Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » ULJANA repica gajenje – dobra setva uslov dobiti

ULJANA repica gajenje – dobra setva uslov dobiti

ULJANA repica gajenje –  Za uspešno gajenje uljane repice potrebno je poznavati pre svega klimatsko – edafske faktore područja kako bi se primenile odgovarajuće agrotehničke mere u cilju što boljeg iskorišćavanja potencijala za prinos semena i sadržaj ulja u semenu.

Plodored: Uljana repica se mora gajiti u plodoredu. U slučaju gajenja u monokulturi postoji opasnost od pojave insekata i bolesti. Ne treba je gajiti ni iza gorušice, suncokreta, soje, graška, mahunarki i deteline jer je podložna bolestima i insektima koji prezimljavaju u ostacima tih kultura. Najbolji predusevi za uljanu repicu su oni koji ostavljaju dosta vremena za kvalitetnu pripremu zemljišta. S obzirom da se uljana repica seje rano s jeseni izbor preduseva nije veliki. Najbolji predusevi su rani krompir i rano povrće,i strna žita.

ULJANA repica gajenje – dobra  setva uslov dobiti

.Osnovna obrada: Od vremena i načina izvođenja osnovne obrade u velikoj meri zavisi prinos semena. Osnovna obrada zemljišta za uljanu repicu obavlja se na dubini od 20 – 30 cm, u zavisnosti od tipa zemljišta. Uljana repica je veoma osetljiva na plitko obrađeno zemljište jer ima vretenast nerazgranat koren koji duboko prodire u zemljište, a ne formira adventivne korenove. Duboko oranje treba izvršiti najkasnije tri nedelje pre setve da bi se zemljište sleglo.. Nakon oranja obavezno treba zatvoriti brazde i poravnati površinu jer se time olakšava predsetvena priprema.

Predsetvena priprema: Predsetvena priprema bi trebalo da omogući dobijanje setvenog sloja mrvičaste strukture kao i uništitavanje izniklih korovskih biljaka i klijalih semena korova. Treba iz-begavati setvu u sveže poorano zemljište. Setva u takvo zemljište je otežana i nekvalitetna pa su nicanje i raspored biljaka u redu neujednačeni.

Đubrenje: Blagovremena, primena mineralnih đubriva je osnovni preduslov za postizanje visokih i sta-bilnih prinosa. Ukupne potrebe uljane repice, u toku vegetacije, za pojedinim hranivima za prinos od 3000kg/ha su: azot (N) 210 kg, fosfor (P2O5) 75 kg, kalijuma (K2O) 300 kg. To znači da za svakih 100 kg semena repici treba obezbediti 7 kg azota, 2,5 kg fosfora i 10 kg kalijuma. Ukupnu količinu fosfora i kalijuma treba unetii pre osnovne obrade zemljišta.. Od ukupne planirane količine azota 1/3 treba uneti u zemljište predsetveno, a 2/3 u vreme prolećnog porasta (krajem februara – prihranjivanje). Primena prevelike količine azota u jesen utiče na prebujan rast pa se biljke slabije ”kale” (pripremaju za zimu). Potrebe uljane repice za azotom, u prolećnom periodu, su najveće i iznose oko 100 kg/ha.

Setva: Za setvu se mora upotrebiti kvalitetno seme. Optimalni rok setve u našim uslovima je 1. do 20. septembar. Vremenom setve se podešava stepen razvijenosti biljke u kojem će najbolje prezimeti. Na prinos semena se nepovoljno odražava i prerana i prekasna setva.

Kod prerane setve razvije se u toku jeseni prebujan usev kod kojeg se izduži epikotil stabljike i takve biljke su neotporne na zimske nedaće. Međutim, još negativniji uticaj ima prekasna setva. Tada biljke ulaze u zimu nedovoljno razvijene, s malo rezervnih materija u stabljici i korenu pa lakše izmrzavaju, sporije se regenerišu u proleće, kasne u porastu, a što se sve odražava na smanjenje prinosa.

Repica se seje u redove sa međurednim razmakom 20-30 cm. Značajnu ulogu u postizanju prinosa kod uljane repice ima i sklop biljaka. Kod retkog sklopu biljke su sklone jačem grananju što donekle zamenjuje nedostatak biljaka, dok kod preguste setve dolazi do izduživanja stabljika i takve biljke su sklone poleganju, ali ih je lakše kombajnirati nego razgranate u retkom sklopu. Za optimalan sklop neophodno je da se za svaku sortu odredi potrebna količina semena za setvu. primenom sledeće formule:

Ks= Bb x M x 100 / K x %

Ks = količina semena, Bb = broj biljaka na m2, M = masa 1000 semena u g., K = klijavost, %= čistoća

 

Potrebna količina semena, zavisno od sorte, kreće se od 2,5 – 3,5 kg/ha i treba da obezbedi 60 do 65 biljaka na m2 posle nicanja ili 50-55 biljaka na m2 u žetvi. S obzirom da je seme uljane repice veoma sitno dubina setve kreće se 1,5-2,5 cm.

Kod izbora sorte posebnu pažnju treba posvetiti sortama dupli nulaši ”00”, jer su se u praksi pokazale kao najprinosnije sorte.

Jorgovanka Vlajkovac, dipl. ing.

PSSS Požarevac

foto dekalb.rs

Uljana repica gajenje

Pročitaj i ...

pšenica napad suzbijanje korova rok setve

Mraz na njivi pšenica bez zaštite snežnog pokrivača

Pšenica pod snegom može mirno da "spava" ali bez snega, uz mraz od više dana stvara brigu poljoprivrednicima