Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Popravite zemljište da bogato uzvrati rodom

Popravite zemljište da bogato uzvrati rodom

Popravite zemljište – Zemljišta u prirodi nastaju delovanjem pedogenetskih faktora koji predodređuju pravac i intenzitet pedogenetskih procesa, a kao rezultat obrazuju se više ili manje plodna zemljišta. Zemljišni pokrivač Srbije se karakteriše velikim brojem sistematskih jedinica, koje su nastale kao posledica raznolikosti uslova postanka i razvoja zemljišta. Na genezu i evoluciju zemljišta Srbije presudan uticaj imali su geomorfološka građa terena – reljef i njegov promenljiv petrografski sastav. S obzirom na značaj zemljišta kao faktora poljoprivredne proizvodnje nužno je dati opis osnovnih svojstava zemljišta koja su zastupljena na teritoriji zaječarskog okruga.

 • Smonica
 • Erodirana smonica i smonica oštećena SO2 gasom
 • Smonica u opodzoljavanju
 • Pseudoglej
 • Gajnjača
 • Rendzina
 • Rankeri
 • Rudo zemljište na krečnjaku
 • Aluvijalna zemljišta
 • Deluvijalna zemljišta
 • Sivosmeđa duboka zemljišta
 • Sivosmeđa zemljišta u opodzoljavanju
 • Ritska crnica
 • Skeletna i skeletoidna zemljišta

Popravite zemljište da bogato uzvrati rodom

Smonice predstavljaju najrasprostranjeniji tip zemljišta ovog područja i od ostalih pomenutih tipova zemljišta ima najveći ekonomski značaj za našu zemlju kao i černozem. Reljefski smonice zauzimaju tipične poljoprivredne terene: platoe, blagonagnute rečne terase, blago talasaste terene i niske brežuljke. Tipične smonice se nalaze na platoima i blagim kosinama, dok se erodirane nalaze na nagnutim padinamai vrhovima brežuljaka gde je proces erozije jače mogao i da deluje.

Ovu klasu zemljišta karakteriše kontinuirano razvijen morfološki uočljiv humusni horizont. Obrazuje se na jako glinovitim supstratima u kojima dominira montmorilonitska glina. Ovaj tip zemljišta ima tamno braon boju, a ime je u narodu dobio po karakterističnoj lepljivosti. Smonice su duboka zemljišta. Debljina njihovog humusno-akumulativnog horizonta (Ah) iznosi 50-100 cm i više, dok C horizont kao sediment može biti debeo i nekoliko metara. Smonice imaju u sebi visok sadržaj gline koja bubri i čini da je ovo zemljište u vlažnom stanju veoma lepljivo i plastično, a u suvom stanju liči na otvrdlu i ispucalu površinu.

Ekološko – proizvodne osobine smonica u velikoj meri zavise od klimatskih uslova. U rejonima sa preterano sušnim periodima biljke na smonicama pate ne samo od nedostatka vode već i neposredno stradaju zbog kidanja korenja koje se javlja kao posledica centrifugalne sile koja nastaje u procesu sušenja i pucanja smonice – pedoturbacija. Druga loša osobina smonice se ispoljava u periodu povećane vlažnosti. Tada se u njoj stvaraju anaerobni uslovi i mogućnost za pojačanu eroziju.

Kako iskoristiti smonicu?

Ravnomerno vlaženje smonice pruža najbolje uslove za iskorišćavanje njenog velikog proizvodnog potencijala. Hemijska reakcija smonice iznosi od 6,5 do 8,0 pH. Sadržaj humusa u njima se kreće u granicama od 3-5 %, a pod prirodnom vegetacijom od 7 do 8 %. Ukupnog azota u smonicama ima obično više od 2%. Smonice su srednje obezbeđene sa fosforom i kalijumom i povoljno reaguju na unošenje mineralnih đubriva. Na smonicama se najčešće uzgajaju žitarice i industrijsko bilje, koje u uslovima kontrolisanog navodnjavanja i fertilizacije daju optimalne proizvodne rezultate. Prema bonitetnoj vrednosti smonice spadaju u II, III, IV, i V klasu poljoprivrednog zemljišta.

Aluvijalna zemljišta najčešće se prostiru u dolini reka, iako po rasprostranjenosti ne dolazi odmah posle smonice ovaj tip zemljišta ima veliki značaj za korišćenje zemljišta u uslovima navodnjavanja. Mehanički sastav aluvijalnih zemljišta veoma je neujednačen, ali u većini slučajeva u gornjem aktivnom horizontu preovlađuje laka odnosno peskovita ilovača. Obično je smeđe i sivo-smeđe boje. Prisustvo karbonata je zapaženo na celom aluvijalnom području sa manjim izuzetkom. Fizičke osobine aluvijuma su različite i jako neujednačene. Mada dobar deo prostranstva zauzimaju zemljišta kod kojih se već od površine smenjuju slojevi peskovite ilovače sa slojevima peskuše i šljunka, ipak se u većini slučajeva od površine javlja finije prerađen materijal koji je po sastavu ilovača.

Kod ilovastih aluvijuma sadržaj ukupne gline u površinskim slojevima kreće se u granicama od 50-60 %. Većina zemljišta po sastavu su ipak peskovite ilovače sa sadržajem gline ispod 50%. Timočki aluvijum je većinom karbonatan što je u vezi sa sastavom materijala koji se taloži, a koji voda donosi sa krečnjačkih terena. Sadržaj humusa je dosta kolebljiv i kreće se od 2,55-4,41%. Aluvijalna zemljišta u poljoprivrednom iskorišćavanju služe gotovo isključivo za ratarsku i povrtarsku proizvodnju i vrlo su plodna. Veoma su pogodna za navodnjavanje pa se takvim korišćenjem mogu postići visoki prinosi gajenih kultura.

Ostali tipovi zemljišta nemaju toliki ekonomski značaj jer po površinama koje zauzimaju nisu važan činilac poljoprivredne proizvodnje ovog regiona.

Valentina Aleksić

Pročitaj i ...

zdravlje iz prirode biljke indikatori

Biljke indikatori – pomoć kod različitih vrsta tla

Kopriva i mišjakinja ukazuju da je tle bogato humusom, ali podbel, vres "kažu" da je tle kisele pH reakcije.

Leave a Reply