Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Kukuruz vlažnog zrna je rešenje za skladištenje

Kukuruz vlažnog zrna je rešenje za skladištenje

U poslednje vreme svedoci smo sve većeg uticaja neočekivanih klimatskih uslova na kvalitet i količinu pripremljene hrane za stoku. Jedno od rešenja u takvim uslovima može biti i korišćenje vlažnog kukuruza za ishranu domaćih životinja. Kukuruz vlažnog zrna, koje je samleveno i silirano ili celoga zrna, podvrgnut inertiranju (čuvanje uz pomoć dejstva mikro-organizama koje uključuje fermentaciju), omogućava vrednovanje kukuruza na njivi, omogućava takođe veću autonomiju u ishrani životinja, kao i bolje planiranje očekivanog profita u tovu. To je zaista značajan adut, ako se uzme u obzir povećanje cena svih sirovina poslednjih godina.

kukuruz vlažnog

Kukuruz u zrnu, koji se čuva u vlažnom stanju, koristi se kao dopuna kukuruznog hraniva ili travne silaže za ishranu mlečnih krava  ili goveda za tov. On može takođe predstavljati osnovnu  sirovinu (sa proporcijom od 50 do 70%) za svinje i živinu.

Kada se čuva u vlažnom stanju, kukuruz zadržava sva svoja hranljiva svojstva (energetska svojstva, proteine, minerale, vitamine, pigmente..). Acidifikacija (povećanje kiselosti) koje se podstiče čuvanjem kukuruza u ovom stanju, povoljno utiče na varenje kod životinja.

Dve tehnike čuvanja kukuruza u zrnu u vlažnom stanju:

  1. kukuruz sa samlevenim zrnom ili
  2. kukuruz sa celim zrnom

Vlažni kukuruz sa samlevenim zrnom koji se čuva u silosu (silirani kukuruz) :

Posle gubitka kiseonika iz mase (sleganje) razvoj anaerobnih materija dovodi, zahvaljujući šećeru (glukoza), do acidifikacije silaže koju prati proizvodnja mlečne kiseline. Mlečne bakterije koje su aktivne u kiseloj sredini i koje su na početku malobrojne, brzo se razmnožavaju, kolonizuju silos i predstavljaju prepreku za klostridije iz buterne i sirćetne kiseline koje su osetljive na acidifikaciju sredine.

Berba se obavlja kada je vlažnost zrna 34 do 38%. Na tom nivou vlažnosti, zrno je potpuno ispunjeno. Medjutim, treba ga pratiti još od stadijuma kada mu je struktura meka i pastozna, jer berba koja bi se obavila u trenutku kada je vlažnost vrlo mala (manja od 30%) dovodi u pitanje kasnije dobro čuvanje kukuruza – sleganje kukuruza će biti manje efikasno, a u kukuruznoj masi ostaće prostora za vazduh koji će učiniti mogućim razvoj štetne mikroflore.

Usitnjavanje se obavlja pomoću namenske drobilice u toku same berbe, u blizini samog silosa. Samleven kukuruz imaće finiju i sitniju strukturu što je zrno manje vlažno. U te svrhe, neophodno je imati na raspolaganju komplet rešetki  ili pločica koje se mogu menjati : 80% čestica mora da ima prečnik manji od 2 mm kako bi se postiglo lakše sleganje odnosno sabijanje. Korišćenje ciklonskog (cilindričnog) dodatka na kraju cevi za izbacivanje sadržaja u toku punjenja silosa, omogućava dobijanje homogene strukture mešavine. 

Kada govorimo o skladištenju, izbor tipa silosa zavisi od veličine stočnog fonda i potreba poljoprivrednika, od njegovih finansijskih mogućnosti i raspoložive radne snage.

Skladištenje u silos u obliku rova ili cilindra je nova tehnika koja je danas razvijena za goveda. Jedan kubni metar siliranog kukuruza odgovara jednoj toni kukuruza u silosu u obliku platforme. Konfiguracija mora da omogući dnevno čeono pražnjenje sadržaja sa debljinom sloja od  5 do 10 cm. Stoga je neophodno postići dobro sleganje i obezbediti savršenu nepropustljivost slojeva. Silos – platforma koji se postavlja ispod zaklona (dakle, pokriva se), i još više od njega, silos – kula u kome je u potpunosti moguće primeniti mehanizaciju, nude veći konfor i veću sigurnost u radu.

