Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Prinos kukuruza manji na kiselim zemljištima

Prinos kukuruza manji na kiselim zemljištima

Prinos kukuruza je manji na kiselim zemljištima jer slaba pokretljivost mineralnih materija uslovljava slabiji rast i razvoj biljke. Potrebna je kalcifikacija zemljišta.

Autor teksta Vuksanović Ljiljana

Kukuruz se kod nas gaji na velikim površinama a često i na manje povoljnim tipovima zemljišta, na primer kiselim. Mnoga istraživanja su pokazala da je kukuruz tolerantniji prema kiselosti zemljišta u odnosu na većinu ratarskih biljaka ipak stepen tolerancije zavisi od hibrida, koncentracije vodonikovih i aluminijumovih jona kao i fizičko-hemijskih osobina zemljišta. Visoka koncentracija vodonikovih jona u zemljišnom rastvoru ima za posledicu pojačanu pokretljivost Al, Mn, a često i Fe.

Porast biljaka gajenih na zemljištima kisele reakcije je redukovan, kao posledica je redukcija korenovog sistema i pojave širokog spektra simptoma povezanih s nedostatkom hraniva. Konačan rezultat je smanjenje prinosa. Kod žitarica je uočen različit stepen tolerancije prema Al, pri čemu je raž najtolerantnija a osetljivost raste od ovsa ka tritikaleu, pšenici i ječmu. Iako kukuruz spada u grupu žitarica koje imaju visok stepen tolerancije prema toksičnom delovanju Al, gajenjem na kiselim zemljištima može doći do redukcije prinosa i preko 50%.

Prinos kukuruza je manji na kiselim zemljištima

Primenom mera popravke zemljišta (kalcifikacija, humizacija, fosfatizacija, primena mikroelemenata)biljne vaši kukuruz stoji gajenjem tolerantnih hibrida mogu se umanjiti štetne posledice kisele reakcije zemljišta na proizvodnju kukuruza. Zemljišta sa pH ispod 5 nepovoljna su za gajenje kukuruza bez prethodnih mera popravke. Taj negativan uticaj odražava se na rast, razviće a samim tim i na prinos.

Pročitajte i: Skupi kukuruz će se sejati

Dostupnost pojedinih elemenata mineralne ishrane veoma često je ograničena pH vrednošću zemljišta. Može se dogoditi da nekog elementa u zemljištu ima dovoljno ali da usled niske pH vrednosti nije dostupan biljkama. Najčešće je usporen početni porast što se u kasnijim fenofazama nepovoljno odražava na generativni razvoj biljaka kukuruza.

Neutralisanje kisele reakcije zemljišta unošenjem kreča-kalcifikacija zemljišta – mera je koja se redovno preporučuje za popravljanje kiselih zemljišta. Unošenjem krečnih materijala, osim što se smanjuje kiselost, obezbeđuje se Ca, povećava sadržaj lako pristupačnog P, pospešuje se mineralizacija organskih i žetvenih ostataka, smanjuje sadržaj toksičnih materija u zemljištu.

Za kalcifikaciju se mogu koristiti fino samleven kalcijum-karbonat, laporac, pečeni kreč, gašeni kreč, saturacioni mulj i dr. Osim vrste krečnog materijala veoma su važne i njegove fizičke osobine – veličina čestice koje u značajnom stepenu određuju brzinu aktivacije. Dobra usitnjenost omogućava bolje rastvaranje i time je bolji efekat kalcifikacije. Poželjno je da se posle kalcifikacije izvede i humizacija kojom se nadoknađuje deficit organske materije, olakšava obrada zemljišta, povećava propustljivost za vodu i vazduh i smanjuje otpor rastu korena.

Pročitaj i ...

zakon o predžetvenom faze razvoja pšenice elementi za

Urea ili AN ovoga proleća za pšenicu?

Urea ili AN ovoga proleća za "gladnu" pšenicu ? Vreme prihrane je stiglo i treba pomoći pšenici da snažno krene u rast i razvoj