Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Pirsova bolest – Xylella fastidiosa na vinovoj lozi

Pirsova bolest – Xylella fastidiosa na vinovoj lozi

Pirsova bolest – Epidemiologija: Xylella fastidiosa se održava i širi insektima vektorima i zaraženim biljnim materijalom. U biljci se nalazi u ksilemu, odakle je ishranom usvajaju vektori i prenose na zdrave biljke. S obzirom na prisustvo brojnih osetljivih domaćina, unos ovog patogena na evropski kontinent imao bi nesagledive posledice. Mogući putevi unosa patogena su zaraženim sadnim materijalom ili vektorima prisutnim na biljnim organima i plodovima koji dolaze iz zaraženog područja.

Od 2013. potvrđeno je prisustvo u maslini, bademu i oleanderu u južnoj Italiji, a 2014. i u Španiji

Pirsova bolest vinove loze na biljnim organima i plodovima koji dolaze iz zaraženog područja. Bakterija se ne prenosi putem embriona na sledeću generaciju insekata. Distribucija patogena limitirana je uticajem klimatskih faktora kako na samog patogena tako i na insekte vektore.

Mere zaštite: za područja gde patogen nije do sada registrovan to su svakako karantinske mere zaštite, ograničenje uvoza sadnog materijala iz područja gde je patogen prisutan, kontrola biljnog materijala na (Xylella fastidiosa) prisustvo patogena i insekata vektora, dvogodišnji nadzor i pregled uveženog materijala svih vrsta registrovanih biljaka domaćina koje dolaze sa rizičnog područja.

Na teritoriji gde je utvrđeno prisustvo patogena gaje se manje osetljive selekcije Vitis rotundifolia, koristite se klopke za vektore, uklanjaju se izvori infekcije.

Pirsova bolest – Xylella fastidiosa na vinovoj lozi

Karantinski status:A1

lista EPPO: A1 lista

Domaćini: glavni domaćin je vinova loza (Vitis vinifera) ali takođe i američke vrste Vlabrusca ii V. iparia. Badem (Prunus dulcis ) i lucerka (Medicago sativa), kao i brojne vrste divljih trava, žbunja i koji parazitira vinovu lozu, bez ispoljavanja karakterističnih simptoma.

Postoje patogeni varijeteti navedene bakterije čiji su glavni domaćini breskva i citrusi, ali takođe i brojne druge vrste gajenih,ukrasnih i korovskih biljaka (šljiva, kajsija, dud hrast platan sirak itd )

 Pirsova bolest na vinovoj lozi

Vektori: najčešće pominjani vektori su insekti koji se hrane sisanjem sokova iz ksilema Cicadellidae i Cercopidae, i to vrste Carneocephala fulgida.

Simptomi na vinovoj lozi: rani simptomi primarne Draeculacephala minerva

Rasprostranjenost: američki kontinent infekcije su iznenadno izumiranje dela lisne površine praćeno promenom boje zahvaćenog tkiva u mrku i okolnog tkiva u žutu ili crvenu. Vremenom, ceo list se osuši i opadne, ostavljajući peteljku pričvršćenu za lastar. Usled neravnomernog sazrevanja i radrvenjavanja na zaraženim lastarima se uočavaju zone mrkog i zelenog tkiva. Naredne sezone iz zaraženog čokota razvijaju se slabi i hlorotični  lastari. Opšte slabljenje dovodi do izumiranja zaraženih biljaka u potpunosti.

Autori: A. Obradović, V. Gavrilović, S. Milijašević, E. Rekanović

pb pixabay.com

Pirsova bolest

Pročitaj i ...

produktivnost čokota prerada grožđa bor pozitivni

Produktivnost čokota i visina prinosa grožđa

Produktivnost čokota se iskazuje zbirom mase lastara i mase grožđa. Na ispoljavanje produktivnosti čokota uticaj imaju …