Vlažni kukuruz u zrnu koji se čuva inertiranjem

Inertiranje je proces prirodnog čuvanja u odsustvu vazduha (u anaerobnim uslovima). Za disanje zrna, kao i u prisustvu mikroflore, brzo se troši intersticijalni kiseonik (15 sati posle zatvaranja silosa). Proizvedeni ugljen dioksid zauzima tada intersticijalne prostore i tako inhibira svaku enzimsku aktivnost.  

Preporučljivo je da se berba obavi kada je vlažnost zrna izmedju 24 i 32%. Vlažno zrno se odmah stavlja u silos koji ne propušta vazduh. Sa malom vlažnošću, zrno kukuruza prirodno se nalazi u trajno inertnoj sredini. Sa povećanom vlažnošću, gubitak kiseonika biće praćen jačim procesom fermentacije, koji povoljno utiče na razvoj mlečne flore (bakterija mlečne kiseline). U svim slučajevima silos mora ostati nepropustljiv za vazduh. Izbor opreme i mesta za skladištenje zavisi od tipa stočarske proizvodnje, od njenog obima i od uobičajene vlažnosti berbe.

Kukuruz vlažnog zrna rešenje za skladištenje

Big-bag  (džak—crevo) može da primi 800 kg vlažnog kukuruza. Pogodan je u domaćinstvima sa manjim stočnim fondom, sastoji se od spoljašnjeg omotača, ima dvostruku strukturu, spoljašnji omotač i unutrašnju kesu u koju se stavlja zrno, a koja je napravljena tako da ne propušta vazduh.

Meki/savitljivi silos u obliku creva (kapacitet mu varira od 20 do 200 tona), ne propušta vazduh i naročito je pogodan za čuvanje metodom inertiranja. Opremljen je konusnim elementom koji omogućava pražnjenje sa donje strane. Ovaj deo je od betona i ukopan je kako bi se povećala korisna zapremina zaklonjenog/uskladištenog kukuruza. Silos se puni odozgo, a zrno kukuruza prazni se iz silosa zahvaljujući zavrtnju koji omogućava hermetičko zatvaranje, s tim što se gornja zaštita spušta  na niži nivo srazmerno pražnjenju silosa. Vadjenje zrna iz silosa obavlja se svakoga dana u skladu sa potrebama stočara.

Silos – kula najpogodniji je za stočare sa velikim stočnim fondom, jer se njegova zapremina kreće izmedju 200 i 1200 kubnih metara. Oni su konstruisani od vitrifikovanog čelika. Jedan kubni metar inertiranog kukuruza u zrnu težak je 800 do 850 kilograma. On se postavlja na betonsku podlogu sa ukopanim konusnim elementom, puni se u toku berbe, bilo uz pomoć pneumatskog transportera, bilo iz jame pomoću elevatora sa kašikama. Preporučuje se i postavljanje uredjaja, takozvanih «pluća», kako bi se moglo upravljati promenama pritiska unutar silosa u funkciji dnevnih i noćnih temperatura i kako bi se mogla izbeći ili usporiti razmena/ mešanje sa atmosferom siromašnom kiseonikom u unutrašnjosti

Vlažni kukuruz za ishranu junadi

Cilj je da se obezbedi dovoljna količina skroba koji se može razgraditi u buragu kako bi se zadovoljila nutritivna ravnoteža i prevenirali rizici od digestivne patologije (acidoza), a da bi se potom očuvala količina skroba koji se može svariti u crevima. Inertirani kukuruz nudi intermedijarnu (prelaznu) razgradljivost kod preživara, izmedju kukuruza sa suvim zrnom i vlažnog usitnjenog siliranog kukuruza.   Vlažno celo zrno kukuruza može se davati i u ovom obliku, dakle kao celo zrno (ali kada je vlažnost veća od 30 %).

Specijalna gnječilica Murska primenjuje se za preradu žitarica. Aditivi koji se koriste pri gnječenju se stavljaju u gnječilicu kako bi se ravnomerno pomešali sa žitaricama. Valjke je potrebno adekvatno podesiti kako bi se svako zrno zgnječilo.

