Najnovije vesti
Početna » ORGANSKA » Organska farma – proizvodnja mesa za tržište

Organska farma – proizvodnja mesa za tržište

 Organska farma – Može li organski uzgoj životinja radi mesa biti isplativ? Kod nas su još uvek retki pokušaji takvog načina uzgoja. Osnovni cilj organskog gazdinstva je samoodrživost što se ostvaruje raznovrsnom proizvodnjom. Od posebnog je značaja da se uravnoteži odnos biljne i stočarske proizvodnje. To znači, da se iz organske proizvodnje obezbedi dovoljno hrane za ishranu domaćih životinja, odnosno da se gajenjem životinja obezbedi organsko đubrivo.

Odgoj životinja se može obavljati samo u organskim proizvodnim jedinicama koje imaju sopstvene zemljišne parcele za proizvodnju hrane za životinje. U organskoj proizvodnji životinje se drže slobodno, nikako u vezanom sistemu. Vezivanje može biti samo u vanrednim situacijama (bolest, radi poboljšanja sigurnosti i dobrobiti životinja i sl.). U slučaju postojanja i konvencionalne proizvodnje, organska i konvencionalna proizvodnja moraju biti jasno fizički i operativno odvojeni.

Organska farma – Odgoj životinja u organskoj poljoprivredi vrši se u prostranim objektima koji obezbeđuju dovoljno svežeg vazduha i prirodne svetlosti, dovoljno prostora za kretanje, odmaranje, hranjenje, napajanje, uz obavezan ispust. Unutrašnji prostor objekta, oprema i alatke moraju biti očišćeni i dezinfikovani, radi sprečavanja pojave zaraznih bolesti. Pod mora bit gladak ali ne i klizav. Najmanje polovina ukupne površine poda mora biti puni pod, koji nije od poprečnih greda ili rešetkast.

Organska farma – proizvodnja mesa za naše tržište

Pri izgradnji objekta se ne smeju koristiti potencijalno toksični građevinski materijali, oprema i zaštitna sredstva (npr. azbest, siporeks, nitro boje i lakovi). Objekat mora da bude prostran i da obezbedi dovoljno svežeg vazduha i prirodne svetlo sti za određenu kategoriju životinja, dovo ljno prostora za hranjenje, napajanje, ležanje i kretanje i pri tom, da pristup svežoj vodi i hrani bude slobodan. Obavezna je ventilacija kao i izolacija i grejanje objekata u ekstremnim uslovima. U objektima mora postojati prostran, čist i suv prostor za ležanje i odmaranje životinja. Za prostirku se može koristiti suva slama i drugi sličan prirodni materijal.

Organska farma

Prostirka se nakon upotrebe može koristiti kao đubrivo u organskoj proizvodnji. Stalno držanje životinja u objektima nije dozvoljeno. Životinje moraju imati pristup pašnjaku i ispustu za vežbu i šetnju koji treba da bude delimično pokriven. Izuzetno od prethodno navedenog, završna faza tova goveda, ovaca i koza može se obavljati u objektu, pod uslovom da period koji životinje provode u objektu ne bude duži od petine njihovog života, odnosno maksimalno tri meseca.

 Izvor PSSS Leskovac

 Dipl.inž. Slavko Mladenović

ANGUS RASA ZA EKSTENZIVAN UZGOJ – šansa za Vas

Pročitaj i ...

masti u mleku uticaj hrane

Uticaj hrane na ukus i miris mleka

Neprijatan ukus mleku daju neke uljarice - uljana repica, zatim i lišće i glava šećerne repe, stočni kelj.

Leave a Reply