Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Jesenje đubrenje voćnjaka i vinograda

Jesenje đubrenje voćnjaka i vinograda

Jesenje đubrenje – Stručna preporuka popravke fizičko – hemijskih osobina zemljišta nemoguća je bez rezultata analize koja daje precizne podatke o sadržaju organske materije, azota, fosfora i kalijuma, kao i pH vrednost zemljišta. S obzirom da se u periodu novembar – mart primenjuje redovna agrotehnička mera đubrenja zasada, preporuka je uraditi agrohemijsku analizu zemljišta najkasnije do kraja godine kako bi se mogla izneti što preciznija preporuka za ishranu voćaka od strane odgovornog tehnologa. Ovo tim pre što većina naših parcela pripada kategoriji onih sa niskom plodnošću. Naime, na osnovu sadržaja hraniva parcele se mogu razvrstati na:

  • Parcele niske plodnosti (2% humusa, 5 mg P2O5, 8 mg K2O)
  • Parcele srednje plodnosti (4% humusa, 15 mg P2O5, 25 mg K2O);
  • Parcele visoke plodnosti (sve vrednosti veće od prethodnih).

Za povećanje sadržaja humusa za 1% u zemljištu do d=40 cm treba jesenjom obradom uneti u zemljište jednokratno 50 t/ha stajnjaka (dobro zgorelog, goveđeg). S obzirom da je vrednost mineralnog i organskog đubriva neophodnog za redovno i obilno plodonošenje po hektaru zasada oko 15 – 25% udela ukupnih troškova za zasad u toku proizvodne godine, bespotrebna je bilo kakva rasprava o neophodnosti analize koja se po pravilu radi na svake 3 godine, ili u slučaju subvencionisanja od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine RS – na svakih 5 godina.

Jesenje đubrenje podrazumeva unošenje organskih, kalcijumovih, fosfornih i kalijumovih đubriva obradom u zemljište, kako bi oni što pre bili stavljeni na raspolaganje korenu voćaka i vinove loze. Ovde se moramo pridržavati određenih pravila:

Jesenje đubrenje voćnjaka i vinograda

Unošenje organskih đubriva (humifikacija) vrši se po principu da za povećanje sadržaja humusa za 1% u zemljištu do d=40 cm treba jesenjom obradom uneti u zemljište jednokratno 50 t/ha stajnjaka (dobro zgorelog, goveđeg). Ovo unošenje se može izvršiti i višekratno (u toku 2-3 godine) sa 2-3 puta manjim količinama stajnjaka. Takođe, 2/3 ovih količina se zaoravaju na d=40-50 cm a 1/3 do d= 20-25 cm (kod kultura sa dubljim korenom), ili se posle dubljeg oranja stajnjak rasturi po površini i istanjira (kod kultura sa plićim korenom).

Nivo lako pristupačnog fosfora u zemljištu do d=40 cm može se u toku jedne godine povećati samo za 1-2 mg/100 g vazdušno suvog zemljišnog uzorka i to tako što se jesenjim đubrenjem unosi 60-120 kg/ha čistog hraniva fosfora.

Nivo lako pristupačnog kalijuma u zemljištu do d=40 cm može se u toku jedne godine povećati samo za 2-4 mg/100 g vazdušno suvog zemljišnog uzorka i to tako što se jesenjim đubrenjem unosi 120-240 kg/ha čistog hraniva fosfora.

Popravka pH vrednosti kiselih zemljišta (kalcifikacija) putem unošenja kreča (đubriva poput mlevenog kalcijum-karbonata tj. KALKA, dolomita ili saturacionog mulja) takođe se vrši jesenjom obradom. Princip unošenja je kao i kod stajnjaka (2/3 i 1/3 količine po različitoj dubini), s tim što se krečna đubriva unose u zemljište istovremeno kad i organska đubriva.

Mr Dejan Marinković

 

Pročitaj i ...

novosadski salon festival srpskih prokupac vinarija kovačević vino je kvalitet kalemova

Vinova loza i kvalitet kalemova odlučuje uspeh u berbi

Kvalitet loznih kalemova odrediće uspeh u berbi. Sada je vreme da se dogovorite sa rasadničarima o sortimentu.