Gnječene žitarice velike vlažnosti lako je komprimirati (sabiti) u cilju istiskivanja vazduha, čime se obezbeđuje dobro siliranje. Ako su žitarice previše suve (procenat vlage ispod 30 %), prilikom gnječenja može se dodati voda. Bolje je, međutim, prikupiti žitarice odgovarajuće vlage nego naknadno dodavati vodu. Zbog visokog sadržaja vlage, gnječenje i siliranje treba obaviti u roku od 24 sata od prikupljanja, jer u suprotnom može doći do zagrevanja žitarica. Stvaranje toplote predstavlja poseban problem, ako nisu dodati aditivi ili ako se koriste samo biološki dodaci.

Ukoliko se gnječenje žitarica obavlja na njivi, žitarice se iz kombajna direktno pune u gnječilicu gde se istovremeno odvija gnječenje i aplikacija aditiva. Na kraju se gnječene žitarice putem elevatora stavljaju na prikolicu i otpremaju na mesto skladištenja. Više na : www.isv.rs

Zrno se mora zdrobiti ili usitniti kada je suvlje, dakle kada je vlažnost manja od 30%. Bogat energijom, ovaj kukuruz predstavlja dobar dodatak uz obroke namenjene mlečnim kravama naročito u periodu ispaše. Krave mogu da konzumiraju 2 do 6 kg ovog kukuruza dnevno, u zavisnosti od drugih sastojaka koji ulaze u obrok, problemi sa varenjem neće se javljati sve dok se ne premaši nivo od 28% skroba sadržanog u obroku, a optimalna efikasnost postiže se izmedju 22 i 25 %.

Vlažni kukuruz u ishrani svinja

Kod krmača, visoka energetska koncentracija kukuruza povoljno utiče na dobar tov posle prestanka hranjenja prasića i na kraju perioda gestacije. Korišćenje vlažnog kukuruza kao glavnog elementa u ishrani (60%), efikasno pokriva visoke potrebe krmače koja doji prasad. Karakteristike krmača koje su hranjenje celim vlažnim zrnom inetriranog kukuruza mogu se porediti sa onima koje se postižu kod životinja koje uzimaju hranu na bazi suvog kukuruza ili žita. Prilikom prašenja, prasad će biti jača, a obezbediće se i dugovečnost krmaća.

Kod prasadi, hrana na bazi vlažnog kukuruza veoma je dobro prihvaćena i dobro se konzumira. Visok aciditet ove hrane doprinosi dobrom zdravstvenom stanju životinje, bez dijareje izazvane ishranom. Sa vlažnim kukuruzom u zrnu, rast prasadi i indeks potrošnje istog su reda veličine kao sa hranom na bazi suvog kukuruza. Davanjem hrane na bazi vlažnog kukuruza mora se dobro ovladati i koordinirati,  kako bi se zadovoljila ishrana koja odgovara potrebama, bez nagomilavanja vlažne namirnice koja bi ostala nepotrošena.

Kod prasadi čije se meso preradjuje u mesne proizvode, davanje obroka na bazi siliranog ili inertiranog vlažnog kukuruza dovodi do poboljšanja indeksa potrošnje u odnosu na kontrolni obrok na bazi suvog kukuruza. Poboljšanje svarljivosti fosfora koje je konstatovano sa vlažnim kukuruzom, omogućava da se redukuje unos mineralnog fosfora u ishranu, i da se shodno tome smanji odbacivanje ovog elementa. Obroci na bazi vlažnog kukuruza donose takav profil masne kiseline iz svinjske masti, koji je povoljan za kvalitet proizvoda dobijenih usoljavanjem. 

Uštede na troškovima sušenja, visoka hranljiva vrednost, jednostavno korišćenje, sve su to elementi koji doprinose tome da se kukuruz u zrnu koji se čuva u vlažnom stanju, može smatrati namirnicom prvog izbora za ishranu većine životinja.

dipl. ing. Zoran Kozlina

foto isv.rs

Pročitaj i ...

krave goveda napajanje voda dnevne potrebe

Dnevne potrebe krava za vodom od 80 – 150 litara

Dnevne potrebe za vodom su i više od 100 litara pri temperaturama iznad 30 C.

Leave a Reply