Najnovije vesti
Početna » Vinogradarstvo » Rezidba vinove loze – rodnost i broj okaca

Rezidba vinove loze – rodnost i broj okaca

Pripreme za proleće mogu početi, rezidba vinove loze će uskoro biti na redu. Produktivnost čokota se iskazuje zbirom mase lastara i mase grožđa. Na ispoljavanje produktivnosti čokota uticaj imaju dva činioca:

  • rezidba i
  • visina prinosa grožđa.

Zadatak rezidbe jeste da usaglasi ova dva uticaja kako bi imali optimalnu produktivnost čokota, samim tim iskoristili potencijal određene sorte uz postizanje maksimalnog prinosa bez gubitka u kvalitetu i bez umanjenja vegetativnog potencijala čokota.

Opterećenju čokota rodnim okcima (pri zimskoj rezidbi) treba posvetiti posebnu pažnju, obzirom da svako naknadno angažovanje radne snage radi regulisanja i korekcije rodnosti u toku vegetacije dodatno ekonomski opterećuje proizvodnju. Pravilno opterećenje uslovljeno je vegetativnim potencijalom čokota, karakteristikama sorte, agrotehničkim uslovima gajenja i naravno kvalitetom prinosa. Ukoliko rezidbom ostavimo veći broj okaca, čokot će biti opterećen velikim prinosom grožđa što dovodi do pada kvaliteta grožđa a potom i iscrpljivanja čokota. Suprotno tome, ako se čokot nedovoljno optereti rodnim okcima posledica je povećana bujnost (pojava većeg broja jalovaka, lastari su deblji i slabo sazrevaju što povećava njihovu osetljivost na mrazeve, intenzivna pojava zaperaka …). Naravno, utvrđeni broj okaca koji se rezidbom ostavlja treba biti pravilno raspoređen na rodne elemente čokota (kondire i lukove).

Zato za planiranje prinosa treba za svaku sortu u obzir uzeti sledeće elemente:

  • planirani prinos po čokotu tj. po jedinici površine
  • broj čokota po jedinici površine (ha)
  • prosečan broj grozdova po okcu (koeficijent rodnosti okaca)
  • koeficijent korekcije (varira u zavisnosti od ekoloških uslova)

Obično u našim umereno-kontinentalnim uslovima ovaj koeficijenat korekcije varira 10-30% od obračunatog broja okaca kod stonih sorata i 10-20% kod vinskih sorata.

Prinos po čokotu se obračunava tako što se željeni prinos sorte po jedinici površine (ha) podeli sa brojem rodnih čokota, tj. formule:

Q = 10000 / (a x b) – Bpm

gde je:

Q – efektivan broj rodnih čokota po jedinici površine (po 1 ha)
a – razmak između čokota u redu (u metrima)
b – međuredni razmak u vinogradu (u metrima)
Bpm je % prorešenosti zasada (broj praznih mesta u vinogradu)

Zatim:

Pg = R / Q

gde je:

Pg je planirani prinos grožđa po lokotu (u kg)
R je planirani prinos grožđa po hektaru (u kg)
Q je broj rodnih lokota po hektaru

Rezidba vinove loze

Nakon toga treba odrediti broj okaca po čokotu koja če se ostaviti rezidbom, korišćenjem formule:

N = Pg / (Kr x Mg) + O%

gde je:

N je broj okaca koja rezidbom treba ostaviti po čokotu
Pg je planirani prinos po čokotu (u gramima)
Kr je koeficijent rodnosti okaca za sortu
Mg je prosečna masa grozda (u gramima)
O% je koeficijent korekcije (koji obuhvata % nekrenulih okaca tj. izmrzlih okaca, mehanički oštećenih i sl.).

Ako kao primer uzmemo sortu Kaberne sovinjon u zasadu sa planiranim prinosom grožđa po čokotu 2,5 kg

Broj okaca koje treba ostaviti rezidbom po čokotu:

Pg= 2500g ; Kr= 1.3 ; Mg= 110g ; O%= 10%
N = Pg / (Kr x Mg) + O%N = 2500 / (1.3 x 110) + 10%
N = 2500 / 143 + 10% N = 17,48 + 10% = 18 + 2 = 20 okaca

Pošto Kaberne sovinjon zahteva mešovitu rezidbu, ovaj broj okaca rasporediti na odgovarajući broj lukova i kratkih kondira.

Dejan Stefanović, dipl.ing.polj

Pročitaj i ...

ledeno vino

Ledeno vino za trenutke sreće

Ledeno vino je izuzetno vino od smrznutih bobica grožđa koje se bere tek u novembru.