Najnovije vesti
Početna » konkursi » Silosi, podna skladišta i hladnjače uz kamatu 1% – APV

Silosi, podna skladišta i hladnjače uz kamatu 1% – APV

Silosi, podna skladišta i hladnjače koji će Vam čuvati proizvode i omogućiti prodaju kada je cana na tržištu najpovoljnija za vas. Sve to možete ostvariti na Konkursu Fonda za poljoprivredu AP Vojvodine.

KONKURS za dodelu kredita za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2021. godini

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

– maksimalan iznos kredita 40.000 evra, – minimalni iznos kredita 10.000 evra,

– grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata

– rok otplate 36 meseci,

– otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata). Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču koju bude odabrao učesnik konkursa. Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2021. godini; Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:

1. Predračun predmeta investiranja. Za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju građevinskih objekata, predračun ukupne investicije sa specifikacijom radova. Predračuni učesnika konkursa moraju isključivo biti od dobavljača čija je pretežna delatnost proizvodnja ili prodaja opreme za skladišta ili hladnjača. (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);

2. original lista nepokretnosti za poljoprivredno zemljište bez tereta i ograničenja za predmet hipoteke ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva, na koje se može staviti založno pravo- izvršna vansudska hipoteka prvog reda u korist Fonda u jedan i po većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita. (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku), ili hipoteka prvog reda na stambenoj ili poslovnoj uknjiženoj nepokretnosti koja predstavlja samostalni objekat ili poseban deo uknjiženog objekta u skladu sa procedurama Fonda, čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 200%,sa obavezom upisa na svim suvlasničkim udelima kada postoji više vlasnika nepokretnosti. Kada je predmet hipoteke samostalni objekat hipoteka se upisuje na celoj parceli (obavezno izvršena konverzija prava korišćenja) kao i na ostalim objektima koji se nalaze na parceli, sve u skladu sa procedurama Fonda. U slučaju odobravanja kredita obezbeđenog stambenom ili poslovnom nepokretnošću, potrebno je dostavitu i Polisu osiguranja nepokretnosti koja je predmet hipoteke vinkuliranu u korist Fonda. Ukoliko je iznos na predračunu veći od milion dinara, neophodno je dostaviti procenu tržišne vrednosti predložene hipoteke izdatu od strane licenciranog procenitelja ovlašćene struke, ne stariju od 90 dana. Procena poljoprivrednog zemljišta ne obuhvata vrednost zasada. Fond zadržava pravo da od drugog ovlašćenog procenitelja zatraži dodatnu procenu nepokretnosti koja je predmet hipoteke. Fond zadržava pravo, da ukoliko po proceni ovlašćenog procenitelja vrednost poljoprivrednog zemljišta premašuje iznos od 10.000 EUR po hektaru, isto vrednuje sa 10.000 EUR po hektaru, u suprotnom dužan je da zatraži dodatnu procenu od još jednog ovlašćenog procenitelja. Dodatna procena će se izvršiti o trošku podnosioca zahteva.

3. ukoliko je predmet obezbeđenja bankarska garancija potrebno je dostaviti pismo o namerama izdavanja garancije;

4 kod izgradnje objekata namenjenih skladištenju žitarica, voća i povrća građevinska dozvola izdata od strane nadležnog organa uprave;

5 original Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor,(podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva strana Izvoda kao i ostale strane izvodasa podacima o površinama, ne starije od 30 dana)

6 Potvrda poslovne banke o prometu na računu gazdinstva za prethodnu i tekuću godinu

7 dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „VODE VOJVODINE”) ne starije od 30 dana;(za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

8 fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

Silosi, podna skladišta i hladnjače

Fond zadržava pravo da izvrši procenu finansijskog stanja i kreditne sposobnosti podnosioca zahteva u skladu sa svojim internim aktima, kao i da pored navedene dokumentacije, zatraži i dodatnu dokumentaciju ukoliko se za istom ukaže potreba.

Podnosilac prijave – na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkurs – treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkom 6 pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Fond , po službenoj dužnosti.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču koju bude odabrao učesnik konkursa; Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima. Krediti će se odobravati po pristiglim prijavama sve do utroška sredstava planiranih konkursom.

Realizacija kredita vršiće se u skladu sa prilivom sredstava na račun Fonda.

Konkurs je otvoren od 11. septembra 2021. godine do kraja tekuće godine ili do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti poštom ili lično na adresu: Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede 21000 Novi Sad Bulevar Mihajla Pupina 6 sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Silosi podna skladišta hladnjače

Pročitaj i ...

parapodzoli obrada zemljišta aeracija njiva kalcijum obrada njiva vrste zemljišta obrada tla sistematska kontrola plodnost zemljišta kalcijum u

Vrste zemljišta, njihov uticaj na rezultate uzgoja

Vrste zemljišta. Struktura agregata određuje osobne zemljišta.