Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Setva kukuruza – optimalni rokovi setve

Setva kukuruza – optimalni rokovi setve

Setva kukuruza – April je mesec kada počinje vegetaciona sezona i sa njom svi radovi u polju. Setva jarih useva je najvažniji aprilski posao, a kako je kukuruz najviše zastupljena jara kultura njemu posvećujemo najviše pažnje. Pre setve smo morali pripremiti zemljište. Preporuka je da to bude zimska obrada, sa unošenjem organskog i dela mineralnog hraniva. Azot se unosi do 2/3 u osnovnoj obradi i sav P i K, dok se ostatak daje u predsetvenoj obradi i prihrani. Pošto sada na tržištu imamo veći izbor hraniva koja se bolje otapaju, P i K se mogu dodati i u toku vegetacije (1/3). Ukoliko je predusev lucerka, preporučivali smo proletnje razoravanje lucerišta uz dodatak mineralnih hraniva u predsetvenoj pripremi. Pre svega manje količine azota a veće fosfora i kalijuma.

Predstevena priprema podrazumeva pripremu parcele za setvu, tj. stvaranje povoljnih mehaničkih uslova za setvu semena. Kojim će se mašinama i u koliko prohoda ona odraditi, zavisi od mogućnosti domaćina i od stanja parcele. Poželjno je unošenje jednog dela azota i dela fosfora i kalijuma, kako bi se u zoni posejanog semena našla potrebna količina hranljivih materija. Bilo kako bilo i urađeno kako je urađeno, ne možemo sejati dok se za to ne stvore uslovi.

Setva kukuruza zahteva odredjenu temperaturu zemljišta i optimalno stanje vlage. Preporuka je da se ne seje dok se zemljište u sloju od 12 do 15 cm ne zagreje na preko 10 C. Narodski, da sednete na zemlju i da vam ne bude hladno. Vlaga zemljišta treba da bude od 45 do 65 PVK. To bi bilo, da možete napraviti grudvu od zemlje a da se ona ne zalepi za ruku, a kada je pustimo da se odmah ne raspadne. Sve što je vlažnije nije dobro za seme. Ako su uslovi kao gore navedeni, SEJTE.

Setva kukuruza – optimalni rokovi setve

P0704 (FAO 580)

Opis:

Nova generacija vrhunskog hibrida u srednje kasnoj grupi. Daje odlične prinose kako u srednje vlažnim, tako i u sušnim regionima. Vrlo pouzdan partner za sve godine proizvodnje.

Poseduje stablo srednje visine sa nešto višim položajem klipa. Jak korenov sistem. Zrno u tipu zubana, odličnog kvaliteta i visoke apsolutne težine. Odlična tolerancija na sušu i visoke temperature.

Preporuka:

Gustina kod setve: 71.000 -73.000 bilj./ha (na 19,5-20,0 cm)

Više informacija možete pronaći na sajtu Pioneer Srbija – P0704 (FAO 580)

Svako sejanje u hladniju zemlju, a to podrazumeva i vlažniju, produžava period od setve do nicanja. Može imati negativne posledice. Seme posejano u hladnu zemlju, dugo bubri, klija i niče otežano. Ponik je veoma slab i vrlo brzo oboli. Ako je nakon setve još palo dosta kiše i na njivi se stvori pokorica ili vodolež, to seme sigurno propada. Lek je presejavanje, koje poskupljuje proizvodnju, ali i ono opet kada se za to stvore uslovi.

Pročitajte i: Kukuruz hibridi koji izabrati?

Sledeći bitan uslov je setvena norma. Ona je zavisna od hibrida grupe zrenja koju sejemo na našoj parceli. Hibridi kasnije vegetacije su po pravilu većeg habitusa, prinosniji i zahtevaju veći vegetacioni prostor. Znači manju gustinu. Dok hibridi srednje ranih i ranih grupa zrenja imaju slabiji habitus i mogu se sejati na veću gustinu, tj. sklop. Obavezno sejati zaprašeno seme.

Gustina setve kod kukuruza se kreće (zavisno od grupe zrenja) od 45.000 do 75.000 biljaka po hektaru, što je od 31 do 19 cm u redu. Seme treba da je po deklaraciji ispravno, a setveni aparat ispravan i proveren na normu. Zaštitu vašeg useva obavezno radite sa stručnim licem.

Dušan Despotović, dipl ing ratarstva i povrtarstva, 
PSSS Loznica

Kako izračunati koliki je broj zrna po hektaru?

Savet iz PSSS Leskovac,               
dipl. ing. polj. Boban Stanković

Jedan hektar = 10.000 m2. Kukuruz sejati na međuredno rastojanje od 70 cm (0.7 m). Jedan hektar predstavimo u vidu jednog dugačkog reda, 10.000 m2 : 0.7 m = 14.285,71 m. Broj zrna u dugačkom redu od 14.285 metara odgovara broju zrna po jednom hektaru.

Broj zrna pomnožen sa međusobnim rastojanjem između zrna daje dužinu reda i iz te jednačine se računa potrebna vrednost.

Primer 1.

Sejemo na 22 cm, broj zrna po hektaru, 14285.71 : 0.22 = 64.935 zrna.

Primer 2.

Želimo sklop od 55.000 zrna po hektaru onda rastojanje treba da bude, sledi, 14.285.71 m : 55.000 = 0.25 m, odnosno 25 cm.

Primer 3.

Sejemo na 20 cm, broj zrna po hektaru, 14.285.71 m : 0.20 = 71.428 zrna.

Posle setve odrediti sklop izniklih biljaka!

Odmeriti 14,28 m i izbrojati broj biljaka. Izbrojani broj biljaka X 1.000,  (sklop u hiljadama biljaka po hektaru). Ponoviti i proveriti na više mesta na odabranoj parceli.

Pročitaj i ...

sumpor kaljenje azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema vlatanje pšenice pšenica tokom koliko azota seme sa tavana

Pšenica pepelnica se pojavila na poljima

Pepelnica se pojavila na mladoj pšenici - visoke temperature i kiša joj pogoduju.