do 2,5 kg ili do 20% u smeši koncentrata. Krave treba postepeno prilagoditi na ishranu zrnom soje, kako bi se izbegla pojava proliva ili pada u konzumiranju.

Zrnasta hrana –  Sirovo zrno soje pored tripsin inhibitora sadrži I enzim ureazu koji omogućuje razlaganje uree pri čemu se stvara amonijak. Zbog toga, kada je ono zastupljeno u obroku, ne treba koristiti ureu kao dopunski izvor azota. Ovaj problem ne postoji kod korišćenja termićki obrađenog zrna soje I sačme ili pogače koje su takođe termički obrađene.

Termičkim tretmanom se inaktivira tripsin inhibitor i ureaza. Termičkom obradom zrna soje ( iako ona u ishrani krava nije neophodna ) poboljšava se konzumiranje i iskorišćavanje zrna, a ujedno povećava udeo nerazgradivih proteina soje što je prednost sa aspekta normiranja ove frakcije proteina u obrocima visokoproizvodnih krava (Nešić i sar. 2001).

 Zrno suncokreta može da predstavlja veoma dobar izvor proteina, energije (ulja) i vlakana u ishrani krava. Ono je vrlo ukusno i krave ga rado jedu. Može se uključiti do 15% u smeši koncentrata.

PSSS  UŽICE                  Nebojša  Đurić,  dip.ing

foto pixabay.com

 ZRNASTA hrana  

Pročitaj i ...

masti u mleku uticaj hrane

Uticaj hrane na ukus i miris mleka

Neprijatan ukus mleku daju neke uljarice - uljana repica, zatim i lišće i glava šećerne repe, stočni kelj.

Leave a Reply